vluchtkerk | Andere media

De Vluchtkerk sluit. Biedt de gemeente onderdak?

Persbericht 30 mei 2013 - Op vrijdag 31 mei sluit De Vluchtkerk haar deuren.
Dat is gisteravond duidelijk geworden na overleg tussen de gemeente Amsterdam, de eigenaar van de kerk en de diaconie. Dit betekent dat de vluchtelingen weer op straat komen te staan. Vanmiddag doen zij een beroep op burgemeester Van der Laan, die eerder toezegde voor opvang te zullen zorgen.

De afgelopen 6 maanden bood de St. Josephkerk in Amsterdam West onderdak aan een groep vluchtelingen die protesteert tegen het falende asielbeleid en aandacht vraagt voor de onmogelijke situatie waarin zij verkeren. Een half jaar geleden werd hun tentenkamp aan de Notweg in Amsterdam Osdorp ontruimd. In samenwerking met een grote groep vrijwilligers ontstond De Vluchtkerk. Nu het contract met de eigenaar van de kerk niet wordt verlengd, zullen zij zich aan de afspraak houden en de kerk verlaten. Vrijdag om 18.00 uur moet de kerk leeg zijn.

Burgemeester van der Laan zegde eerder, in overleg met de gemeenteraad, toe te zullen zorgen voor individuele opvang voor de mensen uit De Vluchtkerk. Hij is deze afspraak tot nu toe niet nagekomen. Wel ontvangt een deel van de bewoners eenmalig 225 euro in afwachting van een individueel advies door Vluchtelingenwerk, wat nog zeker vier weken zal duren. De GGD zorgt voor opvang van de mensen die ziek zijn.

Vanmiddag om 13.30 uur, tijdens de vergadering van de gemeenteraad, vragen de vluchtelingen de burgemeester om zich aan de afspraak te houden en te zorgen voor onderdak, in elk geval tot Vluchtelingenwerk hun dossiers heeft ingezien en in Den Haag een besluit is genomen over de verruiming van het Buitenschuldcriterium.


Hieronder de brief die de bewoners van de Vluchtkerk vanmiddag zullen voorleggen aan burgemeester Van der Laan. (Engels en Nederlands)

-------------------------------------------------

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Suzan Doodeman - woordvoerder van De Vluchtkerk - tel. 06-44648329

---------------------------------------------------

Dear Mayor Van der Laan,


We write you this letter two days before we have to leave the Vluchtkerk. We will keep our promise, as we have agreed in our contract with the Diaconie, to leave the church this coming friday. However, we want to explain our situation and ask you, again, for your help.

From the start of our action in Amsterdam we were together because we share the same problem: we are here, we cannot go back to our home country, and we cannot go elsewhere. Our fingerprints were taken, so we will be returned to the Netherlands if we cross the border.  We started this demonstration to stand up for our rights. We ask for nothing but a normal life.

Nobody interfered with this demonstration until you, the Mayor, came to the Notweg and asked us to stop it and have our cases reviewed individually. After we moved to the Vluchtkerk, we finally agreed to this on the condition that we would get shelter. You promised us individual shelter, but you are breaking this promise. After an extension of eight weeks in the Vluchtkerk, you now put us out on the street with some money.

We appreciate the offer you made, but it is not good enough. We have a right to await the outcome of the screening of our cases in a place with a roof over our heads. Your offer is no alternative. We did not ask for any money, and we never came here for money in the first place. We need safety and shelter, and we cannot buy this with the € 225 you offered. This will only pay for our costs for food.

We understand that your powers are limited; you cannot offer a total solution for the problem of all refugees in Amsterdam. We only ask you for a reasonable solution for the short term for our group. We are constantly on the move now, we need safety and shelter for the group as a whole, until our cases are reviewed and a decision is made about the ‘No Fault criteria’ by the government.

We just need an empty building for a short period. We know there is a lot of vacant places, like the former azc at the Wiltzanghlaan. We call upon you to help us find such a place, and arrange for us to live there. We know you are a man of your word, and we count on you to fulfill the promise you made us.

Kind regards,

Adam Osman
Younis Amar
Bayissa Ayane
Reeda Sehla Betgo
Mamadou Telly Diallo
Mouthena Marrakchy


Geachte burgemeester Van der Laan,


We schrijven u deze brief twee dagen voordat we uit de Vluchtkerk moeten vertrekken. We zullen onze belofte, zoals we hebben afgesproken in onze overeenkomst met de diaconie en de eigenaar, gestand doen en de kerk komende vrijdag verlaten. We willen u echter onze situatie uitleggen en u, nogmaals, om hulp vragen.

Vanaf het begin van onze actie in Amsterdam zijn we bij elkaar gebleven omdat we een probleem delen: we zijn hier, we kunnen niet terugkeren naar ons land van herkomst, en we kunnen nergens anders heen. Omdat onze vingerafrdukken genomen zijn, worden we naar Nederland teruggebracht zodra we de grens over gaan. We zijn onze demonstratie begonnen om op te komen voor onze rechten. We vragen niet meer dan een normaal bestaan.

Niemand heeft zich met onze demonstratie bemoeid, tot u, de burgemeester, ons aan de Notweg kwam vragen om de actie te beëindigen en onze dossiers individueel te laten herzien. Nadat we naar de Vluchtkerk waren verhuisd, zijn we daar uiteindelijk mee akkoord gegaan, op voorwaarde dat we onderdak zouden krijgen.

U heeft ons individuele opvang beloofd, maar nu breekt u deze belofte. Na een verlenging van ons verblijf in de Vluchtkerk met acht weken zet u ons nu op straat met wat geld. We waarderen het aanbod dat u gedaan heeft, maar het is niet goed genoeg. We hebben het recht om de uitkomst van de herziening van onze dossiers door Vluchtelingenwerk af te wachten met een dak boven ons hoofd.

Uw aanbod is daar geen alternatief voor. We hebben niet om geld gevraagd, en we zijn hier ook niet gekomen om geld te krijgen. We zoeken veiligheid en onderdak, en dat kunnen we niet kopen met de € 225 die u ons geeft: dat is net genoeg om in ons levensonderhoud te voorzien.

We begrijpen dat uw mogelijkheden beperkt zijn en dat u geen afgeronde oplossing voor het probleem van alle vluchtelingen in Amsterdam heeft. Maar dat vragen we ook niet. We vragen alleen een redelijke oplossing voor de korte termijn voor onze groep. We zijn steeds aan het verhuizen. We hebben rust, veiligheid en onderdak voor de groep nodig tot onze dossiers door Vluchtelingenwerk gescreend zijn en er in Den Haag een besluit genomen is over het Buitenschuldcriterium.

We hebben alleen tijdelijk een leegstaand gebouw nodig. We weten dat er veel gebouwen zijn die niet gebruikt worden, zoals het voormalige asielzoekerscentrum aan de Wiltzanghlaan. We doen een beroep op u om zo’n soort plek te vinden en het voor ons mogelijk te maken daar te verblijven. We weten dat u een man van uw woord bent, en we rekenen erop dat u de belofte die u ons gedaan hebt, zult nakomen.

Met vriendelijke groet,

Adam Osman
Younis Amar
Bayissa Ayane
Reeda Sehla Betgo
Mamadou Telly Diallo
Mouthena Marrakchy


Reacties

Reageren

Naam:
E-mail adres:
Reactie: