Vluchtkerk RSS http://devluchtkerk.nl/ en-us RSS feed Vluchtkerk <![CDATA[Wij Zijn Hier]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//wij-zijn-hier
De Vluchtkerk bestaat niet meer, want de groep moest weg uit de gekraakte kerk. Maar de groep zelf (Wij Zijn Hier) bestaat nog wel en heeft na de Vluchkerk vele andere tijdelijke onderkomens gehad zoals de Vluchtflat, de Vluchtgarage en het Vluchtgebouw. De problemen die de groep zichtbaar probeert te maken (het gat in de asielprocedure, hoe vluchtelingen tussen de wal en het schip belanden en geen kant op kunnen) bestaan ook nog steeds. De groep is te volgen via: facebook.com/WijZijnHier]]>
Tue, 28 Apr 2015 00:00:00 +0200
<![CDATA[Aanbod voor opvang in beraad.]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//aanbod-voor-opvang-in-beraad
Vanaf 6 december kunnen 159 mensen van ‘Wij Zijn Hier’ die zich in de tijd van de Vluchtkerk aan hebben gemeld voor het onderzoek naar alle individuele asielzaken door Vluchtelingenwerk Nederland, aan de Havenstraat terecht voor een bed, een bad en brood. Momenteel zitten de vluchtelingen in een pand aan de Weteringschans. Daar moeten ze op vrijdag 6 december uit. Voor de groep van mensen die zich later bij ‘Wij Zijn Hier hebben aangesloten moet nog naar een andere oplossing worden gezocht.

Hoewel de nieuwe locatie het voormalig huis van bewaring is zal er van een detentieregime geen sprake zijn. De bewoners zijn vrij om in en uit te lopen wanneer ze maar willen en ze kunnen bezoek ontvangen. De nieuwe bewoners kunnen er onder begeleiding van vrijwilligers en professionals werken aan het creëren van een toekomstperspectief.

Het aanbod van bed, bad en brood is gedaan door burgemeester Van der Laan. ‘Wij Zijn Hier’ heeft een aantal dagen de tijd om zich te beraden. Aanstaande Woensdag zullen ze Van der Laan laten weten of ze op het aanbod ingaan of niet.]]>
Mon, 25 Nov 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Laat gerechtigheid zegevieren. Laat El Mouthena vrij.]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//laat-gerechtigheid-zegevieren-laat-el-mouthena-vrij-1
El Mouthena zit momenteel vast in Justizvollzugsanstalt Munchen. Zijn toegang tot Duitsland is illegaal verklaard en wordt in zijn geval als een criminele daad gezien. Deze uitspraak is ontzettend zwaarwichtig. Was hij geen bekend mensenrechtenactivist geweest, dan was hij waarschijnlijk teruggestuurd naar Nederland of had hij een kleine boete ontvangen.

Naar alle waarschijnlijkheid zal hij vastzitten totdat de rechtzaak in Munchen zal plaatsvinden. Het kan wel twee maanden duren voordat de zaak voorkomt. In eerste instantie mocht El Mouthena geen contact met zijn advocaat opnemen en ze weigerden een vertaler toe te laten tot de verhoren.

El Mouthena zal het heel fijn vinden als je hem schrijft en als je hem op de hoogte blijft houden. Je kunt hem in het Frans, Arabisch, Spaans of Engels schrijven. Wees je ervan bewust dat de post door de Duitse autoriteiten wordt gelezen.

El Mouthena El Marakchi,

Geburtsdatum: 7-1-1989

Postfach 90 06 55

81506 Munchen

Germany

In solidariteit met El Mouthena willen wij graag alle organisaties, groepen en individuen, die zich betrokken voelen bij het protest van de ongedocumenteerde migranten, oproepen om op Woensdag 27 November voor de Duitse ambassades of Consulaten te demonstreren.]]>
Mon, 25 Nov 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Mogelijk opvang door gemeente geboden.]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//mogelijk-opvang-door-gemeente-geboden
De burgemeester verklaarde dat drie elementen hem tot deze beslissing hebben gebracht: het humanitaire argument dat de situatie van de uitgeprocedeerde vluchtelingen onmenselijk is; de zwaarwegende uitspraak van de European Committtee of Social Rights van 25 okt j.l. waarin wordt gesteld dat vluchtelingen recht hebben op onderdak, voedsel en kleding; en tenslotte het inzicht dat een ‘terugkeerbeleid’ dat mensen op straat zet, averechts werkt, omdat vluchtelingen dan alleen bezig zijn te overleven en niet kunnen nadenken over hun toekomst.

Volgende week verwacht te burgemeester dat staatssecretaris Teeven bij de begrotingsbehandeling van Justitie, meer financiële ruimte zal creëren om uitgeprocedeerde vluchtelingen te ondersteunen. Ook zal de Staatssecretaris EUR 4500 pp. ter beschikking stellen bij terugkeer.

Tijdens de vergadering benadrukten vrijwilligers, kerken en de vluchtelingen zelf, dat de huidige situatie, waarin de vluchtelingen al meer dan een jaar van hot naar her trekken, ziekmakend, onmenselijk en dus onverantwoord is.

Op dit moment verblijven naar schatting 180 vluchtelingen in het Vluchtkantoor. Een klein deel van de ‘oude’ groep heeft inmiddels elders onderdak wegens medische problemen, of is in hernieuwde procedure. Nieuwe vluchtelingen hebben zich bij de groep gevoegd. Welke voorwaarden de gemeente stelt aan het verblijf en voor welke vluchtelingen het aanbod van de gemeente dit geldt, is niet duidelijk.]]>
Mon, 25 Nov 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Rondetafelgesprek over het asiel-en vreemdelingenbeleid in de Tweede Kamer]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//rondetafelgesprek-over-het-asiel-en-vreemdelingenbeleid-in-de-tweede-kamer


Blok 1. Landenbeleid
Sprekers: Dhr. J. Kuipers  van Vluchtelingenwerk Nederland en Dhr. R. Bruin van UNHCR (UN Refugee Angency)

Dhr. R. Bruin: De grootste stroom van vluchtelingen die Nederland binnenkomt is afkomstig uit Somalië. Vanuit Nederland worden er mensen nar Somalië gedwongen uitgezet. De UNCHR adviseert niet uit te zetten naar Somalië omdat de situatie in het land onveilig en onvoorspelbaar is. Vluchtelingen uit omringende landen keren vaak wel terug naar Somalië maar het lukt dan niet om weer een bestaan op te bouwen. Velen verlaten het land dan ook weer in afzienbare tijd.

Dhr. J. Kuipers: Het Nederlandse landenbeleid is gebaseerd op ambtsberichten van buitenlandse zaken. In deze ambtsberichten wordt de expertise van mensenrechtenorganisaties vaak niet meegenomen en daarom zijn deze ambtsberichten vaak niet dekkend. De expertise van de maatschappelijke organisaties zou dus moeten worden meegenomen. Ook zou de IND zich niet alleen moeten beperken tot de ambtsberichten. In het geval van Somalië geven zowel Human Right Watch als Amnesty International aan dat van gedwongen terugkeer naar het land geen sprake zou mogen zijn. De IND zou ook deze uitspraken mee moeten wegen tijdens een asielprocedure.

Dhr. R. Bruin: Nederland is het eerste Europese land dat is overgegaan op uitzettingen naar Somalië. Andere landen doen dat niet, maar geven Somaliërs ook geen verblijfsvergunning, met als gevolg dat er een toename is van het aantal illegalen. Dat is dus ook geen oplossing.

Dhr. J. Kuipers: Helaas lukt het nog steeds niet om een Europees landenbeleid te creëren. Europese lidstaten hebben allen een ander beleid. Dat zou gelijkgetrokken moeten worden.

Blok 2. Gemeentelijke opvang
Sprekers: Dhr. K. Keesmaat van het Vluchthuis Den Haag, Dhr. Y. Osman van ‘Wij Zijn Hier’ en Burgemeester E van der Laan.

Dhr. E van der Laan: Spreekt namens de 4 grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag. Hij laat weten dat gemeenten formeel geen rol spelen in de opvang van ongedocumenteerden, maar dat dit in de praktijk niet vol te houden is. De grote steden hebben te maken met een toename van ongedocumenteerde inwoners.

De uitspraak van de Europese commissie voor Sociaal Recht is volgens Van der Laan van groot belang en hij gaat ervan uit dat de uitspraak door de rechter onderstreept zal worden. Hij noemt de reactie van Teeven dan ook te laconiek. Volgens Van der Laan moeten we alvast ons gaan voorbereiden op het creëren van opvangmogelijkheden. Door het bestuursakkoord van 2007 zijn gemeenten niet in de mogelijkheid om opvang te bieden aan ongedocumenteerden, maar dit akkoord is allang door de realiteit ingehaald. Toen het akkoord werd opgesteld ging men ervan uit dat het asielbeleid sluitend zou worden en dat is geenszins het geval. Dat moet nu maar eens erkend worden en daar moet op geanticipeerd worden.

Van der Laan wil opvang kunnen bieden en rekent daarbij op steun van het rijk. Het is volgens hem zaak om de basisvoorwaarden van onderdak, eten en kleren te gaan verzorgen. Het hoeft volgens hem ook niet duur te zijn want de infrastructuur, organisaties en netwerken zijn aanwezig in alle 4 grote steden. Tot nu toe waren ze gebonden aan het bestuursakkoord en konden ze niet meer dan burgerinitiatieven ondersteunen, maar de uitspraak van ECSR biedt eindelijk mogelijkheden.

Wel vind Van der Laan dat alle vluchtelingen individueel begeleid moeten worden. Het rapport van Vluchtelingenwerk, dat onlangs in opdracht van de gemeente Amsterdam is uitgevoerd, laat zien dat een grote groep van ‘Wij Zijn Hier’ kans heeft op een verblijfsvergunning. Maar er zijn er ook bij die volgens het VWN rapport voorbereid zouden moeten worden op terugkeer naar het land van herkomst.

Dhr. K. Keesmaat:  Geeft aan dat de criteria die bij het landenbeleid gehanteerd worden discutabel zijn. Hij zegt dat onder andere Irak onterecht veilig is verklaard. Daarbij zijn mensen hier al vaak heel lang en raken vervreemd van het land van herkomst. Keesmaat zegt dat de verantwoordelijkheid voor de groep van ongedocumenteerden die hier in Nederland verblijven en die veelal onuitzetbaar zijn gebleken, niet langer in de handen moet liggen van een handjevol vrijwilligers. Hij pleit voor structurele opvang gecoördineerd vanuit de gemeente en het rijk.

Dhr. Y. Osman: Legt uit dat ‘Wij Zijn Hier’ bijeen is gekomen omdat ze allemaal in het asielgat terecht zijn gekomen en dat ze dit onrecht op de politieke agenda wilden zetten. Hij verteld over de reis door Amsterdam: van de tuin van de Diaconie, naar het tentenkamp op de Notweg, de Vluchtkerk, De Vluchtflat en nu het Vluchtkantoor. De faciliteiten laten te wensen over of zijn er gewoon niet en ook is er lang niet altijd genoeg eten.

Osman  laat weten dat de groep aan het overleven is en dat ze op geen enkele wijze kunnen nadenken over de toekomst. Osman zegt dat het absoluut noodzakelijk is om vanuit een rustige plek je voor te kunnen bereiden op een toekomst. Zolang dat niet geboden is, is praten over wat voor toekomst dan ook, geen optie.

Het enige wat de hele groep wil is de mogelijkheid een leven op te bouwen. Ze willen kunnen studeren, kunnen werken en de basisfaciliteiten moeten voorhanden zijn.  Het rijk en de gemeente zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen en voor opvang en de eerste levensbehoeften moeten gaan zorgen. De uitspraak van ESBR is een troef in handen van de gemeentes om nu eindelijk dat te doen wat ze eigenlijk al die tijd al willen. ‘Wij Zijn Hier’ vraagt Van der Laan dan ook om opvang, verwarming, eten en kleren op korte termijn te bieden. Naar alle waarschijnlijkheid staat de groep volgende week weer op straat.

Osman geeft aan dat veel leden van ‘Wij Zijn Hier’ bijzonder slechte ervaringen hebben met DT&V.  Er is een groot wantrouwen ten opzichte van deze organisatie.

Blok 3: Opvang en terugkeer (15.15-16.15 uur)
• Vluchtelingenwerk Nederland, dhr. J. Kuipers
• Raad van Kerken, mevr. C. van der Vlist
• INLIA, dhr. J. van Tilborg
• Bridge to better, mevr. H. Hamstra
• Stichting Maatwerk bij Terugkeer, mevr. L. van Goor
• Asieladvocate, mevr. L. Blijdorp

Mevr. C. van der Vlist: Noemt de afwachtende houding van de overheid na de uitspraak van het ECSR teleurstellend. Er moet erkend worden dat het niet langer een optie is om mensen die uitgeprocedeerd zijn op straat te zetten. Wanneer mensen moeten terugkeren, moeten ze daar goed op voorbereid worden. Vanaf de straat een terugkeer regelen is onmogelijk gebleken.

Mevr. H. Hamstra: Wil uitgaan van de kracht van mensen. Het doel van de organisatie waarvoor ze werkt is om mensen die terugkeren goed voor te bereiden zodat ze in het land van herkomst aan het werk kunnen of een bedrijf op kunnen zetten. Ook Hamstra pleit voor opvang omdat een goede begeleiding tot terugkeer niet mogelijk is vanaf de straat. Wel zegt ze dat mensen gericht op herbevestiging bij elkaar geplaatst moeten worden zodat iedereen de neus dezelfde kant op heeft staan.

Mevr. L. van Goor: Zegt dat de vertrektermijn van 16 weken te kort is om goed voorbereid terug te kunnen keren. Ook is het investeringsbudget dat mensen meekrijgen vaak niet afdoende of mensen krijgen helemaal niks. Ook zij vindt het absoluut noodzakelijk dat mensen worden opgevangen gedurende het proces dat moet leiden tot herbevestiging in het land van herkomst.

Daarbij klaagt ze over het gebrek aan structureel overleg tussen de overheid en de maatschappelijke organisaties. Er zijn teveel organisaties die naast elkaar werken in plaats van met elkaar. Uitermate verwarrend vindt ze ook dat het terugkeerbeleid per lidstaat in Europa verschilt. Dat zou gelijk moeten worden getrokken.

Mevr. L. Blijdorp: Er is sprake van een groeiende groep langdurige illegalen. Zij worden zelf verantwoordelijk gesteld voor hun vertrek. En zelfs wanneer duidelijk is dat mensen onuitzetbaar zijn wil men ze geen opvang of verblijfsvergunning bieden omdat men bang is voor de zuigende aantrekkingskracht die dit zou kunnen hebben op andere potentiele migranten. De groep van ongedocumenteerden in ons land kost veel geld. Ze hebben vaak ernstige medische problemen omdat ze op straat leven of ze worden bijvoorbeeld heel lang in detentie gezet, terwijl allang is aangetoond dat na 4 maanden verblijf in detentie de kans dat iemand uitgezet kan worden nagenoeg verkeken is. Dit kost de overheid bakken met geld terwijl we om de oren worden geslagen met bezuinigingen. Het ontmoedigingsbeleid is duurkoop.

Blijdorp is niet te spreken over de onzorgvuldigheid waarmee asiel procedures worden afgehandeld. Er worden veel fouten gemaakt. Ook het buitenschuld beleid functioneert niet. Ze geeft wel aan dat het contact tussen asieladvocaten en de IND de laatste jaren is verbeterd. Het contact met DT&V is echter slecht. Hun dossiers zijn vaak niet compleet. Dit geld zeker voor 40 % tot 50% van de zaken die ze behandelen. Daarbij zetten ze mensen die net te horen hebben gekregen dat ze uitgeprocedeerd zijn en het land moeten verlaten, vaak ontzettend onder druk. Op het moment dat het proces van terugkeer in gang wordt gezet, trekken ze hun handen er echter zo goed als volledig van af.

Dhr. J. Kuipers: Het is aangetoond dat ons sobere regime niet werkt. Ook detentie niet. Het draagt niet bij aan een effectieve terugkeer. In Zweden worden mensen die voorbereid worden op hervestiging in het land van herkomst in open AZC’s opgevangen. Dat werkt veel beter.

Ook onderstreept hij dat de enorme focus op terugkeer een averechts effect heeft. Er moet per individu altijd goed bekeken worden of terugkeer wel de beste optie is. Wanneer dit zo blijkt te zijn dan moet je ook rekening houden met de absoluutheid die doorklinkt in de term. Hij geeft zelf de voorkeur te spreken over herbevestiging.]]>
Fri, 08 Nov 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Hoofdstuk de Vluchtkerk gesloten]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//hoofdstuk-de-vluchtkerk-ten-einde

Voor veel van ons begon het eind maart 2011. We werden opgeschrikt door het nieuws dat midden in onze eigen stad een Iraanse asielzoeker zichzelf in de brand had gestoken. Kambiz Roustayi zag geen andere weg meer dan zichzelf publiekelijk te verbranden.

Sommigen gingen direct naar de Dam toe, om een kaarsje te branden of een bloem neer te leggen. Omdat zijn dood ons wakker schudde. Want ja, van de schimmige wereld waar zo'n 100.000 papierloze migranten in verblijven wisten we eigenlijk vrijwel niets.

Vreemdland Festival

Precies een jaar na dato was het zover: het Vreemdland Festival opende haar poorten. Een evenement om de herinnering aan Roustayi levend te houden. En om ons te laten informeren over het lot van duizenden andere vreemdelingen, die rechteloos binnen onze landsgrenzen vertoeven.

Tot onze stomme verbazing kwamen er 800 mensen op het Vreemdland Festival af. Er waren politici en andere prominenten. We dachten: misschien, heel misschien, opent deze dag wel de deur naar een ander asielbeleid. Maar de herinnering aan deze dag vervaagde. Al die moeite voor een dag, was het dat eigenlijk wel waard?

Zo dachten we. Tot eind november 2012. We zagen een AT5-filmpje van een groep asielzoekers die na 10 weken tentenkamp op straat gezet werden. Het was er koud, dus besloten we net zo lang in busjes door de stad te rijden tot we iedereen ergens konden laten slapen. Voor een nachtje, tenminste.

De Vluchtkerk: de coalitie groeit

Toen zagen we een grote kerk in Amsterdam-West staan. Leeg en wel. We betraden met hulp van krakers het gebouw en sloten een deal met een bereidwillige eigenaar. We bouwden met hulp van velen kamers, legden verwarming aan, en ontvingen vanuit het hele land eten en andere hulpgoederen. De Vluchtkerk was geboren. Het netwerk dat eerder dat jaar rond het Vreemdland Festival was ontstaan - van kerken, krakers en vluchtelingenorganisaties -  vormde daarvoor een prachtig fundament. We wisten elkaar snel te vinden.

Maar gelukkig, al vanaf de eerste dag groeide de coalitie en sloot Jan en alleman zich aan. De moskee uit de buurt, maar ook een groot christelijk festival (Opwekking) hielpen genereus bij verbeteren van de voorzieningen. Vanuit het hele land kwamen er busjes met hulpgoederen aangereden.

Honderden Amsterdammers, die de Vluchtkerk in het nieuws voorbij zagen komen, kwamen langs. 'Ik dacht dat ik misschien wel kon helpen', zeiden ze bij de poort. En dat kon: er was werk in overvloed, gedurende die eerste weken. Van niets moest iets gemaakt worden. Een schema zorgde ervoor dat er 24 uur per dag mensen beschikbaar waren om de vluchtelingen te helpen er het beste van te maken. Al vanaf de eerste week was er dagelijks een medisch en een psychologisch spreekuur. Er werd een groots burenfeest georganiseerd en al na drie weken vierden we een multireligieuze kerstavond die zo'n 1000 bezoekers nog lang zal heugen.

Al die inspanningen draaiden maar om een ding: de mensen van de Vluchtkerk en hun verhalen zichtbaar maken en hun roep om een ander asielbeleid versterken. Dat lukte fenomenaal. Zo slaagden ze er in vrijwel geen dag uit het nieuws te zijn. Ze kregen zelfs drie kamerleden te logeren. Ook Anouk kwam op bezoek om voor zo’n 1000 vluchtelingen en hun vrienden te zingen. 'Wij zijn hier', was van begin af aan hun slogan. Dat heeft niemand in Nederland kunnen ontgaan, met als gevolg dat er nu breed maatschappelijk draagvlak is voor een andere koers.

Indrukwekkende verhalen. Toch was het er regelmatig veel te bar. Te koud, te tochtig, te hectisch. Zelfs onze beste intenties schoten te kort. Zo eerlijk moeten we wel wezen. Maar dit blijft staan: tenminste een lange winter lang troffen de ruim 130 vluchtelingen Amsterdammers aan hun zijde die nu eens niet weg keken. De Diaconie van de Protestantse Kerk Amsterdam ontving zo'n 165.000 euro aan giften. Dat zorgde ervoor dat zij 'slechts' ruim 35.000 euro hoefden toeleggen op de periode waarin ze in de Vluchtkerk als gastheer optraden. En dat de Vluchtkerk 2 maanden langer open kon blijven als oorspronkelijk gepland.

Van Vluchtkerk naar Vreemdland... De Wielerronde!

Bij goede zorg hoort ook het aangeven van je eigen beperkingen. De Diaconie heeft noch de expertise, noch de middelen in huis om in zijn eentje een permanente vorm van menswaardige opvang aan te bieden. Ook de tijd en de middelen van ons vrijwilligersnetwerk zijn beperkt. Nog los daarvan is het de vraag of permanente hulp in het belang is van al die moedige mannen en vrouwen die in de Vluchtkerk kwamen wonen. Ze hebben uiteindelijk niet onze goede zorgen, maar een ander asielbeleid nodig. We kijken met bewondering naar degenen die daar vanuit de Vluchtflat mee doorgaan en hopen dat zij hier in de toekomst niet alleen voor staan.

Maar de Vluchtkerk mag 'dood' zijn, het netwerk daaromheen is springlevend. Sommigen van ons hebben zich toegelegd op de organisatie van een heuse Vreemdland Wielerronde, op 6 juli a.s. Daarmee vragen ze aandacht voor vreemdelingendetentie en roepen ze de overheid op verdere stappen te nemen op weg naar een ander asielbeleid. Sluit je aan via www.vreemdland.nl en fiets mee langs de detentiecentra van Zeist en Schiphol.

Anderen houden zich bezig met het optuigen van een heus actiecentrum voor de vluchtelingen, boven het Wereldhuis. Zo willen ze alle initiatieven vanuit de kunst- en academische wereld blijven verbinden aan het 'Wij zijn hier'-protest. Via savannah.koolen@gmail.com kun je hiervan op de hoogte blijven.

We zijn iedereen - ook degenen die het niet meteen met ons eens waren - diep dankbaar voor elke euro, elke retweet, elke like. Die dankbaarheid hebben we in alle hectiek vast niet altijd voldoende geuit. Ook is het ons zeker niet gelukt om met elk van de honderden supporters een goede relatie op te bouwen. Waar bevlogen mensen bij elkaar komen, wil het weleens botsen en knetteren.

Wat blijft is een half jaar om nooit te vergeten. We wensen de bewoners en eenieder rondom hen wijsheid, kracht en moed bij het voeren van de strijd die ze te strijden hebben. En we zullen doen wat onze hand vindt om te doen om hen daarbij te helpen.

Steungroep De Vluchtkerk]]>
Mon, 24 Jun 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Bootvluchtelingen varen in konvooi naar Hermitage]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//bootvluchtelingen-varen-in-konvooi-naar-hermitage
De optocht bestaat uit vrijwilligers die met een bootje een van de letters van 'We are here' meenemen. Iedereen die wil meevaren in het konvooi is van harte welkom. Schippers verzamelen om 13.00 bij de Vluchtflat; afvaart om 15.00 en aankomst bij de Hermitage om 17.00. Onderweg bewijzen we eer aan Jean Paul Baba, een vluchteling uit Burundi. De bewoners van de Vluchtflat missen hem en willen graag weten wat er met hem gebeurd is.

'We are here' is een actie van ongeveer 200 vluchtelingen van verschillende afkomst, meestal uitgeprocedeerde asielzoekers, die aandacht vragen voor hun situatie in de marge van de maatschappij. Ze deden dat eerder in de achtertuin van de Diaconie, in een tentenkamp aan de Notweg, ze werden gearresteerd (een aantal van hen zit nog in detentie) ze verhuisden in de Vluchtkerk en nu, op uitnodiging van een groep Nederlanders in de Vluchtflat.

De actie is nu elf maanden bezig en is gericht op de overheid: de vluchtelingen willen dat die hun mensenrechten respecteert. Aan de ene kant zeggen Nederland en Amsterdam dat ze de mensenrechten onderschrijven, anderzijds worden vluchtelingen opgepakt en als criminelen behandeld in detentiecentra. Maar vluchtelingen zijn geen criminelen: het enige wat ze gedaan hebben, is hier asiel aanvragen.
Ze vragen om toestemming hier te zijn, te mogen werken en verantwoordelijkheid voor hun eigen leven te nemen en bij te dragen aan de Nederlandse maatschappij.

De vluchtelingen vragen Amsterdammers om steun: door naar de flat te komen,  naar de demonstratie te komen, of een foto van zichzelf te nemen bij het 'We Are Here'-logo en de beelden via social media (Instagram, Facebook, Twitter) te verspreiden. De letters blijven nog drie weken voor de Hermitage staan alvorens naar een andere locatie te verhuizen.]]>
Wed, 19 Jun 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Jean-Paul Baba overleden - In Memoriam]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//jean-paul-baba-overleden-in-memoriam
In de nacht van 12 op 13 juni is Jean-Paul Baba - onze vriend uit Burundi - overleden, nadat hij van een van zijn vrienden een fiets had geleend, omdat hij even de frisse lucht in wilde. Hij is nooit meer teruggekeerd.

De exacte toedracht rondom zijn overlijden wordt nog onderzocht, maar momenteel geeft de politie aan geen aanwijzingen te hebben voor een misdrijf of zelfmoord en men gaat voorlopig uit van een ongeluk. Hij werd op donderdagochtend 13 juni gevonden in het water van de Nassaukade.

Jean-Paul woonde sinds de ontruiming van de Vluchtkerk in het MOO, maar hij kwam vaak in de Vluchtflat. Men herinnert hem zich als een zeer vriendelijke, rustige en zachte man, die je hand met twee handen vastpakte en je vriendelijk toesprak. "Hij deed nooit niemand kwaad - het enige dat hij deed was breed glimlachend naar je toe komen", zo memoreerde vele broeders en vrijwilligers hem. 

Na tien jaar in Nederland, waarvan vele jaren in detentie en veel tijd op straat, was hij moe en soms uitgeput. Maar een week geleden zei hij nog: "we moeten een grote demonstratie organiseren en de mensen vertellen over onze situatie. Op de volgende demonstratie houd ik de megafoon vast!"

Hij gaf de laatste dagen wel te kennen zich niet goed te voelen en onzeker te zijn. Jean-Paul heeft psychische klachten gehad, evenals hartkloppingen. Hij voelde zich eenzaam in de nieuwe opvangplek en gaf aan graag weer bij de groep aan te willen sluiten. Het is niet duidelijk of dit iets met zijn dood te maken heeft gehad. Wat
we wel weten is dat we weer een medemens - geteisterd door het migratiebeleid - kwijt zijn geraakt.

Vrijdagochtend 15 juni om 8 uur 's ochtends vertrekt een groep vluchtelingen uit de Vluchtflat per fiets naar het VU Medisch Centrum, waar twee naaste vrienden van Jean-Paul en Younis het lichaam zullen zien. De andere mensen blijven buiten en tonen daar respect voor Jean-Paul. 

Iedereen is welkom om aan te sluiten, vanaf half 9. Het adres is: De Boelenlaan 1117, Amsterdam.

De begrafenis van Jean Paul Baba is aanstaande donderdag 20 juni.

Om half 1 wordt het lichaam gewassen in uitvaartcentrum Zuid, hierbij zullen alleen zijn beste vrienden aanwezig zijn.

Aansluitend om half 2 zal er gebeden en herdacht worden, voor moslims is dit mogelijk in de Mevlana Moskee.

Jean Paul zal begraven worden in Westgaarde, in Osdorp. De bewoners en zijn vrienden nodigen iedereen die afscheid wil nemen of steun wil betuigen uit om hierbij aanwezig te zijn. We verzamelen om half 3, de begrafenis is om 3 uur.]]>
Fri, 14 Jun 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Oromo-festival – proef de cultuur van de Oromo uit Ethiopië]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//oromo-festival-proef-de-cultuur-van-de-oromo-uit-ethiopi
Proef, dans en luister op het Oromo-festival
Zaterdag 15 juni van 13.00-20.00 uur
Tituskapel, Wijnand Nuijenstraat 1, Amsterdam Nieuw-West

Programma:

13.00 Openingsceremonie met traditionele zegengroet
13.15 Start koffieceremonie en uitleg Oromocultuur met dr Bekele
14.00 Oromomuziek
14.30 Traditionele Oromodans (met uitleg!)
16.00 Surprise act... en doorlopend eten en drinken, natuurlijk.
18.00 Aan tafel met traditionele Oromogerechten

Meld je aan op facebook: http://on.fb.me/11Gncow]]>
Wed, 12 Jun 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Afsluiten: afbouw Vluchtkerk]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//afsluiten-afbouw-vluchtkerk
Hier is het schema:

Donderdag 6 juni: Schoonmaak pand en ophalen meubels - 10:00 - 18:00 uur
Op donderdag wordt het pand schoongemaakt. Er komen grote afvalcontainers buiten de kerk te staan waar het afval in gestort kan worden. Hiervoor worden vuilniszaken, schoonmaakhandschoenen en dergelijke geregeld. Ruth Visser zoekt ook nog specifiek naar klussers die onder begeleiding willen helpen met het afbouwen van het elektra.

Vrijdag 7 en Zaterdag 8 juni: Afbouwen gips/hout 10:00 - 19:00 uur
Op beide dagen zal er tussen 10:00 en 20:00 uur worden afgebouwd. De gipsplaten en het hout zullen netjes worden losgeschroefd zodat dit of in het nieuwe onderkomen van de vluchtelingen of elders in de stad hergebruikt kan worden (afbouwen gaat een stuk sneller dan opbouwen). Neem een accuschroefmachine mee als je die hebt. Het afbouwen is heel eenvoudig! Je hoeft dus niet handig te zijn om te kunnen helpen!

Je hoeft je niet aan te melden voor een van de dagen, op alle drie de dagen is alle hulp welkom!]]>
Wed, 05 Jun 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Bewoners Vluchtkerk vinden nieuw onderkomen]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//persbericht-bewoners-vluchtkerk-vinden-nieuw-onderkomen Vandaag hebben wij, de bewoners van de Vluchtkerk, een nieuw onderkomen gevonden. We verblijven nu in een leegstaand kantorencomplex in Amsterdam Slotervaart, nadat we deze middag op straat waren komen te staan. De gebruiksovereenkomst met de diaconie en de eigenaar van de St. Jozefkerk loopt vandaag af. De gemeente heeft ons vervolgens niet opgevangen, zoals beloofd, maar alleen een kleine vertrekvergoeding van € 225 per persoon aangeboden.

Omdat we geen kant uit konden, heeft een groep krakers een leestaand gebouw aan de Jan Tooropstraat 29,  in gebruik genomen en aan ons aangeboden. We zijn daar blij mee en hopen dat de eigenaar, woonstichting De Key, welwillend staat tegenover tijdelijk gebruik door onze groep. We verwachten daarbij steun van de burgemeester, die gisteren in de gemeenteraad liet weten dat de gemeente welwillend tegenover initiatieven van particulieren staat: "Dat zou volgens mij de weg zijn. Maar tot die tijd moeten ze het zelf even kunnen oplossen".

Vanuit ons nieuwe onderkomen zetten we onze protestactie voort. We komen op voor onze basisrechten. We zijn hier, we kunnen niet terug naar ons land van herkomst, we kunnen ook niet naar een ander land, en hier mogen we niet blijven. We vragen niet meer dan een ‘normaal leven’. We willen dat het beleid in Nederland en in Amsterdam ons en alle andere vluchtelingen die op straat staan of in de cel zitten ruimte laat voor een menswaardig bestaan.

We hopen dat ons nieuwe huis ook een thuis wordt voor de mensen uit onze groep die nu nog in detentie zitten. Een van ons is opgepakt bij de ontruiming van het tentenkamp aan de Notweg in Osdorp en zit nu al zes maanden in Vreemdelingenbewaring. Daarnaast zitten verschillende mensen van onze groep vast in detentiecentra, omdat ze op straat zijn opgepakt: een illustratie van de willekeur van het asielbeleid op dit moment.

We zijn nu voor de derde keer in een jaar verhuisd. We hebben veiligheid en onderdak nodig. We wachten op het screenen van onze dossiers door Vluchtelingenwerk. Daarnaast staat er een verruiming van het Buitenschuldcriterium op de agenda, zodat een aantal van ons alsnog een verblijfsvergunning kan krijgen omdat we niet terug kunnen. We hopen dat de komende maanden in rust af te kunnen wachten in ons nieuwe huis.]]>
Fri, 31 May 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[De Vluchtkerk sluit. Biedt de gemeente onderdak?]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//de-vluchtkerk-sluit-bied-de-gemeente-onderdak Dat is gisteravond duidelijk geworden na overleg tussen de gemeente Amsterdam, de eigenaar van de kerk en de diaconie. Dit betekent dat de vluchtelingen weer op straat komen te staan. Vanmiddag doen zij een beroep op burgemeester Van der Laan, die eerder toezegde voor opvang te zullen zorgen.

De afgelopen 6 maanden bood de St. Josephkerk in Amsterdam West onderdak aan een groep vluchtelingen die protesteert tegen het falende asielbeleid en aandacht vraagt voor de onmogelijke situatie waarin zij verkeren. Een half jaar geleden werd hun tentenkamp aan de Notweg in Amsterdam Osdorp ontruimd. In samenwerking met een grote groep vrijwilligers ontstond De Vluchtkerk. Nu het contract met de eigenaar van de kerk niet wordt verlengd, zullen zij zich aan de afspraak houden en de kerk verlaten. Vrijdag om 18.00 uur moet de kerk leeg zijn.

Burgemeester van der Laan zegde eerder, in overleg met de gemeenteraad, toe te zullen zorgen voor individuele opvang voor de mensen uit De Vluchtkerk. Hij is deze afspraak tot nu toe niet nagekomen. Wel ontvangt een deel van de bewoners eenmalig 225 euro in afwachting van een individueel advies door Vluchtelingenwerk, wat nog zeker vier weken zal duren. De GGD zorgt voor opvang van de mensen die ziek zijn.

Vanmiddag om 13.30 uur, tijdens de vergadering van de gemeenteraad, vragen de vluchtelingen de burgemeester om zich aan de afspraak te houden en te zorgen voor onderdak, in elk geval tot Vluchtelingenwerk hun dossiers heeft ingezien en in Den Haag een besluit is genomen over de verruiming van het Buitenschuldcriterium.


Hieronder de brief die de bewoners van de Vluchtkerk vanmiddag zullen voorleggen aan burgemeester Van der Laan. (Engels en Nederlands)

-------------------------------------------------

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Suzan Doodeman - woordvoerder van De Vluchtkerk - tel. 06-44648329

---------------------------------------------------

Dear Mayor Van der Laan,


We write you this letter two days before we have to leave the Vluchtkerk. We will keep our promise, as we have agreed in our contract with the Diaconie, to leave the church this coming friday. However, we want to explain our situation and ask you, again, for your help.

From the start of our action in Amsterdam we were together because we share the same problem: we are here, we cannot go back to our home country, and we cannot go elsewhere. Our fingerprints were taken, so we will be returned to the Netherlands if we cross the border.  We started this demonstration to stand up for our rights. We ask for nothing but a normal life.

Nobody interfered with this demonstration until you, the Mayor, came to the Notweg and asked us to stop it and have our cases reviewed individually. After we moved to the Vluchtkerk, we finally agreed to this on the condition that we would get shelter. You promised us individual shelter, but you are breaking this promise. After an extension of eight weeks in the Vluchtkerk, you now put us out on the street with some money.

We appreciate the offer you made, but it is not good enough. We have a right to await the outcome of the screening of our cases in a place with a roof over our heads. Your offer is no alternative. We did not ask for any money, and we never came here for money in the first place. We need safety and shelter, and we cannot buy this with the € 225 you offered. This will only pay for our costs for food.

We understand that your powers are limited; you cannot offer a total solution for the problem of all refugees in Amsterdam. We only ask you for a reasonable solution for the short term for our group. We are constantly on the move now, we need safety and shelter for the group as a whole, until our cases are reviewed and a decision is made about the ‘No Fault criteria’ by the government.

We just need an empty building for a short period. We know there is a lot of vacant places, like the former azc at the Wiltzanghlaan. We call upon you to help us find such a place, and arrange for us to live there. We know you are a man of your word, and we count on you to fulfill the promise you made us.

Kind regards,

Adam Osman
Younis Amar
Bayissa Ayane
Reeda Sehla Betgo
Mamadou Telly Diallo
Mouthena Marrakchy


Geachte burgemeester Van der Laan,


We schrijven u deze brief twee dagen voordat we uit de Vluchtkerk moeten vertrekken. We zullen onze belofte, zoals we hebben afgesproken in onze overeenkomst met de diaconie en de eigenaar, gestand doen en de kerk komende vrijdag verlaten. We willen u echter onze situatie uitleggen en u, nogmaals, om hulp vragen.

Vanaf het begin van onze actie in Amsterdam zijn we bij elkaar gebleven omdat we een probleem delen: we zijn hier, we kunnen niet terugkeren naar ons land van herkomst, en we kunnen nergens anders heen. Omdat onze vingerafrdukken genomen zijn, worden we naar Nederland teruggebracht zodra we de grens over gaan. We zijn onze demonstratie begonnen om op te komen voor onze rechten. We vragen niet meer dan een normaal bestaan.

Niemand heeft zich met onze demonstratie bemoeid, tot u, de burgemeester, ons aan de Notweg kwam vragen om de actie te beëindigen en onze dossiers individueel te laten herzien. Nadat we naar de Vluchtkerk waren verhuisd, zijn we daar uiteindelijk mee akkoord gegaan, op voorwaarde dat we onderdak zouden krijgen.

U heeft ons individuele opvang beloofd, maar nu breekt u deze belofte. Na een verlenging van ons verblijf in de Vluchtkerk met acht weken zet u ons nu op straat met wat geld. We waarderen het aanbod dat u gedaan heeft, maar het is niet goed genoeg. We hebben het recht om de uitkomst van de herziening van onze dossiers door Vluchtelingenwerk af te wachten met een dak boven ons hoofd.

Uw aanbod is daar geen alternatief voor. We hebben niet om geld gevraagd, en we zijn hier ook niet gekomen om geld te krijgen. We zoeken veiligheid en onderdak, en dat kunnen we niet kopen met de € 225 die u ons geeft: dat is net genoeg om in ons levensonderhoud te voorzien.

We begrijpen dat uw mogelijkheden beperkt zijn en dat u geen afgeronde oplossing voor het probleem van alle vluchtelingen in Amsterdam heeft. Maar dat vragen we ook niet. We vragen alleen een redelijke oplossing voor de korte termijn voor onze groep. We zijn steeds aan het verhuizen. We hebben rust, veiligheid en onderdak voor de groep nodig tot onze dossiers door Vluchtelingenwerk gescreend zijn en er in Den Haag een besluit genomen is over het Buitenschuldcriterium.

We hebben alleen tijdelijk een leegstaand gebouw nodig. We weten dat er veel gebouwen zijn die niet gebruikt worden, zoals het voormalige asielzoekerscentrum aan de Wiltzanghlaan. We doen een beroep op u om zo’n soort plek te vinden en het voor ons mogelijk te maken daar te verblijven. We weten dat u een man van uw woord bent, en we rekenen erop dat u de belofte die u ons gedaan hebt, zult nakomen.

Met vriendelijke groet,

Adam Osman
Younis Amar
Bayissa Ayane
Reeda Sehla Betgo
Mamadou Telly Diallo
Mouthena Marrakchy


]]>
Thu, 30 May 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Overleg toekomst De Vluchtkerk leidt tot voorstel Joël Voordewind]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//overleg-toekomst-de-vluchtkerk-leidt-tot-voorstel-jol-voordewind
Persbericht 28 mei 2013 - Op maandagavond 27 mei hebben bewoners en betrokkenen vergaderd over de toekomst van de Vluchtkerk. Vertegenwoordigers van zowel de lokale gemeente, de Tweede Kamer als de gemeentelijke gezondheidsdiensten waren aanwezig om de vluchtelingen te adviseren over hun toekomst. Op 1 juni a.s. loopt het - verlengde - contract tussen eigenaar, Diaconie en vluchtelingen immers af.

De gemeente Amsterdam gebruikte de vergadering om de bewoners een aanbod te doen. Voor elk van de vluchtelingen is 225 euro beschikbaar, wanneer zij op 1 juni de kerk verlaten.

Dit voorstel stuitte tijdens de vergadering op verzet, omdat de individuele gesprekken die de afgelopen maanden zijn opgestart nog niet voltooid zijn. De Somalische groepsleider Osman, die de vergadering leidde, zei het als volgt: 'we hebben netjes met het aanbod van de burgemeester meegewerkt, maar moeten nu met wat zakgeld het vervolg en de uitkomst van onze gesprekken op straat afwachten. Dat voelt niet goed.'

De bewoners van de Vluchtkerk voerden de afgelopen weken via Vluchtelingenwerk Nederland individuele gesprekken over hun situatie. Dit was een van de voorwaarden op basis waarvan begin april verlenging van hun verblijf in de leegstaande kerk te Amsterdam-West werd aangeboden.

De intakegesprekken met Vluchtelingenwerk Nederland zitten er inmiddels op. Nu komt het er op aan elk van de vluchtelingen een passend advies te geven. Vluchtelingenwerk Nederland schat dat hier nog tenminste vier weken voor nodig zijn.

De kant die deze individuele gesprekken opgaan verschilt van persoon tot persoon. Voor een deel van de bewoners blijkt er nog ruimte om verder te procederen. Voor een ander deel zou het aanstaande debat over de verruiming van het Buiten Schuld-criterium mogelijk iets kunnen betekenen. Een derde deel hoopt in deze gesprekken duidelijkheid te krijgen over de voorwaarden waaronder ze aan terugkeer kunnen werken. De GGD is betrokken om opvang en zorg te bieden aan een groep van ongeveer twintig mensen die in een slechte gezondheidstoestand verkeren.

Tijdens de vergadering stelde Kamerlid Joël Voordewind (ChristenUnie) voor aan de bewoners en de gemeente om de eigenaar te vragen de kerk open te houden zolang deze individuele gesprekken gaande zijn. "Zou het niet veel slimmer zijn om die 225 euro die nu gereserveerd zijn als vergoeding bij vertrek te investeren in voedsel en andere randvoorwaarden om de Vluchtkerk nog een maand open te houden?" De Diaconie van de Protestantse Kerk Amsterdam, die tot nu toe de kosten en de verantwoordelijkheid voor de Vluchtkerk voor haar rekening nam, geeft de voorkeur aan een directe afspraak tussen gemeente, eigenaar en bewoners.

Aanstaande woensdag zal de kwestie-Vluchtkerk worden besproken in de Amsterdamse gemeenteraad. Voordewind hoopt dat de lokale fracties burgemeester Van der Laan zullen oproepen in te stemmen met dit plan. "Met collega's uit de Kamer heb ik Staatssecretaris Teeven gevraagd nog voor het zomerreces met ons te spreken over de verruiming van het Buiten Schuld-criterium. Voor een deel van deze mensen is dat een oplossing. Het zou jammer zijn wanneer ze deze uitkomst op straat moeten afwachten."]]>
Tue, 28 May 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Oproep voor apparatuur: toetsenborden, muizen en schermen]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//oproep-voor-apparatuur-toetsenborden-muizen-en-schermen "Graag willen wij (door de onzekere toekomst) de bewoners van mobiele apparatuur voorzien."

Beste mensen,

Inmiddels is het al een paar maanden geleden dat wij samen met de bewoners
het computer en internethoekje in elkaar hebben gezet in de Vluchtkerk.
Al het apparatuur dat is gebruikt komt uit donaties of werd gerycled door
bewoners en vrijwilligers! Vrijwel alle computers gebuiken opensource
software. De computers en internet voorziening zijn de afgelopen maanden
24 uur per dag gebruikt door de bewoners, dit heeft tot consequentie dat
er veel apparatuur niet meer werken voornamelijk door het te kort aan
computer muizen en toetsenborden:

Dus wij zijn dringend op zoek naar de volgende spullen:

- Computer muizen (USB en PS2)
- Toetsenborden (USB en PS2)
- En natuurlijk zijn enkele desktop computers ook altijd welkom.

Omdat niet alle bewoners een smartphone, tablet of laptop ter beschikking
hebben blijft het erg belangrijk om de computerhoek in werking te houden.

Ook doen wij een oproep om oude laptops, smartphones of tablets die jullie
over hebben te doneren aan de Vluchtkerk. Graag willen wij (door de
onzekere toekomst) de bewoners van mobiele apparatuur voorzien. De
apparatuur wordt door een groep vrijwilligers en bewoners klaargemaakt
voor gebruik met de nodige software en gedoneerd aan de bewoners die het
nodig hebben.

Jullie kunnen de apparatuur naar de Vluchtkerk brengen en overdragen aan
Taha (Yemen), Kone of Camara (beide van franstalige kamer), voor afspraken
of vragen kunnen jullie bellen de volgende nummer: 06-47669304 of deze
mail beantwoorden!

Hiermee jullie apparatuur krijgt een nieuwe leven en zal zonder twijfelf
goed en intens gebrukit worden!!!

Namens alle bewoners, bedankt voor jullie solidariteit!!]]>
Mon, 27 May 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Demonstratie van Soedanese vluchtelingen en organisaties in Den Haag]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//demonstratie-van-soedanese-vluchtelingen-en-organisaties-in-den-haag Vrijdag 24 mei - Soedanezen en inwoners van de Vluchtkerk voeren vandaag actie bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Tweede Kamer en de Soedanese ambassade tegen het uitzetten van Soedanezen en andere vluchtelingen via Soedan. Ook vragen de actievoerders de Nederlandse overheid om de druk op de Soedanese regering op te voeren.
Lees hier de brief die zal worden overhandigd aan minister Timmermans van Buitenlandse Zaken.

We verzamelen om 10.30 uur op het malieveld. Van ongeveer 12.30 tot 14.00 zijn de actievoerders te vinden voor de Soedanese ambassade in Den Haag, Koninginnegracht 63-64.

Hier de brief die de actievoerders zullen overhandigen aan Minister Timmermans.

Kingdom of the Netherlands
Ministry of foreign affairs
Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC Den Haag
Date : 24-05-2013

Your Excellency mr.Frans Timmermans,

We are a group of concern Sudanese residing in The Netherlands .We have been watching with grave concern the sufferings of our Sudanese national facing the fast up wide range escalation of the state violence and the wide-spread human rights violations including, arbitrary arrests, NGO expulsions, extrajudicial killings and unfair trials based on public order , use of excessive force, torture, the employment of popular defense force militias, arbitrary detentions and the on-going harassment by members of the Sudanese security forces, and the militias of the National Conference Party in Darfur, Kordofan and Blue Nile States, as well as in other regions and states in Sudan.
More than, 400,000 innocent civilians has being killed, Women are being raped and Villages are being bombarded. More than 2.5 million civilians have being displaced and other millions of civilians have being forced to flee the country seeking refuge worldwide.
The violence continues today and we are deeply concerned to put an end to all this forms of harassment, intimidation, arbitrary arrests, and torture of our fellow Sudanese citizens
Bring to an end its military campaigns against unarmed citizens in Darfur, Kordofan, and the Blue Nile States, and to start resolving the historical grievances of these areas through peaceful negotiations.

Acknowledging the positive roll of the Netherlands in the peace process and development in Sudan, therefore we urge you strongly to use your authority to:
- To conditionalize the development aid
- To adopt an initiative of implementation of comprehensive strategy to end the serious human rights violation in Sudan (As has being discussing in the Congress of USA- See tha attachment)

Ensure sufficient support for protection of displaced civilians

Support implementation of a NO-Fly Zone in the conflict area’s

- Ensure sufficient support and protection for the asylum seekers in Netherlands by giving an advice to IND regarding implementation of a departure moratorium .Return of asylum seekers in the light of current situation will endanger their life or liberties as they will be associate with oppositions movements

We urge you to stand with other world leaders to actively work to protect human rights in Sudan today.

The undersigned by the representatives of asylum seekers group , Sudan political parties and civil society organizations in The Netherlands :

I-Representatives of asylum seekers group
Younis Omar

II- Representatives of Sudan Democratic Forum

1-Mr.Idris Ahmed Hamed
2- Emam Mousa Elemam

III- Representatives of Sudanese Youth for Change]]>
Fri, 24 May 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Vluchtkerk solidair met hongerstakers in detentiecentra]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//vluchtkerk-solidair-met-hongerstakers-in-detentiecentra
Het meest wrange is dat de hongerstakers juist zijn geslagen en grof zijn mishandeld toen ze weigerden in de isoleercel gegooid te worden. Ze stonden dus in hun recht, net zoals dat ze in hun recht staan om te protesteren tegen hun opsluiting via een hongerstaking. Wij vluchtelingen worden slechter behandeld dan criminelen.

Daarom zijn wij in de Vluchtkerk solidair. Wij zijn allemaal vluchtelingen en dan maakt het niet uit waar je vandaan komt. Daarom hebben een aantal van ons ook uit solidariteit een aantal dagen meegedaan met de hongerstaking.

Vrijheid voor alle vluchtelingen!

Younes Omar, namens de vluchtelingen van de Vluchtkerk]]>
Sun, 19 May 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[AFGELAST Vluchtelingen in bootjes op de gracht]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//vluchtelingen-in-bootjes-op-de-gracht

Persbericht Maandag 20 mei 14.00 uur Bewoners van de Vluchtkerk varen met een kunstwerk verdeeld over bootjes door de grachten van Amsterdam. In manshoge letters vormt het kunstwerk de tekst “We Are Here”, de slogan van de Vluchtkerk. Het ontwerp is geïnspireerd door het IAmsterdam-logo. Het is gemaakt door vluchtelingen van de Vluchtkerk in samenwerking met kunstenaar Alexander Nieuwenhuis en zal maandag een officiële première beleven.

Vanaf 14.00 varen de vluchtelingen met de letters naar het eindpunt: de steiger voor de Hermitage aan de Amstel. Om 16.00 uur wordt het kunstwerk daar officieel onthuld. Er worden flyers uitgedeeld en worden passanten opgeroepen om een foto van zichzelf bij het logo te maken en die te verspreiden om hun steun te tonen aan de boodschap van de Vluchtkerk. Kunstenaar Alexander Nieuwenhuis houdt een toespraak over het project en het protest van de Vluchtkerk.

Zie ook het facebookevent: Varen met de Vluchtkerk
Iedereen is welkom om mee te varen. Er kunnen nog bootjes meevaren, heel graag zelfs! Laat het ons weten (zie nrs hieronder).

Na 20 mei trekt het kunstwerk verder door het land. Zo zal het op 29 mei te zien zijn bij de Stopera. De tocht van de letters is te volgen via de facebookpagina van de Vluchtkerk.

Noot voor de redactie:
voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Alexander Nieuwenhuis - kunstenaar - 0631316377
Suzan Doodeman - externe communicatie Vluchtkerk - 06-44648329 ]]>
Fri, 17 May 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Bestel het Vluchtkerkboek van Karel Smouter en steun de Vluchtkerk!]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//bestel-het-vluchtkerkboek-van-karel-smouter-met-korting-en-steun-de-vluchtkerk
Uitgeverij Jongbloed presenteert het meest spraakmakende kerstcadeau van 2013.

Karel Smouter (hoofdredacteur van Jongbloeduitgave De Nieuwe Koers) stelt deze zomer een boek samen met foto's en verhalen uit de Vluchtkerk. Als initiatiefnemer en vrijwilliger van het eerste uur kan hij uit eerste hand vertellen over dit opmerkelijke initiatief. Het boek verschijnt in de loop van het komende najaar.

Bij deze bieden we u en uw organisatie de kans om met 50 % korting in te tekenen. Zo bent u nu vast verzekerd van een origineel (kerst-)geschenk voor uw medewerkers en relaties.

Bij voldoende belangstelling, minstens 1.000 bestellingen, nemen we het boek in productie.
Als u voor 27 mei 2013 uw bestelling doorgeeft hoort u begin juni of het boek gerealiseerd gaat worden. Door ksmouter@jongbloed.coml te mailen kunt u uw bestelling doorgeven.

Wat is de Vluchtkerk ook al weer?

Een bonte coalitie van buren, kerken, moskeeën, politieke partijen en maatschappelijke organisaties heeft een half jaar lang opvang gerealiseerd voor een kwetsbare groep uitgeprocedeerde asielzoekers. Het doel: de situatie van deze mensen in Nederland zichtbaar maken voor het grote publiek. Smouter: 'Wat je politieke kleur ook is, het feit dat deze mensen hier zijn en vaak geen kant op kunnen, was genoeg reden voor velen om hun hart te laten spreken. Grachtengordel of bijbelgordel, kraker of jurist: het verhaal van de Vluchtkerk en haar bewoners heeft duizenden Nederlanders in het hart geraakt. Samen met de vluchtelingen hebben ze het asielbeleid hoog op de agenda van media en politiek gezet.'

Waarom zou u dit boek bestellen?

* Voor uw kerk of organisatie is dit boek een kans om een maatschappelijk doel in eigen land te steunen.

* Voor uw relaties is dit boek een opvallende manier om uw identiteit en uw betrokkenheid te tonen.

* Voor uw medewerkers biedt het inspiratie om het verschil te maken, thuis en op de werkvloer.

Wat kunnen we bieden:

- Een fraai uitgevoerde, goed verzorgde uitgave (naar schatting ca. 128 pagina's). Met 50 % korting op de winkelprijs aan te bieden a 9,50 euro per stuk.
- De opbrengst die normaal voor de auteur gereserveerd is, gaat nu naar de Vluchtkerk. Omdat de Vluchtkerk enkele maanden langer open is dan voorzien is dat een welkome bijdrage.
- Een uniek verslag 'van binnenuit' over een initiatief waar elke Nederlander van gehoord heeft.
- Praktische tips om als kerk of organisatie zelf een 'Vluchtkerk' te worden.

Door ksmouter@jongbloed.com te mailen kunt u uw bestelling doorgeven. We hopen voor 27 mei 2013 van u te horen!]]>
Wed, 15 May 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Geachte leden van de PvdA]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//geachte-leden-van-de-pvda Een crimineel is volgens ons iemand die iets verkeerd doet. Wij zijn straks strafbaar, terwijl we helemaal niets doen.

Amsterdam, 11 mei 2013

Geachte leden van de PvdA,

Als u in een oorlogssituatie verkeerde, of vervolgd werd, wat zou u dan doen? Je kunt niet in je land blijven, je vlucht weg naar waar je heen kunt. Wij komen uit een land waar zwaar gevochten is, of waar de overheid ons vervolgt. We zijn hier niet voor niets gekomen. Terug kunnen we niet, we mogen ook niet ergens anders heen.

We leven hier op de straat, omdat we voor ons leven vrezen. We hebben hier niet voor gekozen; ieder van ons zou het liefst in het land van herkomst blijven, bij onze familie, in onze eigen cultuur. Maar als we zouden kunnen kiezen, zouden we liever hier op straat leven dan dat we terug gaan. We zoeken veiligheid.

Dat wordt ons nu moeilijker gemaakt, terwijl we geen enkele optie hebben. Onze enige optie is een keuze voor de straat. Voor ons is het op straat in Nederland beter toeven dan het in ons land van herkomst is. We kunnen ook niet naar een ander land, omdat onze vingerafdrukken afgenomen zijn en we direct uitgezet worden naar Nederland als we naar een ander land gaan.

Dat wij veilig willen zijn, wordt straks bestraft als illegaal verblijf strafbaar gesteld wordt. Het is voor ons alsof je vierduizend euro moet betalen om niet vervolgd te worden. We kunnen dit niet betalen. Als je dat strafbaar wilt stellen met een boete, geef ons dan werk om die boete te betalen; dan betalen we die boete graag. Maar we mogen niet werken, dus moeten we de cel in.

Een crimineel is volgens ons iemand die iets verkeerd doet. Wij zijn straks strafbaar, terwijl we helemaal niets doen. Zelfs in Afrika worden vluchtelingen niet op deze manier behandeld: als iemand om hulp vraagt, delen we ons huis met hem, en geven we hem eten. Geen boete of celstraf.

We zijn geen criminelen. We zijn mensen. We zijn hier. Als u straks stemt, denk dan aan ons als een kind. Uw eigen zoon of dochter die uw hulp nodig heeft, en van u afhankelijk is. Stel ons verblijf hier niet strafbaar, en geef ons geen boete vanwege het feit dat we hier veiligheid zoeken vanuit een situatie van vervolging en oorlog.

Namens de bewoners van de #Vluchtkerk in Amsterdam,

Adam Osman

Younis Amar

Bayissa Ayane

Reeda Sehla Betgo

Mammadou Telly Diallo

Mouthena Marrakchy]]>
Sun, 12 May 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Blijft het stil na de stilte? 4 mei, herdenkingsvesper.]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//blijft-het-stil-na-de-stilte-4-mei-herdenkingsvesper "En laten we daarna met luide trom en alles wat ons gegeven is de stilte blijven verbreken, in naam van hen die stil gemaakt zijn of zich stil moeten houden."

Blijft het stil na de stilte?

Over twee uur herdenken we even verderop ‘hen die vielen’ in de Tweede Wereldoorlog en vredesmissies elders.

Zoals gebruikelijk in Nederland, was ook deze herdenking weer voer voor een stevige discussie. Aan wie moeten of mogen we eigenlijk denken, als we zo meteen stil zijn?

Laat ik maar direct duidelijk zijn: over twee uur doe ik wat ik altijd doe op 4 mei, om 20 uur. Dan ben ik stil. En die stilte verhoudt zich slecht tot allerlei gedachten of discussies over wat nu wel of niet geoorloofd of gepast is.

Wat eenieder in die stilte, zo direct, denkt, voelt, overweegt, dat is voor iedereen weer anders. En zo moet het ook zijn, lijkt me. We kunnen moeilijk afspraken gaan maken over elkaars gedachtenwereld.

Maar nu we nog niet zwijgen, mag ik tot u spreken. Daar ben ik dankbaar voor. Dat geeft mij de kans om een van mijn meest geliefde teksten uit de bijbel te laten spreken. We zijn hier per slot van rekening in een kerk.

Ik wil u een ‘koningslied’ voordragen. Zingen kan ik niet, vandaar, dus ik doe het maar even zo. Het is een lied van een moeder voor haar zoon, Lemuel, die op het punt stond koning te worden.  Het lied bevat allerhande adviezen. Zo moet een leider de drank laten staan, maar zijn onderdanen hun verdriet maar laten verdrinken.

Op het eind volgen twee adviezen die ik er hier uit wil lichten. Spreuken 31:8 en 9.

8 Spreek voor hen die weerloos zijn,
bescherm het recht van de vertrapten.
9 Spreek, oordeel rechtvaardig,
geef de armen en behoeftigen hun recht.

Toen op de avond van 30 november een groep van zo’n 80 mensen op straat stond in deze stad, werd het tijd voor mij om te spreken. En hoewel mensen die mij kennen dat zal bevreemden: eigenlijk doe ik dat niet zo vaak, spreken. Althans, niet in de betekenis van dit bijbelcitaat.

Te spreken voor hen die niet voor zichzelf kunnen spreken, zoals ik in een andere vertaling las. Voor hen die weerloos zijn. Niet omdat ze zwak of zielig zijn, maar omdat ze geen rechtmatig verblijf hebben. Niet de rechtsmiddelen hebben om zich te verweren.
Omdat ze – anders dan ik – geen paspoort hebben, met alle privileges die daarbij horen. Ze zijn uitgeprocedeerd. Verwijderbaar, zoals het bureaucratische jargon bij de overheid het uitdrukt.

U heeft het net zelf gehoord: mannen en vrouwen als Oumar kunnen uitstekend voor zichzelf spreken. Maar anders dan mijn woorden kunnen die van hun niets afdwingen. Ze kunnen niet stemmen bij onze verkiezingen, niet inspreken bij een raadsvergadering, zich niet aansluiten bij een politieke partij, geen stichting oprichten om hun zaak te bepleiten.

Maar waarom zwijg ik doorgaans dan toch vaker dan dat ik spreek? U kent dat misschien wel: er is altijd wel een geldige reden aan te voeren om aan de kant te blijven staan. Om te zwijgen, bijvoorbeeld omdat je gewoon niet weet hoe je de stilte kunt verbeteren.

En in de periode dat deze mannen en vrouwen in een tentenkamp aan de Notweg bivakkeerden bleef ik dan ook vooral stil. Ik zei dingen als dit:

- “De asielwetgeving is veel te complex voor een simpele slogan.”
-  “Zolang we een systeem van sociale zekerheid hebben zullen we toch mensen moeten insluiten en uitsluiten, om dat systeem niet op te blazen.”

Maar toen deze mensen zonder perspectief op straat stonden in de stad waar ik zelf woonde ontvlamde er iets in mij, en gelukkig bij vele anderen. Ik kreeg een telefoontje van iemand die vroeg: kun je er een paar bij jou thuis laten slapen?

De rest van het verhaal is vermoedelijk in deze kringen wel bekend: we namen geen genoegen met deze onbevredigende uitkomst en besloten net zo lang te zoeken tot we een plek voor de groep hadden om door te demonstreren. Een beschutting tegen de winterse kou, die tegelijk een uitvalsbasis was voor hun protest.

Want de spiegel die zij Nederland voorhouden is te waardevol om hen uit handen te slaan.  Hun protest heeft mij, mijn vrienden en zoveel anderen aan het denken en aan het werk gezet.

We openden met hulp van krakers de deuren van de St. Jozefkerk en vanaf dag 1 waren we getuige van een niet te stoppen stroom aan hulp. Zoals Trouw het in die week mooi samenvatte in een kop: ‘Via Facebook stroomt de soep binnen’. Zo was het echt: iedereen deed wat zijn hand vond om te doen.

Het was ongepland, onverantwoord, onverstandig misschien ook wel. En onhandig: het gros van ons vrijwilligersnetwerk zit immers in het spitsuur van het leven. We maken verre reizen nu het nog kan, we daten ons een slag in de rondte of starten juist een gezin. We werken of solliciteren ons intussen suf.

Het ‘Wij zijn hier’-protest kwam onze randstedelijke twintigers- en dertigersidylle verstoren. En we lieten het gebeuren. Waarom?

Als hoofdredacteur van een opinieblad (De Nieuwe Koers) kan ik beschouwingen aan elkaar blijven rijgen over de wereld zoals die is. Maar wat zijn die teksten waard, wanneer je wegkijkt op het moment dat deze mensen jou op de straten van jouw stad confronteren met hun werkelijkheid?

Als christen kan ik bijbelteksten blijven lezen tot ik de meest geleerde bijbelkenner van het westelijk halfrond ben. Maar als ik me nooit laten raken door het besef dat Jezus zelf een vreemdeling was, een nazaat bovendien van de uitgeprocedeerde asielzoeker Ruth, dan verwijder ik Christus simpelweg uit het christendom.

Als liefhebber van theologie en wijsbegeerte kan ik fabuleren tot ik een ons weeg over het transcedente, het immanente en alles wat zich daar tussen afspeelt. Maar als ik het gelaat van een Ander voor me zie, in de woorden van Levinas, dan kijkt dat mij aan. Dan spreekt dat mij aan, in de letterlijke zin van het woord.

Het uitgesproken protest van vluchtelingen zoals Oumar heeft mij, kortom, aangesproken. En uiteindelijk zelf tot spreken aangezet. 

Maar ik zou nooit hebben gesproken, als ik niet ooit heb leren zwijgen. Graag vertel ik u tot slot van mijn verhaal nog van wie ik dat leerde.

Als kind bracht ik vaak de meivakantie door in het gezelschap van mijn grootmoeder. Ze overleed afgelopen zomer. Als u het mij toestaat denk ik  vandaag ook even aan haar.
Haar oorlog was een kleine oorlog, vergeleken met die van zoveel anderen. Als meisje liep ze in de hongerwinter uit Rotterdam naar Friesland. Daar werd ze liefdevol opgevangen door gereformeerde Friezen die de relatieve overvloed van het platteland met deze oorlogsvluchteling deelden.

De brandhaarden van nu bevinden zich op dit moment even niet op het Europese continent. Maar als anderen een vergelijkbare tocht hebben afgelegd, veel verder nog dan die mijn oma als kind hebben afgelegd… Dan kan ik wel een blokje om lopen als een aantal van hen de straat opgaat om uit de onzichtbaarheid te treden waarin de illegaliteit hen gevangen houdt…

Maar sinds ik met mijn oma stil leerde te zijn, ieder jaar op 4 mei, leerde ik ook te spreken, te handelen. Zodat ‘armen en behoeftigen’ hun recht krijgen.

Ze doorbrak de stilte altijd met het zingen van dezelfde psalm. Psalm 84:2. ‘Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskens neer. In ’t kunstig nest bij Uw altaren…’ Vervolgens vertelde ze met bevende stem over het Friese gezin dat haar die winter opnam.

In een lege, kale betonnen kerk hebben we met hulp van velen het voormalig altaar tot keuken bereid voor deze groep vluchtelingen, van wie velen juist uit Somalie gevlucht zijn. We zijn niet meer dan een halte op hun vluchtreis, dat besef ik me heel goed. Meer dan dat moeten we niet eens willen zijn.

Maar mijn hoop is wel dat we door de Vluchtkerk heen niet minder dan een waardevolle levensles voor drukke Amsterdammers als onszelf geleerd hebben. Dat ieder mens als schepsel van God ‘goed’ is in Zijn ogen… En dus waarde heeft, en rechten die ons tot sprekend handelen verplichten.

Laten we aan wie we ook denken tijdens de stilte van vanavond, ons bedenken wat dit betekent. Dat God in Zijn schepping ieder mens tot Zijn beelddrager gemaakt heeft. Dat ieder mens, kortom, een stukje God is.

En laten we daarna met luide trom en alles wat ons gegeven is de stilte blijven verbreken, in naam van hen die stil gemaakt zijn of zich stil moeten houden.

Een goede vesper gewenst. Enne, zo waarlijk helpe u God almachtig. ;-)]]>
Sat, 04 May 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Salon des Refusés - vrijheid vieren in de Vluchtkerk]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//5-mei-salon-des-refuss-vrijheid-vieren-in-de-vluchtkerk
We zijn nog op zoek naar een draaischijf voor het pottenbakken. Ook (afgekeurd) materiaal is zeer welkom voor de voortzetting van dit project in de kerk: hout, papier, verf, klei en gereedschap!

Datum:Zondag 5 mei
Waar:Erik de Roodestraat 16, op de stoep en trappen van de kerk
Tijdstip:13:00 TOT 21:30
Extra:‘s avonds Optreden van Sudanese zangers.
Eten: Vanaf 18:00 Sudanees eten en eten van de Salon des Refusés. Overdag een hapje en een drankje, en u kunt zelf ook iets te eten meenemen!
Kosten: vrijwillige donatie voor het eten. ]]>
Fri, 03 May 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[ We Are Here-band treedt op tijdens 1-mei-demonstratie]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//-we-are-here-band-treedt-op-tijdens-1-mei-demonstratie Het optreden is onderdeel van de 1-mei-demonstratie in het kader van de Dag van de Arbeid. Deze demonstratie besteedt ook aandacht aan de situatie van de vluchtelingen uit de Vluchtkerk, en begint om 19:00 op het Beursplein en gaat vanaf 20:00 verder met een muziekprogramma in de Brakke Grond. Toegang is gratis. Kom langs!


De 1-mei-demonstratie en 1-mei-viering worden georganiseerd door FNV (Abvakabo en Bondgenoten), Socialistische Partij (SP), Internationale Socialisten (IS), DIDF, Bijstandsbond, Grenzeloos, Platform Stop Racisme en Uitsluiting, ROOD en Vrouwen in de Bijstand.

De afgelopen maanden traden de vluchtelingen ook op in Paradiso, de Stadsschouwburg Amsterdam en het Bimhuis. De band bestaat uit muzikanten uit de Vluchtkerk, versterkt door andere muzikanten. De frontman is Cyriaque, een getalenteerd zanger uit Ivoorkust. De band bestaat verder uit percussionisten Oumar (Guinee) en Ali (Noord-Soedan), gitarist en zanger Denis Inyani Kuta (Kenia), stagemanager Godfrey Lado (Zuid-Soedan), percussionist Jos de Haas, gitarist Xander Vrienten en zanger en gitarist Laurens Joensen (Nederland).
]]>
Wed, 01 May 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Job Cohen bezoekt Vluchtkerk]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//cohen-bezoekt-vluchtkerk Persbericht 29 april 2013:  Vanmiddag om 16.00 uur brengt Job Cohen een bezoek aan de Vluchtkerk in Amsterdam.

Samen met Martijn Kool, voorzitter van de PvdA Amsterdam gaat Job Cohen in gesprek met de bewoners van de kerk, vrijwel allemaal uitgeprocedeerde asielzoekers. In het bijzonder zal het gaan over mogelijkheden voor een humaner asielbeleid in Nederland. Ook de strafbaarstelling van illegaal verblijf, waar het PvdA-congres zich het afgelopen weekend tegen uitsprak, zal aan de orde komen.


Noot voor de redactie:
voor verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Suzan Doodeman, externe communicatie Vluchtkerk, 06-44648329]]>
Mon, 29 Apr 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Vluchtelingen brengen brief naar de koningin]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//vluchtelingen-brengen-brief-naar-de-koningin
De uitgeprocedeerde vluchtelingen uit de twee grote steden verblijven al geruime tijd in onzekerheid. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) is van mening dat deze groep mensen terug moet keren naar het land van herkomst, maar de vluchtelingen kunnen door allerlei omstandigheden niet terug. Met hun brief hopen zij dat ze in Nederland mogen blijven en dat er een einde komt aan hun uitzichtloze situatie.

“Jaren geleden zijn wij gevlucht voor oorlog, terrorisme en vervolging. En ook al komen we uit verschillende landen, één ding is voor ons allemaal hetzelfde: na een jarenlang verblijf in vluchtelingencentra, zijn we op straat gezet. Sindsdien leven we in tenten, parken en kerken. […] Wij dromen van een normaal leven in een land waar de mensenrechten zijn gewaarborgd. Daarom willen wij graag uw trouwe burger worden,” schrijven de vluchtelingen in hun brief.

De ± 75 vluchtelingen beginnen hun wandeltocht om 14.00 vanaf de kerk aan de Sportlaan 127 te Den Haag. Ze komen rond 15.30u aan bij Paleis Noordeinde. Daar zullen ze hun brief en oranje bloemen overhandigen. Tevens zal het amnestieverzoek dat is opgesteld door Stichting Vluchtelingen van de Straat worden overhandigd.]]>
Wed, 24 Apr 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Vluchtelingen uit “Vluchtkerken” in Amsterdam en Den Haag vragen amnestie aan Koningin Beatrix]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//vluchtelingen-uit-vluchtkerken-in-amsterdam-en-den-haag-vragen-amnestie-aan-koningin-beatrix Aanbieden brief op paleis Noordeinde onderdeel van acties tot een humaner asielbeleid

23 april 2013 - Overmorgen, donderdag 25 april 2013, om 16.00 uur, zullen vertegenwoordigers van de meer dan 150 vluchtelingen uit de Vluchtkerken in Amsterdam en Den Haag bij het paleis Noordeinde een verzoek om collectieve amnestie indienen bij de Koningin. Het amnestieverzoek is opgesteld door Stichting Vluchtelingen van de Straat. In de Raad van Advies en Overleg van de Stichting zitten onder meer Jan Pronk, Thomas Spijkerboer, Huub Oosterhuis, Anthon van Kalmthout en Marjan Sax. Met hun verzoek roepen zij op tot een humaner asielbeleid in Nederland.


 Vraag om een humaner asielbeleid


Terwijl er met man en macht wordt gewerkt aan een veilige en onvergetelijke kroningsdag in Amsterdam, verblijven in de hoofdstad meer dan honderd uitgeprocedeerde asielzoekers onder onveilige en inhumane omstandigheden in een tijdelijke schuilkerk. Zij kunnen om tal van redenen niet terug naar hun land van herkomst, maar zijn in Nederland niet meer welkom. Op woensdag 24 april vragen de vluchtelingen en Stichting Vluchteling van de Straat Koningin Beatrix om op haar laatste werkdag ook hún Koningin te worden en ze te benoemen tot Nederlandse onderdanen. Stichting Vluchtelingen van de Straat wijst de Koningin op haar uitnodigingen tot een humanitaire opstelling van alle geledingen in het Nederlandse volk, die zij met regelmaat in haar kerstboodschappen deed.

Vluchtelingen uit de vluchtkerk mogelijk strafbaar


Wanneer de strafbaarstelling niet-rechtmatig verblijf in Nederland, onderdeel van het regeerakkoord, wet wordt, zullen de 129 vluchtelingen in de Vluchtkerk en alle vluchtelingen die nu in Nederland onder de radar leven, strafbaar zijn. Uit naam van deze vluchtelingen vraagt Stichting Vluchtelingen van de Straat Koningin Beatrix amnestie te verlenen aan de dreigende strafoplegging voor deze groep uitgeprocedeerden. Het gaat om de 129 uitgeprocedeerden in de Vluchtkerk, en naar schatting 5.000 mensen die zich onder dezelfde omstandigheden in ons land bevinden. Deze vluchtelingen vrezen, zonder ooit een strafbaar feit te hebben gepleegd, voor hun arrestatie en gevangenneming, omdat hun verblijf in Nederland zodra de wet in werking treedt, strafbaar wordt.

Wilhelmina en Juliana verleenden eerder collectieve amnestie; Beatrix nog niet


De Koningin heeft als enige in Nederland de mogelijkheid amnestie te verlenen aan onderdanen, aan wie in het verleden straffen werden opgelegd wegens het begaan van misdrijven. Zij verleende in haar 33-jarige regeerperiode nooit eerder amnestie. Haar moeder en grootmoeder, Koningin Juliana en Koningin Wilhelmina, deden dat wel. De uitgeprocedeerde asielzoekers en de Stichting vragen Hare Majesteit om op dit historische moment gebruik te maken van de alleen aan haar ter beschikking staande bevoegdheid tot collectieve amnestieverlening. Dit zou een uniek gebaar zijn, aangezien de straf voor hun illegaliteit nog niet aan de vluchtelingen is opgelegd.

De Nederlandse media worden uitgenodigd om het moment van bezorging van het amnestieverzoek, donderdag 25 april, 16.00 uur, op het Noordeinde nr. 68, 2514 GL te Den Haag te komen bij wonen en daar van verslag te doen.

Stichting Vluchtelingen van de Straat


Het amnestieverzoek werd opgesteld door Stichting Vluchtelingen van de Straat namens de 129 bewoners van de Vluchtkerk, die via door hen ondertekende petities hun steun aan dit amnestieverzoek hebben verleend. Het doel van de Stichting is zich in te zetten voor een menswaardig bestaan voor vluchtelingen die (nog) niet welkom zijn in Nederland, maar voor wie terugkeer naar het land van herkomst geen mogelijkheid is. Het bestuur en de Raad van Advies van de stichting worden gevormd door:


Bestuur


Arie van Driel - advocaat vreemdelingenrecht (voorzitter)

Joost Pothast - architect (secretaris)

Negede Cumbi - voormalig vluchtelinge (afkomstig uit Ethiopië)

Yasmine Allas - schrijfster (afkomstig uit Somalië)

Cofi Badou-Bonsour - migratiedeskundige (afkomstig uit Ghana)

Anthon Kaal - huisvestingsdeskundige


Raad van Advies en Overleg


Thomas Spijkerboer - hoogleraar migratierecht (voorzitter)

Jan Pronk - politicus/diplomaat

Coen Stork - diplomaat

Anthon van Kalmthout - hoogleraar vreemdelingenrecht

Huub Oosterhuis - dichter/theoloog

Marjan Sax - Filantropisch adviseuse

Iris van Domselaar - juriste/filosofe]]>
Tue, 23 Apr 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Dolmatov en de banaliteit van het asieljargon]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//dolmatov-en-de-banaliteit-van-het-asieljargon (Opinie, volkskrant.nl, thepostonline.nl) Het moeten voor asielzoekers onwerkelijke en voor de familie Dolmatov onverdraaglijke beelden zijn geweest. Direct nadat staatssecretaris Teeven een motie van wantrouwen 'overleefd' had stonden de kamerleden die tegen de motie stemden in de rij om hem te feliciteren.

De staatssecretaris nam de felicitaties zichtbaar opgelucht en breed lachend in ontvangst. Na een dag vol beloftes over hoe 'de persoon van de mens' (sic) centraal moet staan in het voorkomen van 'incidenten met structurele componenten' (sic) leek het  ineens toch vooral heel erg om de persoon van de staatssecretaris en zijn politieke carrière te gaan.

Zoals ouders het vaak  tegen hun kroost plachten te zeggen: 'het maakte me niet boos, maar alleen verdrietig'. Want voor mij, en vele anderen, was de kwestie-Dolmatov bepaald geen verrassing. We spreken dagelijks wanhopige vluchtelingen die na een vaak al traumatische vluchtervaring in het moeras van de Nederlandse asielwetgeving dreigen te verzinken. 

Nu al bijna een half jaar faciliteer ik met een brede coalitie stadsgenoten een groep vluchtelingen die actievoeren voor een ander asielbeleid. Ze stonden eind november zonder perspectief op straat, dus boden we hen een omgebouwde kerk als uitvalsbasis voor hun protest aan. Dat is de Vluchtkerk geworden. St. Jozef, beschermheilige van alle huisgezinnen, doet als naamgever van het kerkgebouw na jaren als klimhal te zijn gebruikt zijn naam weer eer aan. 


Ogen geopend in Iran

Toch gingen mijn ogen al eerder open. Toen ik als journalist verslag deed van het massale protest tegen de onrechtmatig verlopen verkiezingen in Iran (Juni, 2009) klampten diverse Iraniers op straat in Teheran mij aan. 'Hier zijn mijn adresgegevens. Schrijf me als ik welkom ben in jouw land. Dit is geen leven.' Onder mijn ogen zag ik oude vrouwen in elkaar geslagen worden en zag ik soldaten zonder aanzien des persoons op groepen demonstranten inrijden. En toen ik zelf met veel geweld achter op een politiemotor geslingerd werd om ondervraagd te worden wist ik: vluchten doe je nooit voor niets. Een aantal jaar later zitten de mensen die destijds leerde kennen verspreid over de hele wereld. Vanuit Londen, Zweden en Maleisië sturen ze me updates over hoe ze - verwijderd van hun familie - een leven proberen op te bouwen.  

Ik heb voor enkelen van hen gepoogd een studentenvisum te bemachtigen, maar toen een van hun landgenoten - Kambiz Roustayi - zich op de Dam in brand stak wist ik dat ik mijn pogingen beter kon staken. Uit angst voor het spookbeeld van 'massa-immigratie' is Nederland de afgelopen decennia simpelweg opgehouden een betrouwbaar toevluchtsoord te zijn.

Mijn verre voorouders, Franse protestanten, waren nog welkom maar met een beroep op woorden als 'opnamecapaciteit' en de nooit aangetoonde maar razend effectieve 'aanzuigende werking' hebben Teeven en zijn voorgangers de toon - en daarmee de muziek - drastisch veranderd.


Oerwoud van afkortingen

Oleg Kashin merkte in een column in de New York Times over de kwestie-Dolmatov deze week op hoe de westerse houding ten opzichte van vluchtende dissidenten is veranderd. De eersten die over de Berlijnse muur klommen werden als helden onthaald. Zij die de muren van vandaag de dag over klimmen belanden in een onwerkelijk woud van regels, afkorting en computersystemen. IBIS, BERBER-VK, INDiGO, PSH-V, ISTV, BVH, TULP-Selectie. Zomaar een greep uit het systeembeheerdersjargon dat Teeven's ambtenaren er met elkaar op nahouden. 

Het werk van de diensten uit de asielketen is ongetwijfeld moeilijk. Je zal maar op basis van twee gesprekken in 48 uur het waarheidsgehalte van iemands vluchtverhaal moeten peilen. En dan ook nog een baas die tot afgelopen week bij hoog en bij laag volhield dat zijn beleid 'helemaal sluitend' is. Dat voert de druk behoorlijk op. Als Teeven maandag weer aan het werk gaat en als hij werkelijk werk wil maken van het bestrijden van 'incidenten met structurele componenten' dan zal hij de cultuur van zijn departement moeten vernieuwen. En het marathondebat over de kwestie-Dolmatov geeft hem daartoe zeker de kans. 

De winst van het debat is namelijk wel: heel Nederland heeft nu kennis kunnen maken met het bizarre repertoire aan repercussies , systemen en protocollen waarmee Nederland 'korte metten' met ongewenste vreemdelingen maakt. Teeven haastte zich te zeggen dat er betere werkinstructies en verbeterslagen op komst waren, maar hij klonk als een tovenaar die een bezweringsformule loslaat op een wereld waarvan hij ook wel weet dat deze niet naar zijn hand te zetten valt. Zelfs onder zijn liberale vrienden oogstte hij op Twitter kritiek. En dat het CDA een motie van wantrouwen tegen hem steunde mag veelzeggend heten. Want ook zij staan een 'streng en rechtvaardig' asielbeleid-a-la Teeven voor. 

 


Genitale wratten en kauwgomresten

'De asielzoeker stond als verwijderbaar in het systeem aangevinkt.' De grootste ophef tijdens de debatdag over de casus-Dolmatov ging over het feit dat dit in enkele gevallen ten onrechte gebeurd was. Maar de dames en heren politici namen met de term verwijderbaar een term over uit het computersysteem dat de IND gebruikt. 

Verwijderbaar. Een term die doorgaans alleen voor genitale wratten, graffiti en kauwgomresten gebruikt wordt. Maar nu: voor mensen.  Geen zielige mensen, maar niettemin: kwetsbare mensen. Want overgeleverd aan de zorg van onze overheid. 

Ik denk niet dat ik er nog veel over hoef te zeggen. 'Verwijderbaar'. Toen ik me hierover verbaasde merkte iemand op Facebook op: 'Zullen we hem Eichmann in Jeruzalem sturen?' In dit boek analyseerde Hannah Arendt hoe 'banaal' het kwaad dat in de jaren '30 haar thuisland in de greep kreeg eigenlijk ontstaan is. Ik reageerde moedeloos op haar oproep: staatssecretaris Teeven omschreef zich al bij zijn entree in de landelijke politiek als iemand die 'niet van boeken lezen' hield. 

Maar banaal is het. En kwaad. En daarmee heeft Hannah Arendt nog altijd niets aan relevantie verloren. Vanaf 2 mei is haar levensverhaal in Nederlandse bioscopen te zien. Meneer Teeven, gaat u mee kijken?

Karel Smouter is mede-initiatiefnemer van de Vluchtkerk en hoofdredacteur van opinieblad De Nieuwe Koers.
]]>
Fri, 19 Apr 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Vluchtkerkbewoners vragen om toelichting]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//vluchtkerkbewoners-vragen-om-toelichting hier na te lezen.

Voordat de vluchtelingen besluiten of ze al dan niet ingaan op het aanbod van de burgemeester vragen ze hem om duidelijkheid. De Diaconie, de organisatie die de Vluchtkerk financieel en organisatorisch ondersteunt, roept de Burgemeester en zijn ambtenaren op de vragen mondeling te komen beantwoorden.

Een woordvoerder laat weten dat de Diaconie geen werk van de gemeente kan overnemen. 'De gemeente kan het verstrekken van deze informatie niet uitbesteden aan onze vrijwilligers. Ook als Diaconie kunnen we niet verder gaan dan de brief van de burgemeester doorgeven en verspreiden.'  De organisatie vraagt zich ook af waar de haast vandaan komt. 'We hebben net een nieuw contract gesloten, waarin is vastgelegd dat de Vluchtkerk tot 1 juni openblijft. NIet haast, maar zorgvuldigheid moet centraal staan. Daar hoort ook zorgvuldige, toereikende informatievoorziening bij.'

_________________________

Geachte heer Van der Laan,

We hebben vanmiddag uw brief in Franse en Engelse vertaling ontvangen. We willen u
allereerst hartelijk danken voor het gesprek en uw toezegging om ons te helpen.

De brief roept alleen een aantal vragen op. Voor ons is nog niet duidelijk wat de individuele
hulp die u aanbiedt precies inhoudt, en wie daarvoor in aanmerking komt. Sommige criteria zijn
onduidelijk, en de criteria die duidelijk zijn, zijn in onze beleving nogal strikt.

U stelt dat het aanbod alleen geldt voor de 129 bewoners die bij het aangaan van de
gebruiksovereenkomst in de kerk woonden. We weten niet waarom het aanbod beperkt is tot
deze groep. We weten niet waarop het aantal van 129 bewoners gebaseerd is en wie er precies
tot deze groep behoren.

Er zitten twee leden van onze groep nog in detentie na de ontruiming van Osdorp. Ook zij
hebben hulp en bemiddeling nodig. Horen zij nu wel of niet bij de 129 bewoners? Dit is niet
duidelijk.

We weten bovendien niet wat ‘meewerken aan een oplossing, ook als dat terugkeer inhoudt’ wil
zeggen. Betekent dit dat we op voorhand terugkeer zouden moeten accepteren als er naar het
oordeel van Vluchtelingenwerk geen andere perspectieven zijn?

Ook is niet duidelijk welk perspectief Vluchtelingenwerk in de reviews kan bieden. Naar ons
begrip werkt Vluchtelingenwerk voor de overheid en is het geen onafhankelijke organisatie. Kijkt
Vluchtelingenwerk alleen of wij nog asiel kunnen aanvragen, of ook of we wel of niet uitgezet
kunnen worden? Ook is het verloop van de gesprekken onduidelijk: we weten niet wie deze
gesprekken met ons zal voeren en wie daarbij aanwezig mag zijn.

Verder is uw aanbod van individuele hulp is onduidelijk: welke vorm van onderdak is mogelijk?
Alleen nachtopvang, of ook overdag? Is het mogelijk om onze actie voort te zetten als we
individueel opgevangen worden? Hoe kunnen we in ons levensonderhoud voorzien?

Het hulpaanbod is ook beperkt: u schrijft dat de GGD bepaalt of er sprake is van een
noodsituatie. Wij willen graag weten wat dit inhoudt; de noodsituatie is strikt geformuleerd en de
beoordeling is weer niet onafhankelijk.

Waarom is gekozen voor een beperkte inschrijvingsmogelijkheid buiten de kerk? U en
uw ambtenaren zijn altijd harte welkom geweest in de kerk. Onze registratie kan hier ook
plaatsvinden; de registratie voor de Vluchtkerk is ook in de kerk gebeurd.

De inschrijving van vrijdag komt ook erg snel; wij hebben de brief vandaag gehad en krijgen
uiteindelijk één dag om te besluiten of we wel of niet individuele hulp willen vragen. Dit is te kort
om raad te vragen aan onze advocaat.

Kortom, we hebben te weinig tijd en te weinig informatie om voor vrijdagmiddag te besluiten of
we individuele hulp willen vragen. We willen daarom graag meer informatie en tijd hebben om
ons te kunnen beraden.

We willen Vluchtelingenwerk vragen uit te leggen hoe de individuele gesprekken in hun werk
gaan, en met hen te overleggen over de beoordeling van onze casussen. We vragen u om
uitleg over de gang van zaken en de inhoud van het hulpaanbod; we nodigen u daarom uit om
volgende week informatie uit te wisselen met alle bewoners, in de kerk, zodat u het hulpaanbod
en de gesprekken ook goed kunt voorbereiden.

Met vriendelijke groet,

Adam Osman
Younis Amar
Bayissa Ayane
Reeda Sehla Betgo
Oumar Barete
]]>
Thu, 18 Apr 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Vluchtelingen voor vrede]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//vluchtelingen-voor-vrede
Directe aanleiding voor dit event is de demonstratie die het 'Identitair Verzet' heeft aangekondigd tegen de Vluchtkerk. Deze extreemrechtse groep is van mening dat vluchtelingen opgesloten moeten worden tot ze uitgezet kunnen worden, omdat zij illegaal in Nederland verblijven.

Wanneer een asielprocedure is afgelopen, worden vluchtelingen die niet terug kunnen zonder pardon op straat gezet. Vervolgens worden ze weer opgepakt en vastgezet, soms maanden achtereen, zonder uitzicht op een oplossing. Dat betekent simpelweg dat hun rechten structureel geschonden worden. Waar dit toe kan leiden, heeft de zelfmoord van de Russische vluchteling Alexander Dolmatov onlangs helaas weer aangetoond.

Desondanks wil het kabinet maatregelen nemen die de positie van vluchtelingen nog verder onder druk zetten. Staatssecretaris Teeven wil meer rechten geven aan de politie om mensen zonder papieren op te sporen. Ook wil het kabinet 'illegaal verblijf' strafbaar stellen. Extreemrechtse groepen als ‘Identitair Verzet’ vragen om nog strengere maatregelen en 'handhaving van de wet'.

De bewoners van de Vluchtkerk protesteren al maanden voor een humaan asielbeleid. Met deze actie willen ze laten zien dat ze staan voor vrede, en dat Amsterdammers achter hen staan. Op 23 maart liepen 2.000 mensen mee in een grote demonstratie . Maar liefst 70 procent van de Amsterdammers vindt dat de gemeente Amsterdam de 120 vluchtelingen moet helpen. Deze steun willen we zichtbaar maken op 21 april.

Vluchtelingen voor vrede | Refugees against Racism begint op 21 april 2013 om 13.00 uur in de Vluchtkerk, Erik de Roodestraat 16 in Amsterdam, en duurt tot ongeveer 17.00 uur.

Iedereen is van harte welkom om mee te doen, te eten, te dansen en muziek te maken.

Steun de vluchtelingen voor de vrede: kom naar de Vluchtkerk op zondag 21 april en verspreid de oproep!]]>
Tue, 16 Apr 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Vluchtkerk gaat door tot en met 1 juni]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//vluchtkerk-gaat-door-tot-en-met-1-juni
Directeur Paul van Oosten geeft aan wat nog wel en wat niet meer kan worden gedaan in de weken die volgen. "Voorheen zorgden we voor veiligheid, beheer, gezondheid, de energienota en voedsel. Voor het eten en drinken en de energierekening kunnen de vluchtelingen nog steeds bij ons aankloppen. Voor het overige kijken we nu naar andere instanties en de gemeente. Vooral treinkaartjes voor advocaatbezoek en telefoonkaarten voor familiecontact blijven hard nodig."

Het vrijwilligersnetwerk rond de Vluchtkerk zit nu in een overgangsfase. "Een aantal vrijwilligers van het eerste uur geeft het stokje nu aan nieuwe krachten over. Als geheel gaat de steungroep minder doen, en komen steeds meer taken in handen van de vluchtelingen zelf te liggen. We hopen wel dat nieuwe vrijwilligers zich blijven aanmelden voor hand- en spandiensten in de kerk en bij acties, en dat er geld gedoneerd blijft worden. Zo voelen de bewoners dat ze er niet alleen voor staan."

In de komende weken gaat de gemeente in samenwerking met andere instanties individuele trajecten voor mogelijke noodopvang aanbieden. De Diaconie reageert voorzichtig positief. "We hebben de criteria om hiervoor in aanmerking te komen nog niet onder ogen gehad, maar waarderen de pogingen van de burgemeester om gehoor te geven aan de motie die hem heeft opgeroepen actief te zoeken naar opvang."

"We hebben als kerkelijke organisatie regelmatig bij de overheid aangedrongen op een andere benadering van deze mensen. Dat de burgemeester nu rechtstreeks met de vluchtelingen praat en hun behandelt als mensen waar je afspraken mee kunt maken lijkt ons echte winst. We zouden het waarderen als staatssecretaris Teeven aan dit voorbeeld een vervolg geeft. Alleen door persoonlijke aandacht en goede begeleiding kunnen mensen echte plannen voor hun toekomst gaan maken."]]>
Tue, 16 Apr 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Open brief aan de burgemeester]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//open-brief-aan-de-burgemeester
In vervolg op onze brief van dinsdag 8 april en na uw bijeenkomst met de Diaconie en de eigenaar van de Sint-Josephkerk wenden we ons nog eens tot u met opnieuw een verzoek om hulp. 

In de eerste plaats zouden we graag een reactie van u ontvangen op onze brief. We willen herhalen dat we gewone mensen zijn; eerlijke mensen die woord houden, mensen die contracten eerbiedigen, en mensen die de wet niet breken. We hebben u gevraagd om een gesprek, van mens tot mens.

We willen u in dit verband meedelen dat we niemand hebben gemachtigd om het woord te voeren. In overleggen met derden kunnen die dan ook niet namens ons spreken. Daarom willen we ook graag rechtstreeks met u in gesprek gaan: als u wilt weten wat onze situatie is, of wat er in de St. Josephkerk gebeurt, nodigen we u van harte uit.

We willen u verder vragen om hulp. We zouden het op prijs stellen als u in Den Haag onze zaak wilt bepleiten. We willen een normaal leven, maar dat kan niet omdat we hier niet mogen blijven. We kunnen ook niet terug. Veel van onze mensen hebben drie of vier keer in de gevangenis gezeten om uitgezet te worden. Dat is niet gelukt.

We zijn slachtoffer van de regels van de overheid. Daarom willen we dat die regels veranderen. We hopen dat u daarover wilt spreken met ons en met de regering. We hopen dat u in Den Haag om een status voor ons wilt vragen.

Daarnaast vragen we u om onze individuele gevallen te bekijkenen met ons naar mogelijkheden te zoeken om een normaal bestaan op te bouwen. We vragen u daarvoor een onafhankelijke commissie in te stellen, met Amnesty International, om onze dossiers te bespreken.

We zijn hier zelf al een tijd mee bezig, en we worden gesteund door mensen uit Amsterdam en de Protestantse diaconie. Maar nu wil de diaconie, naar wij begrijpen, dat wij niet langer in de de St. Josephkerk blijven. Daarom vragen we u om opvang voor onze hele groep, zolang het beleid nog niet veranderd is.

Tot slot willen we u vragen wanneer u ons een voorstel denkt te kunnen doen. Mensen verkeren al een tijd in onzekerheid. We willen daarom graag weten wanneer u een oplossing kunt vinden. We hopen u daarover binnenkort van aangezicht tot aangezicht te spreken.

Met vriendelijke groet,

Namens de bewoners van de Vluchtkerk,

Adam Osman
Younis Amar
Bayissa Ayane
Reeda Sehla Betgo
Oumar Barete ]]>
Thu, 11 Apr 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Update overleg burgemeester]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//update-overleg-burgemeester Steungroep vrijwilligers de Vluchtkerk - Woensdagmiddag 10 april vindt er een overleg plaats op initiatief van burgemeester Van der Laan (PvdA). De Steungroep is blij met dit initiatief, maar betreurt het dat voor dit overleg enkel de de eigenaar en de Diaconie zijn uitgenodigd. De bewoners zullen, ondanks herhaalde verzoeken van de kant van Diaconie en vrijwilligers, niet bij het overleg aanwezig zijn.

De Steungroep is er ook niet bij, hoewel wij - net als de bewoners - contractpartner waren in het contract dat 5 april afliep. Het feit dat opnieuw óver de bewoners gesproken wordt, in plaats van mét hen, stemt ons weinig optimistisch over de mogelijkheid uit de impasse te geraken.

Het voorstel van de burgemeester en eigenaar zal woensdagavond 10 april in besloten kring door de bewoners van de Vluchtkerk worden besproken. Tot die tijd spreken de Diaconie en Steungroep zich niet uit over de inhoud hiervan. Voor meer informatie over de inhoud van het voorstel verwijzen wij u graag naar de woordvoerder van de burgemeester. Verdere informatie zal pas na het bewonersoverleg kunnen worden gegeven.

Wij hopen van harte op een oplossing die er in voorziet dat de bewoners van de Vluchtkerk niet van de ene op de andere dag op straat belanden. Dat is namelijk geen goede plek om over je toekomst na te denken en te besluiten.

Tenslotte hechten we er nog aan om te zeggen dat het niet de bewoners, maar Amsterdammers waren die de kerk op 2 december bezet hebben. Pas toen de eigenaar toestemming voor winteropvang had verleend, zijn de bewoners definitief in de kerk getrokken. De bewoners hebben zich altijd aan de voorwaarden van het contract willen houden en zullen ook bij een eventuele verlenging weer vertrekken op de einddatum van het contract, om vervolgens op straat gaan zitten.


Foto: Patrick Ravensbergen/wikimedia commons]]>
Wed, 10 Apr 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Bewoners antwoorden burgemeester]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//brief-aan-de-burgemeester
Geachte heer Van der Laan,

We hebben uw brief van vrijdag 5 april 2013 in goede orde ontvangen. Wij willen u danken dat u de
moeite hebt genomen ons te schrijven. We willen u ook hartelijk danken dat u voor ons bemiddeld heeft
bij de eigenaar van de St. Josephkerk, zodat we langer kunnen blijven en niet op straat staan.

We hopen dat we de tijd krijgen om rustig over onze toekomst na te denken. Het is niet altijd even
gemakkelijk om in de St. Jospehkerk samen te leven. De spanningen tussen de mensen in de kerk leiden
soms tot incidenten. We proberen de situatie leefbaar te houden, maar we kampen met een aantal grote
problemen.

In de eerste plaats groeit het aantal mensen dat onderdak en hulp zoekt in de St. Josephkerk, omdat de
nood hoog is. Veel mensen die op straat leven komen naar ons toe. We kunnen ze niet helpen. We willen
veilig samenleven in de kerk, en niet de steun verliezen die we van veel vrijwilligers krijgen. We kunnen
niet meer mensen opnemen.

Vanmorgen nog kwamen er vier mensen uit Senegal naar de St. Josephkerk, die vertelden dat ze uit
Italië kwamen. We moesten ze de deur wijzen, omdat we geen plaats meer hebben. Ze wilden blijven
omdat zij ook geen plaats hebben. We doen daarom een beroep op u, als burgemeester om deze
mensen op te vangen en onderdak te bieden, ook voor onze veiligheid.

Er ontstaan ook incidenten door mensen met grote medische en psychische problemen in onze groep.
De situatie in de kerk is daardoor gespannen. Maar deze mensen kunnen we niet op straat zetten: ze
hebben geen plaats om naar toe te gaan, en ze zijn erg ziek. We doen daarom een beroep op u om deze
mensen te helpen. Ze hebben zorg nodig.

Wij zijn mensen. We zijn gewone mensen. We willen een gewoon bestaan. We vragen om niet meer dan
wat strikt noodzakelijk is. We zijn moe, we hebben rust nodig. Daarom vragen we een plaats waar we
kunnen verblijven. We willen daar graag met u over praten, van mens tot mens.

We willen u hartelijk danken voor de inspanningen die u zich getroost heeft om ons te helpen. We
begrijpen dat u ons geen verblijf in uw stad kunt toezeggen. We verwachten ook niet meer dan onderdak,
en we hopen dat u onze zaak wilt bepleiten in Den Haag, bij de regering.

Via u willen we ook de mensen uit Amsterdam danken. God zegene de Nederlanders en Nederland, om
alle hulp die de Amsterdammers ons hebben gegeven. We danken u voor alles, en we zullen u en uw
stad nooit vergeten.

Amsterdam, maandag 8 april 2013,

Namens de bewoners van de Vluchtkerk,

Oumar Barete
Bayissa Ayana
Thomas Philip Guya
Reeda Sehla Betgo
Younis Soluleima Musa Amar]]>
Tue, 09 Apr 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Uitstel van executie voor bewoners Vluchtkerk]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//uitstel-van-executie-voor-bewoners-vluchtkerk Burgemeester vraagt om enkele dagen respijt

Vandaag heeft de eigenaar van het pand waarin de Vluchtkerk gehuisvest is in overleg met de burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA) besloten dat de 120 vluchtelingen nog vijf dagen mogen blijven. Op dinsdag 9 april wil van der Laan in overleg met de Vluchtkerk over een permanente oplossing. Tot vandaag leek het erop dat de vluchtelingen de kerk moesten verlaten en weer op straat zouden belanden. Inmiddels heeft een groot deel van de vluchtelingen de koffers gepakt om te vertrekken. 
Het nieuws werd met gemengde gevoelens ontvangen. “Ze zijn blij dat ze serieus genomen worden en even mogen blijven, maar verkeren nog altijd in onzekerheid”, aldus Rikko Voorberg, woordvoerder van de steungroep Vluchtkerk.

Gisteren wendden de vluchtelingen zich nog in een brief tot de burgemeester, waarin ze aangaven het contract met de eigenaar te respecteren en de kerk te verlaten. Ze vroegen om bescherming voor het verblijf op straat. De reactie van de burgemeester vandaag geeft hen hoop dat er werkelijk verandering mogelijk is.

Vrijdagmiddag plantten de vluchtelingen een boom in het plantsoen voor de Vluchtkerk. Daarmee wilden ze de Amsterdammers bedanken voor hun steun en uitdrukken dat ze vertrouwen hebben in de toekomst. De diaconie heeft aangegeven in de meest basale behoeften als voedsel en warmte te blijven voorzien. Ze bedanken de Amsterdammers die hen daarin bijstaan.]]>
Fri, 05 Apr 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Hulpstroom komt op gang voor bewoners Vluchtkerk]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//hulpstroom-komt-op-gang-voor-bewoners-de-vluchtkerk Diaconie Amsterdam - De dag nadat de bewoners van de Vluchtkerk besloten uit respect voor de afspraken met de eigenaar vrijwillig de kerk te verlaten is een gestage hulpstroom op gang gekomen.

Een kerk uit Voorthuizen bracht enkele grote koffers langs. Een organisatie die opslagruimte verhuurt heeft opslagruimte voor een maand aangeboden voor die spullen die niet mee de straat op kunnen. Leger des Heils en Vluchtelingenwerk Nederland staan klaar om basale hulpgoederen te verstrekken die de vluchtelingen kunnen helpen bij het overleven op straat. Een uitzendbureau bood 50 'gratis' werkstudenten om te helpen bij de schoonmaak en afbraak van de kerk.

Intussen heeft de Diaconie een achttal kerken in Amsterdam bereid gevonden om voor 25 kwetsbare vluchtelingen noodopvang te bieden. De Diaconie zelf staat gereed om per direct een geschikt actiecentrum te regelen waar de vluchtelingen overdag terechtkunnen om hun actie in stand te houden.

Tot vrijdag 5 april, om 17 uur, is er de mogelijkheid om beltegoed, ov-chipkaarten, gebruikte laptops en de basale benodigdheden voor een leven op straat langs te brengen. Met het einde van de Vluchtkerk is de groep opnieuw aangewezen op de 'toevallige' goede wil van betrokken Amsterdammers.

De gemeente Amsterdam heeft nog geen gehoor gegeven aan de motie van jl. woensdag, om actief mee te zoeken naar opvang. De burgemeester heeft verklaard slechts individuen die meewerken aan hun vertrek van dienst te kunnen zijn. Dit terwijl de groep wel degelijk open staat voor individuele gesprekken, zolang die niet eenzijdig gericht zijn op terugkeer en vertrek en door een onafhankelijke partij gevoerd worden.

Ook vanuit de Haagse politiek wordt het belang van een voortgezet protest onderstreept. ChristenUnie-kamerlid Voordewind stelde op Twitter: ''Zolang het buiten-schuldcriterium nog niet herzien is (dit gebeurt begin juni, red.), raad ik de vluchtelingen aan de gespreide noodopvang te accepteren en vanuit een actiecentrum verder te werken.'


protestantsamsterdam.nl/diaconie]]>
Thu, 04 Apr 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Brief aan de burgemeester van Amsterdam]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//aan-de-burgemeester-van-amsterdam
Allereerst willen we u hartelijk danken voor uw inzet en betrokkenheid bij onze zaak. We waarderen het zeer dat u zich heeft uitgesproken voor het belang van mensen zonder papieren, bijvoorbeeld als het gaat om de voorgenomen strafbaarstelling van illegaliteit. Als burgemeester van Amsterdam danken we u ook voor de inzet en betrokkenheid van vele van uw burgers die zich hebben ingezet en die zich bekommeren om ons lot.

Hulpvraag
Gisteren is in de Gemeenteraad een motie aangenomen, waarin u verzocht wordt een passende oplossing te zoeken als er een hulpvraag vanuit de Vluchtkerk gesteld wordt. We weten dat u gezegd heeft dat dit alleen kan op individuele basis. Met deze brief willen we uw hulp vragen voor alle individuen in onze groep.

Op straat
Morgen staan we, als de eigenaar van de Sint-Josephkerk de gebruiksovereenkomst met de Diaconie niet wil verlengen, op straat. We zullen, zoals we tot nu toe steeds gedaan hebben, ons woord houden en de wetten respecteren. Daarom zullen we de plaats waar we vier maanden hebben kunnen overwinteren verlaten.

Gewoon bestaan
We vragen u om niet meer dan een gewoon bestaan. We willen daarbij duidelijk maken dat wij nooit een individueel hulpaanbod geweigerd hebben. We hebben ook niet geweigerd om het land te verlaten. Daarom heeft het voor ons weinig zin om met IND en DT&V te praten. Tachtig procent van onze mensen heeft in detentie gezeten en is weer op straat gezet omdat we niet uitgezet konden worden. We kunnen eenvoudigweg niet terug naar ons land van herkomst. We kunnen ook niet naar een ander land, omdat onze vingerafdruk geregistreerd is en we dus teruggestuurd worden naar Nederland zodra we de grens over gaan.

We vragen opvang
Ons is niet duidelijk geworden waar we moeten verblijven als u gesprekken met ons voert over individuele hulp. Daarom vragen we u vanaf 5 april 2013 om een opvanglocatie voor de hele groep bewoners, voor minimaal 120 mensen, waar met iedereen gesproken kan worden over individuele hulp. Als u ons niet kunt helpen, dan vragen we bescherming van de overheid als we buiten verblijven.

Namens de bewoners van de Vluchtkerk,

Oumar Barete
Bayissa Ayana

De Vluchtkerk
Erik de Roodestraat 16
1056 AJ Amsterdam]]>
Thu, 04 Apr 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[PERSBERICHT Vluchtelingen besluiten unaniem Vluchtkerk te verlaten]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//persbericht-vluchtelingen-besluiten-unaniem-vluchtkerk-te-verlaten
'Wij houden ons aan het contract met de eigenaar' melden de vluchtelingen, 'dat is onze eer'. Wij hebben een probleem met het beleid van de overheid, niet met de eigenaar.  Wij zijn niet crimineel, al worden we door de overheid soms wel zo behandeld. Het viel hen zwaar om de keuze te maken als groep. Er zijn onder hen mensen die al vaker tijden op straat hebben moeten zwerven, zij weten hoe hard dit is. Maar zij vrezen ook voor de zieken en zwakken in de groep.

De vluchtelingen zullen de sleutel vrijdag aan het eind van de middag overhandigen aan de eigenaar. Ondertussen is er wel hoop op steun van de Nederlandse bevolking. Er is een nieuwe situatie is ontstaan nu de gemeente is opgeroepen om mee te werken.

Er ligt een officieel hulpverzoek van de vluchtelingen bij Stadsdeel West en de Gemeenteraad. Meer dan 70% van de Amsterdammers vindt dat de gemeente opvang moet bieden en er is een groot netwerk ontstaan van mensen die hun zaak een warm hart toedragen.Nu er nog gesprekken gaande zijn met locaties, hopen de vluchtelingen de uitkomst daavan niet in de kou op straat te hoeven af te wachten.]]>
Thu, 04 Apr 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[De Vluchtkerk houdt op, maar de actie gaat door]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//de-vluchtkerk-houdt-op-maar-de-actie-gaat-door
De Vluchtkerk wilde de situatie van uitgeprocedeerde vluchtelingen zichtbaar maken voor de Nederlandse bevolking. De vrijwilligers, verenigd in Steungroep de Vluchtkerk, werkten daartoe samen met de Diaconie, de sociale tak van de Protestantse Kerk Amsterdam. Voorafgaand aan de Raadsvergadering van woensdag 3 april vindt Paul van Oosten dat de gemeente nu aan zet is en roept haar op om voor opvang te zorgen. 'De straat of de cel zijn niet de juiste plek om over je toekomst na te denken. Als de gemeente Amsterdam haar zorgplicht invult door voor bed, bad en brood te zorgen, dan zorgen vrijwilligers voor de rest. Dat heeft de Vluchtkerk wel aangetoond.' Van Oosten doelt op de honderden vrijwilligers en duizenden sympathisanten die zich bij de vluchtelingen betrokken hebben getoond. 'Elke woensdag werd door buren de was opgehaald, om een dag later schoon weer teruggebracht te worden. Er waren dagelijks medische en psychologische spreekuren. En dan zijn er nog de evenementen die met de vluchtelingen op touw gezet zijn. Er zijn zelfs drie kamerleden komen logeren. De Vluchtkerk is eigenlijk geen dag uit het nieuws geweest. Zo bleven de vluchtelingen zichtbaar.'

Van Oosten pleit ervoor om in de periode na 5 april de verblijfplaats los te koppelen van het protest van de vluchtelingen. 'Samen met de Steungroep en bijvoorbeeld het Mozeshuis willen we de bewoners dan ook een actiecentrum aanbieden, waar vanuit ze hun protest kunnen voortzetten. Dit zal geen verblijfplaats zijn, maar wel een plek om hun situatie op de maatschappelijke agenda te kunnen houden.'

Helpen waar geen helper is
Als er eind deze week geen nieuwe verblijfplaats is, zal de Diaconie blijven doen wat zij kan om de vluchtelingen bij te staan. Van Oosten: 'Het motto van onze organisatie is 'helpen waar geen helper is'. Voor de mensen die niet bij vrienden of familie terechtkunnen en bijvoorbeeld om gezondheidsredenen echt een dak boven hun hoofd nodig hebben, willen we met de Steungroep op zoek gaan naar tijdelijke verblijfplaatsen. We inventariseren deze week de behoefte daaraan en komen op basis daarvan in actie.'

Terugblikkend noemt de Diaconie de Vluchtkerk een schoolvoorbeeld van hoe een spontaan burgerinitiatief samen op kan trekken met een eeuwenoude institutie zoals zijzelf. 'Toen de Vluchtkerk begon wist niemand hoeveel geld er nodig zou zijn. Wij stonden garant voor alle uitgaven, omdat we deze groep vluchtelingen niet in de kou wilden laten staan. Uiteindelijk bedraagt de rekening voor vier maanden verblijf ruim 160.000 euro. Tot onze verbazing is het leeuwendeel van dit bedrag door vluchtelingen en vrijwilligers zelf opgehaald. We hoeven maar een klein bedrag aan te vullen.'


N.B.: Op www.vluchtkerk.nl/ontvangen staat een uitgebreide verantwoording van de wijze waarop de ontvangen gelden tot op heden zijn besteed.
]]>
Tue, 02 Apr 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Amsterdammers: Bied vluchtelingen onderdak!]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//amsterdammers-bied-vluchtelingen-onderdak
Met deze duidelijke cijfers en de vele steunbetuigingen die aan de organisatie van de Vluchtkerk zijn toegekomen, is de laatste hoop gevestigd op burgemeester Eberhard van der Laan (PvdA). “Het is nu een kwestie van dagen, maar zo ver mogen we het toch niet in Nederland laten komen,” aldus Rikko Voorberg, woordvoerder en vrijwilliger bij de Vluchtkerk.

De Vluchtkerk biedt sinds december 2012 onderdak aan 120 uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar hun eigen land. Het land van herkomst accepteert hen niet als haar eigen inwoners of de situatie is onveilig. De kerk bood echter maar voor vier maanden een uitkomst en in de tussentijd is er geen alternatief gevonden. “Met de steun van vele Amsterdammers en vrijwilligers van buiten de stad voelen we ons verantwoordelijk voor deze groep en de boodschap die zij brengen,” stelt Rikko Voorberg,” Dat is de reden dat we ons richten tot onze burgemeester en de overheid. Zij mogen het toch niet zo ver laten komen dat deze 120 mannen en vrouwen letterlijk weer op straat terecht komen?”

De organisatie van de Vluchtkerk en de vele vrijwilligers beseffen dat de situatie op de langere termijn niet houdbaar is. De Haagse overheid zal dan ook na het vinden van een geschikt alternatief zich de komende maanden moeten ontfermen over dit lastige vraagstuk: hoe bieden we uitgeprocedeerde vluchtelingen een uitkomst als zij in geen enkel land welkom zijn. Volgens de Vluchtkerk mag deze problematiek niet onder het tapijt geveegd worden en is daadkracht noodzakelijk.


Foto: kevingessner / flickr]]>
Tue, 02 Apr 2013 00:00:00 +0200
<![CDATA[Boekhandels geven Vluchtkerk dag vrij reizen]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//boekhandels-geven-vluchtkerk-dag-vrij-reizen
Het gaat om de boekhandels De Nieuwe Boekhandel, Islandstore, Meck en Holt, Martyrium, Schimmelpenninck, Atheneum en Boekhandel Linnaeus. In de Vluchtkerk verblijven zo'n 120 vluchtelingen. De situatie wordt nijpend nu op 30 maart zij de Vluchtkerk moeten verlaten en weer op straat komen te staan.

Michiel Voet is beeldend kunstenaar en theatermaker. Samen met Leopold Witte werkt hij aan een voorstelling (2014) bij Orkater over illegale werelden in Nederland en Europa. De Groene Amsterdammer heeft  vorige week een indringend artikel gewijd aan deze verontrustende situatie. Er zijn veel  mensen en organisaties die zich inzetten voor de Vluchkerk. Onder andere Arnon Grunberg die aanstaande vrijdag een workshop schrijven gaat geven.

Zaterdag 23 maart vindt een grote demonstratie plaats op het Museumplein onder de leus ‘Geen vluchteling op straat of in de cel!’. Die demonstratie wordt gesteund door meer dan zestig organisaties, zie vluchtelingenactie2013.nl. De organisatie verwacht zo’n 1500 deelnemers.


Foto: Ad Meskens/Wikimedia Commons]]>
Fri, 22 Mar 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Meneer Teeven, let u op?]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//meneer-teeven-let-u-op (Opinie, Nrc.next) - De Somalische vluchtelingen in de Vluchtkerk konden hun lachen nauwelijks bedwingen, toen ze hoorden dat de trainingsmissie van Nederlandse militairen aan Somalische soldaten om ‘veiligheidsredenen’ in Oeganda plaatsvindt. „Yeah, right”, schamperden ze. „Het is te onveilig voor jullie militairen, maar wij kunnen gewoon terug?”

In de Haagse politiek is dit kennelijk geen contradictie. Het beleid is eenzijdig gericht op het opjagen, opsluiten en binnenkort zelfs strafbaar stellen van ‘illegale’ mensen. Ze moeten terug, hoe dan ook, zelfs als dit niet helemaal door de humanitaire beugel kan. En als ze in de praktijk onuitzetbaar blijken, doen we net of ze niet bestaan.

Niets wijst erop dat het aantal illegalen door dit repressieve beleid slinkt. Het kost ondertussen veel geld – vreemdelingendetentie kost circa 165 à 200 euro per dag per persoon. Ter vergelijking: bij de Vluchtkerk is dat ‘slechts’ een tientje. Deze law and order-aanpak is ineffectief en leidt bovendien tot schrijnende situaties, die voor de Nationale Ombudsman en Amnesty International reden waren om aan de alarmbel te trekken. Mensenrechten lijken in dit land vooral ‘burgerrechten’. Geen papieren, geen rechten.

Strenge regels geven de staat een gevoel van controle, maar dat heeft een prijs. Er ontstaat een parallelle samenleving, een schimmige wereld zonder woningen, werk of onderwijs, die voor de doorsnee Nederlander zoveel mogelijk aan het oog wordt onttrokken. Naar schatting leiden zo’n honderdduizend mensen een ‘illegaal’ bestaan en daar komen jaarlijks zo’n zesduizend afgewezen asielzoekers bij.

Afgelopen najaar werden wij voor het eerst echt geconfronteerd met deze schaduwsamenleving. Via Facebook zagen we een filmpje van vluchtelingen in een bushokje in Amsterdam-Zuidoost. Ze hoorden bij de circa honderd bewoners van een tentenkamp in Osdorp, dat die avond was ontruimd. Het regende en uit arrenmoede besloten ze in dat bushokje te slapen. Het zou dat weekend gaan vriezen en sneeuwen. Wij besloten deze mensen te helpen aan een schuilplaats. We hadden – zeker toen – geen idee hoe je het asielprobleem moet oplossen, maar we vonden simpelweg dat je deze mensen niet in de kou kon laten staan. En dat ze bij elkaar moesten blijven om ons land hun wanhoop te tonen. Dat was tenslotte het doel van hun actie. Ze wilden laten zien dat zij er zijn.

Zo ontstond de Vluchtkerk. Honderden vrijwilligers sloten zich aan en er stroomde zoveel voedsel binnen dat de vluchtelingen zelfs resten aan de Voedselbank konden schenken. Tijdens een kerstnachtviering zagen achthonderd man hoe bekende Nederlanders als Anouk, Arie Boomsma en Nasdrin Dchar het ‘Wij zijn hier’-protest steunden. Die massale betrokkenheid was niet alleen een blijk van solidariteit, maar ook een aanklacht tegen het beleid van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie).

De Vluchtkerk gaf de vluchtelingen niet alleen een gezicht maar ook een adres. Een plek waar ze post konden ontvangen, pers konden rondleiden en politici konden informeren. Ze hadden een huis om gasten te ontvangen. Dat deed veel met ze. Voor een ‘thuis’ was deze kerk natuurlijk veel te provisorisch. Te schamel. De rauwheid van het bestaan in de kerk greep ons soms naar de strot. De verveling, de onzekerheid, de stress. Een gebedsruimte die stinkt naar een gesprongen riool – dit is nauwelijks een leven. ‘We can not back to Africa’ staat er ontroerend klunzig op een gipsen kamerwandje. Kamers waarin men met z’n tienen tegelijk slaapt, zonder persoonlijk bezit of privacy. „Ik kan me niet meer herinneren wanneer ik voor het laatst met een vrouw het bed deelde”, vertelde een Soedanees. „Ik wil een normaal leven.”

Al gauw vroegen we een groep van psychologen bij het project. Dat was geen luxe, zo bleek, maar noodzaak. De bewoners kampen met angst, achterdocht en slaapproblemen. Voor zover ze niet getraumatiseerd zijn door de vlucht zelf, zorgt het Nederlandse opvangbeleid daar vaak wel voor. Velen hebben meermaals in detentie gezeten. Ze worden ‘aangeboden’ aan ambassades van het land van herkomst, of lukraak aan andere ambassades, in de hoop dat iemand ze wil ‘hebben’. Probeer onder deze omstandigheden maar eens weloverwogen keuzes te maken voor je toekomst. Aandacht voor hun psychische welzijn ontbreekt bij de overheid: detentiecentra hebben geen enkele psycholoog in dienst. Deze blinde vlek is tekenend voor het kortzichtige paradigma van repressie.

De Vluchtkerk werd symbool voor de humanitaire gevolgen daarvan. Eind maart loopt de gebruikersovereenkomst die de vluchtelingen in december met de eigenaar sloten af. Dan dreigt dezelfde situatie als eind november. Hoe nu verder? Wij weten het niet. Simpele oplossingen zijn er niet – dat heeft vier maanden Vluchtkerk ons óók geleerd. De groep is divers, ieder heeft zijn eigen redenen waarom hij ‘hier is’.

Duidelijk is wel dat Den Haag nog steeds aan zet is. De Vluchtkerk is nooit bedoeld om de overheid werk uit handen te nemen. Wij willen een asielbeleid dat niet louter op bestrijding is gericht. Al dat geld en die energie kunnen beter worden besteed: aan psychische begeleiding en waardige behandeling. Diederik Samsom heeft al aangegeven het Buiten Schuldcriterium te willen herzien. Die regeling wordt nu zo strikt toegepast dat slechts enkele tientallen per jaar ervan gebruik maken. Bovendien moet een asielzoeker 950 euro betalen om er aanspraak op te maken. Een idiote regel die puur op ontmoediging lijkt gericht. Met Samsoms uitspraak komt een Kamermeerderheid voor versoepeling in zicht. Een eerste stap in de goede richting.

Hoe het volgende hoofdstuk van de Vluchtkerk er ook uit zal zien, staatssecretaris Teeven heeft de sleutel in handen om dit protest te stoppen. Door niet boven, maar naast deze mensen te gaan staan. En door te beseffen dat regels de weerbarstige werkelijkheid nooit helemaal naar hun hand kunnen zetten. Bij het uitzenden van haar eigen ambtenaren en militairen toont de Nederlandse regering dat ze daar oog voor heeft. Datzelfde realisme zou ze ook bij het asielprobleem moeten tonen. De staatssecretaris hoeft niet eens naar zijn hart te luisteren. Het is genoeg als hij zijn gezonde verstand laat spreken. Zijn rechtvaardigheidsgevoel. Of anders gewoon zijn portemonnee.


Karel Smouter en Wilfred van de Poll zijn journalist en initiatiefnemer van de Vluchtkerk.

Irene Martens is GZ-psycholoog, gespecialiseerd in traumaverwerking.


Foto: Jos van Zetten/Wikimedia Commons
]]>
Fri, 22 Mar 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[De Vluchtkerk - een succesverhaal zonder kater?]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//de-vluchtkerk-een-succesverhaal-zonder-kater
Om het project Vluchtkerk af te kunnen ronden, hebben we op de laatste meters echter nog geld nodig. Met 135.000 euro zijn de kosten ver boven onze begroting uitgekomen. Dat is niet zo raar, met een lange winter en temperaturen die vrijwel continu beneden het vriespunt lagen. Wie er een keer op bezoek is geweest weet, dat de Vluchtkerk bepaald geen sauna was. Toch moesten we elke maand 10.000 euro besteden aan elektriciteit, gas en water. Laatst moest er nog de pomp die de toiletten aan de gang hield voor 6.000 euro worden gerepareerd. Dagelijks 120 euro waren de kosten voor eten. Verder kwamen er heel wat treinkaartjes bij, om bewoners na hun advocaten te kunnen laten gaan, en ook de demonstratie van 23 maart gaat geld kosten.

De Vluchtkerk draaide tot nu toe op donaties en op steun van landelijke kerk en lokale diaconie. 90% van deze donaties dateert echter van de beginperiode voor Kerst. Dat is heel gewoon. Politieke bewegingen leven van het enthousiasme in de beginfase. Later wordt het meestal moeilijker, ook wat financiering betreft. De Vluchtkerk is hier helaas geen uitzondering op.

De laatste weken zijn wij afhankelijk van een lening van 15.000 euro die wij van de diaconie hebben ontvangen. Dit bedrag moeten wij straks terugbetalen, en hiervoor willen wij een beroep doen op op jullie. De Vluchtkerk heeft de afgelopen vier maanden ongelofelijk veel steun ervaren van de bewoners van deze stad. Amsterdammers, we roepen jullie bij deze op om nog eén keer jullie solidariteit en groot hart te laten zien. Het is niet veel, eigenlijk. 1500 mensen, die elk 10 euro kunnen missen. 3000 die er vijf voor over hebben. Het is niet veel, maar broodnodig.

De Vluchtkerk, laten we hierover duidelijk zijn, is geen oplossing. Iemand noemde het een tentenkamp met een dak erover. Hoewel het verwarmen van de slaapruimtes steeds beter lukte is het bepaald geen idylle. Wel is de Vluchtkerk een geslaagde poging een probleem zichtbaar te maken. Er bleven kamerleden logeren, er werd een groots kerstfeest gevierd, er ontstond een vluchtelingenband die landelijke muziekpodia wist te veroveren.  Ineens hadden vluchtelingen die zonder hoop de straat op gestuurd waren, een adres en daardoor een gezicht.

Bovenal is met de Vluchtkerk een uitvalsbasis ontstaan, van waar uit de vluchtelingen door konden gaan met hun demonstratie. Dit werd mogelijk door een opmerkelijke coalitie van krakers en kerken, burgers en buren, activisten en altruïsten. Met zijn allen hebben we getoond wat wij kunnen bereiken als wij de handen ineen slaan. Politieke stellingname en humanitaire hulp hoeven elkaar niet uit te sluiten.

Vanuit hier kunnen we verder gaan. Maar we moeten op dit moment uitkijken dat we er geen financiële kater aan overhouden. De winter is bijna achter de rug. De strijd van vluchtelingen tussen wal en schip gaat door. Steun ons om hun te kunnen blijven steunen. Bedankt voor jullie steun! Ga naar de pagina Geef! om een bijdrage te leveren.


Hieronder een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de Vluchtkerk. In het staafdiagram van de kosten staat het donkerblauwe gedeelte voor Energie, het oranje daarboven voor Eten, enzovoort:


]]>
Wed, 20 Mar 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Vluchtkerk Amsterdam biedt hoop!]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//vluchtkerk-amsterdam-biedt-hoop
De betreffende uitspraken komen echter niet voor rekening van de besturen van de Raad van Kerken Amsterdam. De Amsterdamse Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken, een platform van kerkelijke organisaties voor opvang en ondersteuning van asielzoekers en vluchtelingen, is de afgelopen maanden in alle solidariteit bij het tentenkamp aan de Notweg en vanaf begin december 2012 bij de Vluchtkerk betrokken geraakt.

De Amsterdamse Raad van Kerken is zich terdege bewust van de bijzondere inzet van de Steungroep Vluchtkerk, die ruim drie maanden lang op indrukwekkende wijze onderdak heeft geboden aan een groep onuitzetbare asielzoekers. En dat ondermeer met de hulp en steun van vele kerkgenootschappen in Amsterdam.

Bovendien doet het ons bijzonder deugd dat vele jongeren de afgelopen drie maanden zo intens naast de groep onuitzetbaren zijn gaan staan. Op deze manier is een hele nieuwe generatie in aanraking gekomen met de vluchtelingenproblematiek en doordrongen geraakt van de hiaten in de huidige asielwetgeving. Dat biedt hoop, allereerst aan de asielzoekers zelf die zich serieus genomen weten. En het biedt hoop omdat deze jongeren de toekomst vertegenwoordigen en terecht weigeren weg te kijken als de humaniteit in het geding is. Tegelijk is het voor de groep eerbiedwaardige, maar vergrijzende hulpverleners in de hoofdstad een hoopvol teken, dat er een nieuwe generatie klaarstaat om het stokje over te nemen.

Zo is de Vluchtkerk een hartverwarmend huis van hoop gebleken. Ondanks alle verschillen van inzicht binnen de Raad willen we dat toch graag benadrukken.

Om zich te beraden op mogelijke kerkelijke inzet na 31 maart, als de Vluchtkerk ontruimd moet worden, organiseert de Taakgroep Raad van Kerken Amsterdam samen met de Protestantse Diaconie op vrijdagavond 22 maart een informatieavond in de Keizersgrachtkerk (Keizersgracht 566) voor haar achterban-kerken over de Vluchtkerk-bewoners en hun zaak, met medewerking van Geesje Werkman van KerkinActie van en John van Tilborg van INLIA. De manifestatie 'Geen vluchteling op straat of in de cel!', die op zaterdag 23 maart a.s. plaatsvindt op het Museumplein te Amsterdam, wordt door meerdere leden van de Taakgroep ondersteund.

Ruud Huysmans, voorzitter Raad van Kerken Amsterdam
Gerhard Scholte, voorzitter Taakgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken Amsterdam Foto: bicyclemark/flickr]]>
Fri, 15 Mar 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Vluchtkerk in conclaaf]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//vluchtkerk-in-conclaaf
Het conclaaf word de vluchtelingen aageboden door de steungroep die zich de afgelopen maanden om de groep heen gevormd heeft. ‘Nu 30 maart - de einddatum van hun verblijf in de Vluchtkerk - in zicht komt, willen we hun een plek bieden om ongestoord over hun toekomst na te denken. Er zijn allerlei goedbedoelde meningen en adviezen, maar het enige dat echt telt is hoe zij zelf – na ruim een half jaar van protest – verder willen. We hopen dat ieder voor zich een individuele afweging, op basis van de juiste informatie, zal maken. Stap twee is vervolgens om zich als groep over hun toekomst uit te spreken.’ 

De Vluchtkerk is een leegstaand kerkgebouw in Amsterdam-West, dat in de voorbije maanden is getransformeerd tot tijdelijke woonruimte voor circa 100 vluchtelingen. Met de hulp van honderden vrijwilligers wordt voor warmte, voedsel en veiligheid gezorgd. Met de Vluchtkerk als uitvalsbasis worden diverse demonstraties en evenementen georganiseerd. Zo speelt de vluchtkerkband We Are Here regelmatig op diverse podia en zal er 23 maart a.s. een grote protestmars vanaf de Vluchtkerk plaatsvinden.

De Nederlandse overheid stelt dat de vluchtelingen terug kunnen keren naar hun land van herkomst. Dit wordt door de vluchtelingen betwist. Sommigen krijgen geen medewerking van hun ambassade, anderen geven aan dat terugkeer voor hun onveilig is. Door samen uit de illegaliteit de zichtbaarheid in te stappen, hebben ze hun situatie op de agenda van de politiek gezet en bovendien het Nederlandse pubiek bij hun situatie betrokken.

De vergaderlokatie wordt de vluchtelingen kosteloos aangeboden door de Doopsgezinde gemeenschap van Nederland. Dopersduin vormt van oudsher een onderdeel van dit kerkgenootschap.


Foto: Marc Ryckaert/Wikimedia Commons]]>
Thu, 14 Mar 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Meeting: Vluchtelingen tussen wal en schip]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//bijeenkomst-vluchtelingen-tussen-wal-en-schip (English: see below) Het afgelopen jaar kende een opkomst aan protest door asielzoekers in Nederland. De protesten hebben de kritische discussie over het Nederlandse asielbeleid aangewakkerd. Steeds meer mensen delen de visie dat dit beleid onmenselijk is. Op 20 maart organiseren we daarom in Podium Mozaiek (Bos en Lommerweg 191, Amsterdam) de bijeenkomst: Vluchtelingen tussen wal en schip.

De meeting begint om 19.30 uur. Er zal worden ingegaan op de gevolgen van het asielbeleid, het verzet hiertegen en de perspectieven voor verandering. De sprekers zijn: een vluchteling uit de Vluchtkerk, Jelle Klaas (advocaat sociaaleconomische mensenrechten) en Sjerp van Wouden (UvA-student en activist). Zij zullen ieder vanuit een eigen perspectief hierop in gaan.

Georganiseerd door de Internationale Socialisten in samenwerking met organisaties uit Amsterdam West.
Met dank aan Podium Mozaiek voor het mogelijk maken van deze bijeenkomst.

Facebook


______________________


Refugees falling through the cracks: immigration and asylum policy

The past year we have seen a rise in protests by refugees in the Netherlands. The demonstrations have ignited a critical discussion around the Dutch asylum policy. More and more people agree that this policy is inhumane. We have organized a meeting on the 20th of March in Podium Mozaiek (Bos en Lommerweg 191, Amsterdam). The meeting starts at 19.30 hours.

At this meeting we will go into the consequences of current policy, the resistence to it and the possibility of change. The speakers are: a refugee from the Vluchtkerk, Jelle Klaas (lawyer social-economic human rights) and Sjerp van Wouden (student at the University of Amsterdam and activist involved in the ‘Vluchtkerk’). They will each tell their story based on their own perspective.

Organized by the Internationale Socialisten in cooperation with organizations in Amsterdam West.
Thanks to Podium Mozaiek for making this meeting possible.

Facebook]]>
Tue, 12 Mar 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Vluchtelingen Vluchtkerk bestormen grote podia]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//vluchtelingen-vluchtkerk-bestormen-grote-podia
In de Vluchtkerk wonen circa honderd uitgeprocedeerde maar onuitzetbare vluchtelingen afkomstig uit zo’n 15 verschillende landen. Door middel van muziek brengen zij hun situatie in Nederland onder de aandacht. Onder begeleiding van gitarist en zanger Laurens Joensen is de We Are Here band gevormd. Paradiso heeft alle bewoners van de kerk uitgenodigd voor de concerten.

Omdat de vluchtelingen nergens terecht kunnen, hebben ze zich verenigd in de demonstratie ‘Wij Zijn Hier’, waarmee zij hun probleem zichtbaar maken. Ze verblijven tijdelijk in de Vluchtkerk, maar het contract loopt op 30 maart af en tot nu toe hebben de bewoners nog geen alternatief onderkomen. Door middel van muziek brengen zij hun uitzichtloze situatie onder de aandacht.

De band bestaat uit muzikanten uit de Vluchtkerk die versterkt worden door andere muzikanten. De frontman is Cyriaque, een getalenteerd zanger uit Ivoorkust. De band bestaat verder uit percussionisten Oumar (Guinee) en Ali (Noord-Soedan). Zij worden versterkt door gitarist en zanger Denis Inyani Kuta (Kenia), stagemanager Godfrey Lado (Zuid-Soedan), percussionisten Fabio Galeazzi (Italië) en Jos de Haas (Nederland), gitarist en zanger Laurens Joensen (Faröer Eilanden) en zangeres en componiste Fay Lovsky (Nederland).

Alpha Blondy is met zijn twaalfkoppige band Solar System nog steeds een van de meest geliefde en bekendste reggaebands van de wereld. Voordat hij aan reggae verslaafd raakte luisterde hij naar muziek uit zijn eigen land, Ivoorkust, en naar bands als Deep Purple, Jimmy Hendrix en Pink Floyd. Zijn teksten hebben dikwijls een politieke achtergrond en bevatten humor.

We Are Here & Alpha Blondy in Paradiso
Datum: donderdag 14 maart
Aanvang: 19:00 zaal open / 19:30 - We Are Here / 20:30 - Alpha Blondy
Entree: 30,- excl. lidmaatschap (3,50 p.m. / 25,- p.j.)

Link naar het programma op de website van Paradiso.

Beelden van het eerste optreden van We Are Here in Paradiso op 10 februari 2013:

]]>
Mon, 11 Mar 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[12 & 13 maart: actie voor verblijfsrecht en recht op bestaan]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//12-13-maart-actie-voor-verblijfsrecht-en-recht-op-bestaan
Een deel van de vluchtelingen die protesteerden in tentenkampen in 2011 en 2012 in Ter Apel hebben onderdak gekregen in verschillende AZC's. Buiten dat er in het AO gesproken gaat worden over terugkeer van bijvoorbeeld gezinnen, opvang en detentie zal ook aan de orde komen dat staatssecretaris Fred Teeven de groepen vluchtelingen die na Ter Apel onderdak hebben gekregen weer op straat wil zetten. Ondanks dat wij al
vanaf 2011 actievoeren tegen rechteloosheid gaat Nederland door met vluchtelingen uitsluiten en op straat zetten.

Wij kunnen niet terug naar het land waar wij vandaan komen omdat wij daar ons leven niet zeker zijn, maar ook hier worden ons onze mensenrechten ontzegd. Wij willen na jaren van onzekerheid, opsluiting in detentiecentra en uitsluiting van alle mensenrechten verblijfsrecht zodat wij een menswaardig bestaan kunnen opbouwen.

Daarom demonstreren wij:

Dinsdag 12 maart:
De avond voor het debat in Den Haag zullen wij demonstreren door de Haagse binnenstad onder het motto 'Wij willen verblijfsrecht en het recht op bestaan'!
Tijd: 19:00, locatie: Julianaplein (voor Centraal Station).

Dinsdag op woensdagnacht 12/13 maart:
Daarna zullen wij de nacht doorbrengen op het Plein voor de Tweede Kamer in de situatie waar velen van ons nu al in zitten en ze nog meer mensen in willen dwingen: op straat, zonder zorg, zonder werk, zonder vooruitzicht op een menswaardig bestaan.

Woensdag 13 maart:
Wij zullen s'ochtends om 10:00 met zo veel mogelijk mensen bij het debat aanwezig zijn tot de zaal vol zit. De rest van de mensen zal op het Plein protesteren.

Wij hebben iedereen nodig om de acties tot een succes te maken. Daarom roepen wij iedereen op om naar de acties te komen tegen dit onmenselijke beleid. Samen kunnen we een verschil maken!

Wij willen onderdak, werk en verblijfsrecht!

Click here for the English-language version of this announcement.

www.rechtopbestaan.nl]]>
Fri, 08 Mar 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Vluchtkerk ontvangt Kamerleden met open armen]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//vluchtkerk-ontvangt-kamerleden-met-open-armen
"Veel kwetsbare vreemdelingen worden aan hun lot overgelaten. Waar het Nederland niet is gelukt ze uit te zetten, mogen vreemdelingen dit vanaf de straat zelf proberen. Dat gaat uiteraard niet en opvang is daarom hard nodig," aldus de drie volksvertegenwoordigers.

Tegen dit beleid is ook het protest ‘Wij Zijn Hier’ gericht. Politici en Nederlandse burgers wordt gevraagd om onder ogen te zien dat er voor vele uitgeprocedeerden geen perspectief is. Met man en macht is geprobeerd hen terug te krijgen in hun land van herkomst, maar zonder resultaat. Regels of levensgevaar staan terugkeer in de weg, terwijl de Nederlandse overheid voor hen geen verantwoordelijkheid meer wil nemen. 

De situatie van de Vluchtkerkbewoners wordt onzekerder als op 31 maart de deuren van de opvangplaats sluiten en de vluchtelingen weer op straat staan. Voor hen is echter duidelijk dat de demonstratie nog niet voorbij kan zijn, ook al worden ze inmiddels gesteund door een groot deel van de Nederlandse bevolking. Er is nog erg veel actie en steun nodig om echte verandering teweeg te brengen in het huidige beleid.

Op 23 maart vindt er op het Museumplein in Amsterdam een grote demonstratie plaats tegen de illegalisering van vluchtelingen. Meer dan 50 organisaties ondersteunen dit protest onder het motto: Geen vluchteling op straat of in de cel! Voor een lijst van organisaties en meer informatie zie Vluchtelingenactie2013.nl.

Foto: Sisyfus/Wikipedia]]>
Thu, 07 Mar 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Informatieavond: Hoe verder na sluiting Vluchtkerk?]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//hoe-verder-na-sluiting-vluchtkerk-informatieavond-in-keizersgrachtkerk
De avond is bedoeld voor kerkelijk betrokkenen in en rond Amsterdam en andere geïnteresseerden. Sprekers zijn: Geesje Werkman (Kerk in Actie), John van Tilborg (INLIA) en Jasper Kuipers (Vluchtelingenwerk Nederland), met als gastheer Gerhard Scholte (Taakgroep Vluchtelingen Raad van Kerken Amsterdam). De sprekers gaan in op vragen als: Hoe steekt het asielbeleid in Nederland in elkaar? Wat houdt ‘onuitzetbaar’ precies in en wie zijn onuitzetbaar? Wat is vreemdelingendetentie en wat betekent de strafbaarstelling van illegaal verblijf concreet?

“We vinden het belangrijk dat onze achterban en anderen uit de kerkelijke wereld helder en to the point geïnformeerd worden over deze complexe materie”, zegt Paul van Oosten, directeur van de Protestantse Diaconie, een van de initiatiefnemers van de avond. “Want hoewel kerken en diaconieën vaak klaarstaan om te helpen, zoals bijvoorbeeld de afgelopen maanden in tentenkamp en Vluchtkerk, geven ook veel mensen aan dat ze ook niet precies weten hoe de vork in de steel zit. Nu het verblijf in de Vluchtkerk bijna afgelopen is, lijkt het ons goed om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden en samen een duidelijker beeld te krijgen over de mogelijke rol van kerken in dit vraagstuk”.

Tijd: 20.00 uur, locatie: Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566, Amsterdam - www.diaconie.org

De volgende dag, op 23 maart, vindt er een demonstratie plaats door de Vluchtkerk op het Museumplein, gericht tegen illegalisering van vluchtelingen. Meer informatie daarover is hier te vinden.


Foto Keizersgrachtkerk: Marion Golsteijn/Wikimedia]]>
Tue, 05 Mar 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Vluchtkerk-band We Are Here opnieuw in Paradiso]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//vluchtkerk-band-we-are-here-opnieuw-in-paradiso
De stap van Vluchtkerk naar Poptempel blijkt dan zo weer gemaakt. Deze keer staat de band in het programma ‘Music for Mali’ met onder andere Jungle by Night (Kindred Spirits), KC the Funkaholic (Kindred Spirits), Laurens Joensen, Fay Lovsky en Moussé Dramé. Dit concert is tegelijk een instrumenten-inzamelingsactie. Wie een gitaar of versterker meeneemt, krijgt gratis toegang!

Meer informatie is te vinden op de website van Paradiso.

Bekijk ook de foto's van het vorige optreden van de 'We are Here'-band.]]>
Thu, 28 Feb 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Bewoners Vluchtkerk bij voorstelling Bright O. Richards]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//bewoners-vluchtkerk-bij-voorstelling-bright-orichards
In de voorstelling worden drie vluchtverhalen met muziek en liederen verweven tot een groot verhaal over de zoektocht naar een thuis. Iedereen is welkom op zondag 3 maart om 11.00 uur in de Dominicuskerk, Spuistraat 12 in Amsterdam.

Op 21 maart speelt Bright de voorstelling in de Vluchtkerk zelf voor vrijwilligers, belangstellenden en betrokkenen. 20.00 uur, Erik de Roodestraat 14-16 in Amsterdam.

Meer informatie over 'As I Left My Father's House' is te lezen op de website van de voorstelling.]]>
Thu, 28 Feb 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Muzikale dagen in de Vluchtkerk]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//muzikale-dagen-in-de-vluchtkerk
De dag erna, op maandagavond 25 februari, zal het Ricciotti ensemble een concert geven in de Vluchtkerk. Vanaf 20.00 uur ben je van harte welkom om dit veertig koppige orkest te bewonderen. Het Ricciotti ensemble gaat tot 2 maart op tour door Nederland en trapt hun tour af in de Vluchtkerk. Hun nieuwe tour is geïnspireerd op muziek uit verschillende religies. Christelijke, hindoestaanse, boeddhistische en Sufi-klanken zullen deze avond door de grote zaal van de Vluchtkerk klinken. Wij kijken er naar uit.

Bij beide concerten zal er een donatiebus bij de deur staan en zullen de bewoners van de Vluchtkerk iedereen met een drankje ontvangen. We hopen jullie daar te zien!

Plaats:
De Vluchtkerk, Erik de Roodestraat 16, Amsterdam

Meer info:
www.deliverance.nl
www.ricciotti.nl

Foto: Deliverance]]>
Thu, 21 Feb 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[In reactie op Goedemorgen Nederland (KRO)]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//kabaal-in-de-kerk-antwoord-op-vragen-nav-uitzendingen-goedemorgen-nederland
Feiten

We vinden het jammer dat er veel aandacht besteed wordt aan de manier van opvangen, en, buiten de eerste uitzending, weinig aandacht aan het grote probleem waarvoor de Vluchtkerk een oplossing probeert te zijn: het feit dat er in Nederland duizenden uitgeprocedeerde asielzoekers op straat staan. Daarom zetten we de feiten nog even op een rij.

Start

Begin december is met de eigenaar van de St. Josephkerk in Amsterdam-West een gebruiksovereenkomst gesloten voor een verblijf van 120 personen tot en met 31 maart 2013. Met dit contract kunnen de vluchtelingen van de Notweg eind maart bij elkaar blijven, om zo hun politieke actie voor een beter bestaan voort te zetten. Het beste alternatief wat op tafel lag, was verblijven in een ander gebouw voor de termijn van maximaal twee weken. De vluchtelingen besloten daarom in de Vluchtkerk te blijven.

Gebouw

De Josephkerk was begin december een kaal gebouw met vier werkende douches, twee verwarmde vertrekken en zes kamers. Iedereen was het er over eens dat dit voor de winter een betere optie was dan verblijf op straat of in kleine groepen in opvanglocaties. Het was onmogelijk om van de Vluchtkerk tussen kerst en pasen een echt comfortabel onderkomen te maken voor 120 personen. Wat wel kon, was met honderden vrijwilligers en donaties van veel gulle gevers een tijdelijk verblijf bieden om de politieke actie van de vluchtelingen voort te zetten.

Tijdelijke voorzieningen

Dat hebben we gedaan. Na drie weken telde de Vluchtkerk twaalf kamers, verwarming, toiletten, vier extra douches en een sanitaire ruimte voor de mannen. Deze tijdelijke voorzieningen zijn met beperkte middelen en mankracht gemaakt en hebben daardoor nooit perfect gefunctioneerd. Inmiddels is de situatie wel sterk verbeterd: het is warmer en droger in de Vluchtkerk.

Vluchtelingen zonder papieren

De Nederlandse toegangskaart voor mensenrechten als zorg, onderkomen en waardigheid is een door de Nederlandse staat erkend paspoort. Heb je dat niet, dan val je tussen wal en schip. Je mag hier niet blijven, ook al kun je niet terug. Zelfs het recht om te demonstreren en actie te voeren om je lot te verbeteren is zwaarbevochten. De ondersteuners van de Vluchtkerk, de bewoners en toehoorders zien allemaal graag een andere manier van verblijf voor deze mensen.

Beste voor bewoners

Er is veel gesprek en debat over de oplossing en de manier van opvangen van vluchtelingen, maar een ding staat voor alle betrokkenen voorop: iedereen wil het beste voor de bewoners. Elke dag spannen zich tientallen mensen tot het uiterste in om de vluchtelingen een menswaardig bestaan te bieden. Vanuit de Nederlandse overheid blijft het, ondanks de zorgplicht voor deze mensen, angstaanjagend stil.

Zorgplicht

Het is de Nederlandse overheid die moet zorgen voor een onderkomen en een menswaardig bestaan voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De Vluchtkerk is als burgerinitatief ontstaan omdat dat niet gebeurde: toen ze werden vrijgelaten na de arrestatie bij het tentenkamp aan de Notweg, gingen de vluchtelingen in de vrieskou in bushokjes slapen. Een ding is zeker: tijdelijk verblijf in de St Josephkerk is beter, al is het geen opvangcentrum dat aan de maatstaven voor maatschappelijke opvang voldoet.

Vrijwilligers

De vluchtkerk is een initiatief van bewoners en vrijwilligers. Zij doen hun best om er het beste van te maken. Vrijwilligers halen geld en goederen op: bij supermarkten in de buurt vragen ze producten aan het winkelend publiek, ze boren hun netwerken aan om klussen te doen, zoals als het ontstoppen van toiletten, het repareren van de CV-installatie en het bouwen van kamers, maar ook een medisch en psychologisch spreekuur, begeleiding naar reguliere zorg en evenementen om het maatschappelijke probleem van de vluchtelingen zichtbaar te maken.

Eten en drinken

Niet alles lukt in de Vluchtkerk. Bewoners hebben terecht kritiek geuit over het eten: er was te weinig vlees en er was maar één warme maaltijd per dag. De bewoners hebben dat zelf direct aangepakt. Ze beheren hun eigen opslag, met voorraden houdbare producten. Ze bepalen ook zelf de hoogte van het dagelijkse inkoopbedrag, dat door hen verhoogd is  an € 70,- naar €120,- per dag. De bewoners beheren dus ook zelf het geld dat met donaties bijeen is gebracht, niet de vrijwilligers.

Geld

Inmiddels hebben gulle gevers meer dan € 75.000 bijeengebracht via de rekening van de Protestantse Diaconie. Daarvan is ruim € 60.000 uitgegeven aan dagelijks beheer en levensonderhoud. De begroting van de Vluchtkerk is geheel transparant en onder meer hier in te zien. Het beeld dat in de reportages van de KRO opgeroepen is, als zou er veel geld niet besteed zijn of te weinig geld aan de bewoners zelf besteed zijn, is kortom feitelijk onjuist.

Werkelijkheid

Wij kunnen ons niet vinden in de KRO-reportage ‘Kabaal in de kerk’. De reportage doet geen recht aan de weerbarstige werkelijkheid in de Vluchtkerk en gaat voorbij aan het probleem van deze vluchtelingen. Wij hopen hiermee een en ander verduidelijkt te hebben. Mocht u meer willen weten, kijk dan voor een ander geluid ook eens naar de reportage die NTR maakte voor het programma GONZO.

Vragen

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van de reportage van Goedemorgen Nederland, neemt u dan vooral contact met ons op of kom langs voor een gesprek met een van de groepsleiders in de Vluchtkerk. Zij kunnen het beste uitleggen hoe moeilijk hun bestaan in Nederland is. U zult direct willen meehelpen in de Vluchtkerk. Dat is hard nodig, want we hebben nog een maand te gaan, en er is nog weinig veranderd in de situatie van de vluchtelingen. Op www.devluchtkerk.nl kunt u zien wat er nog nodig is aan extra handen en middelen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de vluchtelingen hun strijd voor mensenrechten volhouden, zolang als zij daar zelf voor voelen.

Media kunnen zich melden via comm.devluchtkerk@gmail.com // 06-26218187 (Rikko Voorberg) .

Steungroep De Vluchtkerk – www.devluchtkerk.nl


Afbeelding: deviever/deviantart]]>
Thu, 21 Feb 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Demonstratie 23 maart: Geen vluchteling op straat of in de cel!]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//demonstratie-23-maart-2013-geen-vluchteling-op-straat-of-in-de-cel

 

Volg de demonstratie via de livestream!


We worden illegaal verklaard en veranderen zo in dakloze en rechteloze mensen. Zonder toegang tot zorg, educatie, werk en bescherming. We worden dagelijks geconfronteerd met het risico op gevangenschap en uitzetting. We worden behandeld alsof we geen mensen meer zijn.


Sinds 2011 hebben verschillende groepen vluchtelingen besloten uit de onzichtbaarheid van de illegaliteit te stappen en we hebben verschillende acties gevoerd om aandacht voor deze situatie te vragen. Tot op de dag van vandaag is er geen enkele verbetering gekomen in het Nederlandse migratiebeleid. Nu is het moment om dat te veranderen. Samen kunnen we hier voor zorgen. Hoe meer mensen meedoen met de actie en met de voorbereiding ervan, hoe meer kans dat de kracht van het protest groeit en de druk op de verantwoordelijke beleidsmakers toeneemt. Bovendien is het voor de vluchtelingen van groot belang om solidair met hen te zijn en dat ook te laten zien.

Inmiddels wordt de actie breed gedragen. Op Vluchtelingenactie2013.nl staat meer informatie en een lijst van ondersteunende organisaties. Meld je aan op de Facebook-evenementpagina als je meedoet! 

Programma Demonstratie 23 maart


13:00 – Aftrap bij De Vluchtkerk, Erik de Roodestraat 16, Amsterdam.
13:15 – Start van de demonstratieve tocht onder leiding van sambaband, spandoeken en leuzen
14:30 – Demonstratie / Manifestatie op het Museumplein

Op het podium:

- Muziek van de ‘Fanfare van de Eerste Liefdesnacht’
- Spreker van Vluchthuis Den Haag over de eerdere acties van de vluchtelingen
- Maartje Terpstra (asieladvocaat) en Thomas Spijkerboer (hoogleraar migratierecht UvA)  over het asielbeleid
- Muziek
- Spreker van de Vluchtkerk in Amsterdam
- Wat gaan de politici doen? Interview met vertegenwoordigers van SP, GroenLinks, Christen  Unie, D66, PvdA
- Muziek van WE ARE HERE – band van vluchtelingen op straat
- Annemarie Busser (Amnesty International) over detentie
- Interview met bewoners van de Vluchtkerk in Amsterdam
- Informatie over internationale vluchtelingenacties & Slotwoord
- Muziek van KUMBIACL

Rondom het podium:

- Eendaags tentenkamp – dit is de rauwe werkelijkheid voor vluchtelingen op straat
- Verkoop van T-shirts gemaakt door vluchtelingen
- Maak je eigen poster
- Informatiestands
- Ontmoetingen met vluchtelingen en geïnteresseerden

Afronding programma rond 16:30
 

Volg de demonstratie


Twitter: @VluchtActie13 met hashtag #vluchtactie13
Facebook: www.facebook.com/Vluchtelingenactie2013
Livestream van Vluchtkerk TV: http://bambuser.com/channel/vluchtkerk (vanaf 12:30)

]]>
Thu, 07 Mar 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Ersin in de Vluchtkerk]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//ersin-in-de-vluchtkerk
Op dit moment verblijven er 120 mannen en vrouwen in de kerk. Ersin Kiris wil onderzoeken hoe de vluchtelingen er hartje winter weten te overleven. De logeerpartij wordt een zware beproeving die hem niet onberoerd laat.


Te zien op Uitzending Gemist (zie hieronder) of op Nederland 2:
21 Feb 2013, 16:10 - 16:35, Herhaling
23 Feb 2013, 16:05 - 16:30, Herhaling
28 Feb 2013, 16:05 - 16:30, HerhalingBron: NTR / Uitzending Gemist

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.


]]>
Mon, 18 Feb 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Studenten organiseren wake bij Vreemdelingengevangenis]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//studenten-organiseren-wake-bij-vreemdelingengevangenis
De wakes bij de vreemdelingengevangenis worden ieder jaar op de zes zondagen van de veertigdagentijd georganiseerd door afwisselende religieuze groeperingen. De wakes zijn een protest tegen het gevangenzetten van mensen die geen misdrijf hebben begaan, een hart onder de riem voor de opgesloten vreemdelingen en een gebed om een andere wereld. Het is voor het eerst dat de drie christelijke studentenorganisaties gezamenlijk een wake organiseren. Ook wie niet studeert of niet betrokken is bij deze studentenorganisaties is van harte welkom om aan de wake deel te nemen. Er is gratis busvervoer vanaf NS Station Zuid-WTC.

Andere groepen die deze periode een wake verzorgen zijn de Dominicuskerk en de Keizersgrachtkerk, Stroom & Vineyard en de Muiderkerk, Elthetokerk & Anna Bonifatius.

Wat: Wake van studenten bij Vreemdelingengevangenis
Wanneer: Zondag 17 februari, 14:00-15:00 uur
Om 13.30 vertrekt er een gratis bus vanaf NS Station Zuid-WTC (Zuidplein 12, naast restaurant Wagamama)
Waar: Justitieel Complex Schiphol, Duizendbladweg 100, 1171 VA Badhoevedorp
Info: www.schipholwakes.nl // www.facebook.com/events/409737375771522]]>
Fri, 15 Feb 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Kunst, Poëzie en Muziek in de Vluchtkerk]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//kunst-pozie-en-muziek-in-de-vluchtkerk
Het is niet de eerste keer dat men bijeenkwam in de St. Jozefkerk. Op kerstavond 2012 was er ook al een evenement georganiseerd: Steungroep de Vluchtkerk werkte voor deze avond samen met het initiatief ‘kerk’ van Kees de Koning, Arie Boomsma en Erik van Bruggen. Op deze avond kon men genieten van optredens van artiesten als  Akwasi Ansah van Zwart Licht en sprekers als Bright O’Richards en dominee Pieter Boomsma. Sluitstuk van de avond was een optreden van Anouk.

De activiteiten van 16 februari zijn verdeeld in twee dagdelen.
Van 15.00 tot 18.00 wordt er een schilderworkshop gehouden, waarin kinderen met hun ouders en/of begeleiders zich kun toeleggen op het maken van schilderijen en tekeningen. Vincent van Gogh (1853-1890), de wereldberoemde Nederlandse kunstenaar van toen en nu, is het uitgangspunt . Affiches hangen aan de muur als voorbeeld en om naar te kijken.  Het kunstzinnige resultaat van de workshop zal daarna in de kerk voor iedereen te bewonderen zijn.
Om 18.00 zal er plaats worden gemaakt voor een gezamenlijke maaltijd.
Na het eten beginnen we om 19.30 met een programma met verschillende artiesten!

Dagindeling:
15.00   Ontvangst met Marokkaanse thee en koekjes
15.10  Kunstworkshop o.l.v. Marie Louise Terwindt
18.00  Gezamelijk
19.30  Speciaal avondprogramma met artiesten als Akwasi Ansah van Zwart Licht, Salahedin , vele dichters, Sprekers, Bands en Koor


Entree = Gratis Ervaring = Onbetaalbaar

Wij hopen dat uw aanwezigheid zal bijdragen tot een groot gevoel van wederzijds respect! Wij nodigen u graag uit voor een spetterende inspirerende, creatieve middag en avond die u niet snel zult vergeten.

Tot de 16e!  
Hartelijke groet    Alaeddine   Marie Louise   Bob

]]>
Thu, 14 Feb 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[De Vluchtkerk in Paradiso op 10 februari]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//de-vluchtkerk-in-paradiso-op-10-februari Datum: zondag 10 februari
Aanvang: 19:00 zaal open / 19:30 - We Are Here / 20:30 - Salif Keita
Entree: 35,- excl. lidmaatschap (3,50 p.m. / 25,- p.j.).

Persbericht

Amsterdam, 1 februari 2013

We Are Here: Muzikanten uit de Vluchtkerk treden op in Paradiso

Bewoners uit de Vluchtkerk in Amsterdam-West staan op zondag 10 februari in de grote zaal van Paradiso. Door middel van muziek brengen zij hun situatie in Nederland onder de aandacht. In de Vluchtkerk wonen circa honderd uitgeprocedeerde maar onuitzetbare vluchtelingen afkomstig uit zo’n 15 verschillende landen. Onder begeleiding van singer-songwriter Laurens Joensen hebben de bewoners de band We Are Here gevormd die het voorprogramma van de Malinese zanger Salif Keita verzorgt. Paradiso heeft alle bewoners van de kerk uitgenodigd.

De vluchtelingen kunnen nergens anders terecht en hebben zich verenigd om hun probleem zichtbaar te maken. Het dagelijks leven in de kerk is niet denkbaar zonder muziek. Frontman van We Are Here is Ciraque, een getalenteerde zanger en gitarist uit Ivoorkust. Ciraque is een bevlogen artiest die indruk maakt met zijn eigenzinnige muziek en bruisende energie. De band bestaat verder uit Ali uit Soedan (djembé), Oumar uit Guinee (conga), Denis uit Kenia (gitaar en zang) en Godfrey uit Zuid-Soedan (stagemanager). Moussé Dramé, een begenadigd percussionist en docent uit Amsterdam (met Senegal-Malinese roots) komt de band versterken met djembé en talking drum. Voorafgaand aan het optreden van We Are Here leveren Laurens Joensen en zangeres en componiste Fay Lovsky een muzikale bijdrage waarmee zij vervolgde muzikanten in Mali een hart onder de riem willen steken.

De Malinese zanger Salif Keita maakt afro-pop beïnvloed door West-Afrikaanse muziekstijlen en muziek uit Cuba, Spanje, Senegal en Ivoorkust. De optredens van Keita, ook wel ‘de gouden stem van Afrika’ genoemd, zijn keer op keer een sensatie. Keita presenteert zich als een fantastische frontman tussen traditionele Afrikaanse instrumenten als de kora, balafon en djembé. Aansluitend op het optreden van Salif Keita treedt de Nederlands-Ethiopische zangeres Minyeshu op in de bovenzaal. Dj’s van deze avond zijn MPS Pilot en Bas Springer.

We Are Here & Salif Keita in Paradiso
Datum: zondag 10 februari
Aanvang: 19:00 zaal open / 19:30 - We Are Here / 20:30 - Salif Keita
Entree: 35,- excl. lidmaatschap (3,50 p.m. / 25,- p.j.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie:

Een foto in hoge en lage resolutie van We Are Here kunt u hier downloaden:

Voor overig beeldmateriaal, meer informatie over de band We Are Here en/of een verzoek om verslag van repetities die in de komende week plaatsvinden in de Vluchtkerk, kunt u contact opnemen met Rinke Verkerk, persvoorlichter van de Vluchtkerk via adrianaverkerk@gmail.com en 06-58887392.

Voor overige informatie kunt u contact opnemen met de publiciteitsafdeling van Paradiso via publiciteit@paradiso.nl en 020-6264521.]]>
Fri, 01 Feb 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Informatie bijeenkomst over Paspoort Amsterdam]]> b.makkinje@stcamsterdam.nl (Brigitte) http://devluchtkerk.nl//informatie-bijeenkomst-over-paspoort-amsterdam Wij gaan ook kijken naar de juridische kant van het verhaal: wat is er nou precies aan de hand in deze situatie?

Op deze dag komen er mensen Paspoort langs om meer te vertellen over allerlei aspecten die je tegenkomt indien je zonder geldige papieren in een land aanwezig bent. 

Er komen dan natuurlijk vragen voorbij als: "Mag ik werken?", "Heb ik recht op onderdak?","Kan ik medische hulp krijgen?" en "Hoe zit het met mijn kinderen?".

Om deze vragen en nog velen anderen duidelijk te maken voor iedereen die interesse heeft in de Vluchtkerk organiseren wij deze dag!

Deze dag vind plaast op de Donderdag 31 januari plaats om 13:30 in de Vluchtkerk. Wees welkom!
 ]]>
Mon, 28 Jan 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Protesteer mee tegen gevangenschap en inreisverbod]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//protesten-tegen-gevangenschap-en-inreisverbod


Freedom for all refugees!


Op 23 januari 16 uur heeft Oromo Cali van ‘Wij zijn hier’ zijn beroep tegen het inreisverbod. Habib uit Jemen heeft 25 januari om 12.30 uur eenzelfde zaak. Sinds een jaar legt de IND uitgeprocedeerden die hier niet meer mogen zijn een inreisverbod op van twee tot vijf jaar. Overtreding ervan levert vluchtelingen een hoge boete op, net als illegaal verblijf in Nederland. Cali had 22 januari reeds twee rechtzaken, respectievelijk een tweede opheffingsverzoek bewaring dat hij ter plekke verloor (waarbij de IND zeer gemakkelijk wegkwam met non-informatie), en een beroep tegen afwijzing eerste opheffingsverzoek bewaring bij de Raad van State. Ibrahim wacht nog op zijn zittingsdata.

Cali, Habib en Ibrahim moeten alledrie onmiddellijk vrijgelaten en herenigd worden met hun broeders en zusters van ‘Wij zijn hier’ en ‘Recht op bestaan’ en hun vele andere lotgenoten, onder de noemer ‘Geen Mens is illegaal’. Voor allen moet een oplossing komen: opvang en verblijf met rechten plus een normaal leven. Het opsluiten van vluchtelingen hoort niet thuis in een samenleving die zegt mensenrechten te respecteren.

De protesten bij de Amsterdamse rechtbank, vestiging Parnassusweg 220, vinden plaats op:

woensdag 23 januari om 16.00 uur: beroep Cali tegen inreisverbod, verzamelen 15.45 u.
vrijdag 25 januari om 12.30 uur: beroep Habib tegen inreisverbod, verzamelen 12.15 u.

Vluchtelingen weken, maanden, soms zelfs meer dan een jaar opsluiten, en/of meerdere keren achter elkaar, enkel en alleen omdat zij vluchtelingen zijn die hier niet mogen zijn, is een schending van mensenrechten. Deportatiegevangenissen betekenen nu al jarenlang systematische vernedering, schade, hopeloosheid en angst voor deportatie voor vluchtelingen, die vaak voor het eerst van hun leven gevangen gezet worden. Afgelopen donderdag heeft Aleksandr Dolmatov deze deportatiedetentie moeten bekopen met de dood. Hij heeft zichzelf uit angst voor deportatie van het leven beroofd nadat hij in bajes Zestienhoven gevangen was gezet.  

Eind 2012 werden de vluchtelingenkampen in Amsterdam en Den Haag met veel geweld door de politie ontruimd. De vluchtelingen protesteerden daar sinds september omdat zij door de Nederlandse staat illegaal zijn verklaard en op straat zijn gegooid. Ze kunnen niet terug naar hun herkomstlanden, zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning en wel een inreisverbod. Maar 'Wij Zijn Hier' en we hebben 'Recht Op Bestaan'! Deze vluchtelingen zijn rechteloos gemaakt en kunnen het mensenrecht dat voor iedereen zou moeten gelden nergens halen.

Zij strijden niet alleen voor de mensen die in hun situatie verkeren maar voor alle vluchtelingen die in plaats van opgevangen te worden, worden weggestopt in AZC’s, detentiecentra en aan hun lot worden overgelaten op straat, zonder medische zorg, huis, uitzicht op een waardig bestaan. Een land als Nederland zou mensen moeten opvangen die huis en haard verlaten om een normaal leven te kunnen opbouwen. Dit is ieders recht; mensen vluchten niet zonder reden!

Meer informatie over het inreisverbod is hier te vinden.

Geen mens is illegaal!]]>
Wed, 23 Jan 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[De Vluchtkerk]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//de-vluchtkerk
Na kamp Osdorp wordt de kerk sinds december een paar maanden ter gebruik gesteld door de eigenaar. In maart moet de groep weer weg. Een groep ja, want ondanks vreselijke ervaringen en eenzaamheid heerst er volgens de vrijwilligers een warme sfeer. Op het aanbod van de Nederlandse regering om naar enkele steunpunten te gaan werd niet ingegaan: als groep staan wij sterker, zo vinden zij. ''Het is onze missie om de aandacht van de regering te krijgen: we willen legaal zijn en bescherming van de overheid.''

Belangstellende en vrijwilligers werden in het weekend uitgenodigd om te komen kijken en luisteren naar de activiteiten van de Vluchtkerk. Tijdens de middag werd  informatie gegeven over het asielbeleid en de vluchtelingen door het ASKV Steunpunt Vluchtelingen en instructies van de verschillende werkzaamheden die vrijwilligers kunnen doen. Petra Pannekoek, medewerker van het ASKV vertelt over de ijzeren hand die in Nederland wordt gehanteerd tegenover vluchtelingen. Begrijpelijk misschien als je bedenkt dat er 'toch ergens een lijn moet worden getrokken'.
Petra: ''Toch is ons immigratiesysteem erg hard: er is veel kritiek op ons asielbeleid. Wanneer vluchtelingen worden geweigerd vallen ze op straat.''
Petra,die benadrukt dat ASKV een onafhankelijk organisatie is, helpt individuele vluchtelingen met geld, activiteiten en huisvesting.

Om een beeld te geven van dat beleid zegt Petra dat er bij de aankomst in Nederland twee interviews worden afgenomen: ‘’één over de gegevens van de betreffende persoon en het tweede over details van het thuisland, de risico situatie, ervaringen en de reis. Het doel hiervan is de identiteit van de betreffende persoon te bewijzen, maar vaak hebben ze niet de benodigde documenten. Er wordt veel om details gevraagd: iets wat voor mensen met posttraumatische stress en zelfs schaamte erg moeilijk is.’’
En als een vluchteling wordt geweigerd, wat dan? Petra: ‘’Je kan je interview maar één keer opnieuw doen: als er na het negatieve advies nieuwe belangrijke feiten bekend zijn over bijvoorbeeld gevaar in het thuisland.’’ Naast een aantal uitzonderingen (medische situatie of familie in Nederland) is de situatie dus vrij onmogelijk voor deze mensen die vaak afschuwelijke dingen hebben meegemaakt om een veilig en normaal bestaan op te bouwen in Nederland.
Naast de informatie die wordt gegeven heb ik tijd om wat rond te kijken in de kerk. Ik bekijk vol verbijstering de tijdelijke leefomgeving: 10 etniciteiten (de meeste mensen komen uit Eritrea en Soedan) zijn opgedeeld in slaapzalen. Een niet te beschrijven sfeer hangt in de centrale hal van de kerk. Veel belangstellenden kijken wat rond; het voelt een beetje als aapjes kijken. Terwijl de vluchtelingen bezig zijn met het maken van spandoeken voor een demonstratie zondag op Schiphol spreek ik Younis Omar. Younis is al 11 jaar in Nederland en wil een normaal leven opbouwen, in mijn volgende blog post vertelt hij zijn verhaal over detentiecentra, uitzichtloosheid en onderlinge problemen bij de vluchtelingen. Kijk eens op de website van de Vluchtkerk voor meer informatie over de organisatie en hoe jij je steentje kan bijdragen.

Geschreven door: Nina Bogosavac]]>
Fri, 18 Jan 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Wij Zijn Hier! Demonstratie Utrecht 5 januari ]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//vluchtelingendemonstratie-5-januari

 


Duizenden vluchtelingen rechteloos in Nederland – wij zijn hier, wij willen een oplossing


Al maanden vragen vluchtelingen in actiekampen om een oplossing voor hun situatie. Ze zitten vast in het Nederlandse immigratiesysteem. Met recht op niets behalve opsluiting zijn de vluchtelingen vaak ook dakloos. De acties, zoals in Amsterdam en eerder Den Haag en Ter Apel kunnen op veel steun en media-aandacht rekenen. De roep om een oplossing wordt telkens luider. Een oplossing is zeer eenvoudig te bereiken, maar daarvoor moet de regering wel over haar eigen schaduw durven stappen.

Het asielbeleid is een schande voor Nederland. Geconfronteerd met de roep van vluchtelingen om hun mensenrechten stelt Staatssecretaris Fred Teeven: ‘Deze mensen moeten gewoon weggaan’. Alsof ze gewoon bus 18 naar oorlogszone Zuid-Somalië kunnen pakken. Teeven heeft nu ook besloten het probleem nog groter te maken, door honderden vluchtelingen uit asielzoekerscentra op straat te gooien. Waar moeten deze mensen heen? Wegkijken kan niet meer. Vluchtelingen laten zich niet langer onzichtbaar maken. Het asielbeleid zal moeten veranderen.

5 januari zullen vluchtelingen, waaronder inwoners van de vluchtkerk in Amsterdam, gaan demonstreren in Utrecht. In Utrecht en omgeving wonen ook veel vluchtelingen. Wij willen laten zien dat het probleem groter is dan alleen de inwoners van de vluchtkerk. Alle vluchtelingen hebben een oplossing nodig. En we vergeten onze broeders en zusters niet, die opgesloten zijn in de vluchtelingengevangenissen, slechts omdat ze vluchteling zijn. Wij willen hen vrij hebben zodat wij weer samen voor onze rechten kunnen opkomen. Na de demonstratie zullen we lawaai gaan maken bij vluchtelingengevangenis Kamp Zeist.

Wij zijn hier
Wij willen een oplossing
Wij willen onze mensenrechten


5 januari om half 4, Lucasbolwerk, Utrecht.

Kom ook!

foto: Renate Klinkenberg]]>
Thu, 03 Jan 2013 00:00:00 +0100
<![CDATA[Akoestisch Oudjaarsoptreden Typhoon. Iedereen welkom!]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//akoestisch-oudjaarsoptreden-vanmiddag-1400-in-de-vluchtkerk-iedereen-welkom Typhoon een intiem optreden met twee vrienden. Voor vluchtelingen, buren, en iedereen die graag wil komen. 

Typhoon voelt zich al lang betrokken bij de situatie van vluchtelingen. In 2005 schreef hij het nummer "Vluchtgedrag". Dat kun je hier luisteren. Benieuwd naar hoe dat akoestisch klinkt met saxofoon, gitaar en kerkgalm? Welkom in de Vluchtkerk!]]>
Mon, 31 Dec 2012 00:00:00 +0100
<![CDATA[Een frisse start voor het nieuwe jaar]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//een-frisse-start-voor-het-nieuwe-jaar


We kijken terug 

Dankbaar zijn we voor de honderden mensen die de afgelopen tijd hebben geholpen om de Vluchtkerk mogelijk te maken. Met enorm veel inzet en betrokkenheid hebben zij van een kille kerk zonder voorzieningen een leefbaar huis met kamers, verwarming, keuken en sanitair gebouwd – geen hotel, maar een goed platform van waaruit de vluchtelingen hun politieke actie kunnen voortzetten. Ze zijn zichtbaar gebleven als groep, en daar was het hen om te doen. We zijn er trots op dat dit is gelukt.


En we kijken vooruit

Er zijn nog veel uitdagingen. Nu de opbouwfase achter ons ligt, gaan we een andere fase in, waarin we ervoor moeten zorgdragen dat de kerk goed beheerd wordt en blijft functioneren. Daarom gebruiken we deze dagen rondom oud en nieuw voor bezinning. We denken na over hoe we ons nog beter kunnen organiseren en meer structuur kunnen krijgen in de vele activiteiten en taken. Ook willen we transparanter zijn en nog beter communiceren met alle mensen die zich betrokken voelen bij het lot van deze vluchtelingen.


Kom erbij en help mee!

Sommige vrijwilligers van het eerste uur hebben andere verplichtingen die hen wegroepen. Er zijn daarom meer vrijwilligers nodig. Om hen te vervangen, maar ook om bestaande taakgroepen te versterken. Willen we de komende maanden een even groot succes maken als de afgelopen tijd, dan is er niet alleen een vernieuwde structuur nodig, maar vooral ook: fris bloed om ons team te komen versterken.

 

Daarom doen we een dringend beroep: kom erbij en help mee!


Dit zijn de meest urgente vacatures:

- Hulp daily supplies. We zoeken iemand die meehelpt de binnenkomende stroom van goederen (met name voedsel) in de kerk te beheren.
- Penningmeester. Iemand die de kas beheert, de dagelijkse uitgaven in en voor de kerk bijhoudt, en die samen met de boekhouder van de protestantse diaconie het financiele overzicht heeft.
-Ondersteuning diverse werkgroepen.

Om te reageren, mail naar vrijwilligers.devluchtkerk@gmail.com. Voor andere taken: klik hier.


Geld


We hebben de afgelopen maand in totaal 45 duizend euro gekregen. Daar worden we stil van. We zijn dankbaar voor deze hulp. Tegelijk is er nog steeds geld nodig om de kerk tot eind maart te laten functioneren. Daarom roepen we op om, ook nu de feestdagen achter ons liggen, de Vluchtkerk financieel te blijven steunen. Uw geld maakt het mogelijk dat deze vluchtelingen als een groep bij elkaar blijven, om zo de overheid te blijven confronteren met een falend asielbeleid.

U kunt uw gift storten op rekening 97593 t.n.v. de Protestantse Diaconie Amsterdam, o.v.v. "De Vluchtkerk". en online via de pagina Geef!

We zijn open over hoe we het geld besteden. Klik hier voor een financieel overzicht van de afgelopen maand, plus de geraamde kosten voor de komende tijd.


Foto credits: Renate Klinkenberg, Kerstavond @ de Vluchtkerk]]>
Sat, 29 Dec 2012 00:00:00 +0100
<![CDATA[Kerstavond in de Vluchtkerk]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//kerstavond-in-de-vluchtkerk
Een aantal schrijvers, muzikanten en acteurs leveren vervolgens voor én met de vluchtelingen die de kerk bewonen een bijdrage. Ondermeer acteur Nasdrin Dchar, MC Akwasi en zijn rapgroep Zwart Licht en theatermaker Bright O. Richards zullen hun opwachting maken. Dominee Pieter Boomsma spreekt een kerstboodschap uit, terwijl zijn zoon Arie enkele van de vluchtelingen zal interviewen. Het sluitstuk van de avond vormt een verrassingsconcert, verzorgd door een bekende Nederlandse artiest.

Steungroep de Vluchtkerk werkt voor deze avond samen met het initiatief ‘kerk’ van Kees de Koning (platenlabel Topnotch), Arie Boomsma en Erik van Bruggen (BKB het campagnebureau). In debatcentrum De Nieuwe Liefde organiseren zij samen onconventionele vieringen met  zangers, schrijvers en anderen voor wie bezieling en bezinning een belangrijke rol spelen.

De Vluchtkerk veranderde de afgelopen weken van een lege betonnen bunker in een leefbare opvangplek. De vluchtelingen ontvingen daarbij ondersteuning van individuen en organisaties uit het hele land. Een netwerk van vrijwilligers helpt hen om de kerk warm, veilig en hygiënisch te maken.

Op deze manier vragen zij samen met de vluchtelingen aandacht voor de situatie van een grote groep uitgeprocedeerde asielzoekers. Ze wonen tot eind maart bij elkaar in de kerk om de politiek om een duurzame opvanglocatie en een blijvende oplossing te vragen. Dit omdat ze in Nederland geen status krijgen, maar tegelijkertijd niet terug kunnen naar hun land van herkomst.

Erbij zijn? Opgeven kan via dit Facebook-event. Geen Facebook? Mail naar devluchtkerk.events@gmail.com. 

U kan er niet bij zijn? Een financiele gift is ook zéér welkom! Klik op onze Geef! pagina voor meer informatie.

Pers? aanmelden via comm.devluchtkerk@gmail.com 

U zijt meer dan wellekome! ]]>
Fri, 21 Dec 2012 00:00:00 +0100
<![CDATA[Actie!]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//actie
Dit is de oproep, opgesteld door de vluchtelingen uit de groepen 'Recht op Bestaan' (Den Haag) en 'Wij zijn hier' (Amsterdam, de Vluchtkerk): 

"Na de ontruiming van het kamp in Amsterdam en de recente ontruiming van het kamp in Den Haag zullen wij woensdagavond 19 december laten zien dat we niet zijn verdwenen en ons probleem nog steeds niet is opgelost. Wij staan wederom op straat, zonder zorg, zonder huis, en zonder vooruitzicht op een waardig bestaan. Het einde van de de twee tentenkampen is echter niet het einde van ons protest voor een normaal leven, wij gaan door tot er een echte oplossing komt.

Ook het voornemen om illegaliteit strafbaar te stellen en te beboeten met 3900 euro boeten maakt de noodzaak om ons te laten horen nog groter.

Wij roepen iedereen op om woensdag met ons te demonstreren en de commissievergadering bij te wonen, we willen laten zien dat we hier zijn.

Wij willen een humane oplossing voor alle vluchtelingen. Wij zijn voornamelijk uitgeprocedeerde vluchtelingen die niet terug kunnen naar het land waar we vandaan komen. Wij zijn niet uitzetbaar, maar krijgen ook geen verblijfsvergunning. Hierdoor zijn we rechteloos en kunnen we het mensenrecht, dat voor iedereen zou moeten gelden, nergens halen."]]>
Tue, 18 Dec 2012 00:00:00 +0100
<![CDATA[Impressie van de Open Dag]]> b.makkinje@stcamsterdam.nl (Brigitte) http://devluchtkerk.nl//impressie-van-de-open-dag
]]>
Mon, 17 Dec 2012 00:00:00 +0100
<![CDATA[Vluchtkerk is maandag gesloten!]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//vluchtkerk-is-maandag-gesloten
De maandag zullen we gebruiken om even op adem te komen, dingen schoon te maken en te herorganiseren. Vanaf dinsdag zijn jullie weer van harte welkom. Hou de website in de gaten voor wat we nodig hebben. Wil je iets doen voor de Vluchtkerk? Kijk dan hier waar we mensen voor nodig hebben en kijk hier wat voor spullen we nog nodig hebben.


]]>
Sat, 15 Dec 2012 00:00:00 +0100
<![CDATA[Persbericht:Vluchtkerk houdt open huis]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//vluchtkerk-houdt-open-huis
Sinds anderhalve week wonen daar een kleine 100 vluchtelingen, die Nederland niet in mogen, maar ook niet uit kunnen. In de afgelopen tien dagen bouwden ze, met hulp van betrokken Amsterdammers, een klein dorp in de voormalige Sint Jozefkerk te Bos en Lommer. Er werden kamers gebouwd, er werd verwarming en elektra aangelegd en in de kelder werd een gebedsruimte en een ziekenboeg ingericht. Hier kunnen de vluchtelingen terecht op een dagelijks spreekuur.

De Vluchtkerk is alle dagen behalve de maandag van 14 – 16 uur en van 18 – 20 uur geopend voor hulpgoederen, pers en de buurt. Op zondag 16 december a.s. houdt de Vluchtkerk Open Huis. Vanaf 16 – 21 uur is Amsterdam welkom voor een lezing van professor Thomas Spijkerboer, soep en brood en een feestelijk kerstoptreden van popcollectief How to throw a christmas party. Zo willen de vluchtelingen en de Steungroep zich voorstellen als de nieuwe buren van de inwoners van Amsterdam-West.

De groep verblijft tot eind maart in het gebouw. Nadat de eigenaar op de avond van de bezetting al zijn akkoord gegeven had, werd dinsdag 11 december in de Balie te Amsterdam een verbruiksovereenkomst getekend. De vluchtelingen tekenden zelf voor een verblijf tot eind maart 2013 en legden zich erop vast dat de groep niet groter zou worden dan de groep die vrijdag 30 november jl. van de Notweg ontruimd werd. Ze zorgen zelf voor een veilige, schone leefomgeving, en worden daarin bijgestaan door de Protestantse Diaconie Amsterdam, die optreedt als rechtspersoon namens de groep.

Een brede coalitie betrokken burgers, vertegenwoordigd door Steungroep de Vluchtkerk, tekende eveneens het contract. Zo wilden ze aangeven dat ze tot eind maart naast de vluchtelingen zullen blijven staan.  De Steungroep geeft aan wat haar motivatie is: ‘dit is geen kerkasiel, maar een spontane uiting van betrokkenheid door Amsterdammers die niet accepteren dat onuitzetbare vluchtelingen midden in de winter op straat terechtkomen. We willen hen zo de kans geven voor zichzelf te blijven opkomen, door als groep bij elkaar te blijven en hun situatie op de agenda van de politiek te houden.’ Politici uit verschillende partijen kwamen langs om steun te betuigen aan de vluchtelingen, of zich te laten informeren over hun situatie. Volgende week woensdag 19 december vergadert de Tweede Kamer verder over de kwestie.

Voor meer informatie over het Open Huis, e-mail Karsten de Vreugd en Savannah Koolen op devluchtkerk.events@gmail.com.

Voor een journalistiek bezoek aan de Vluchtkerk, e-mail Karel Smouter op comm.devluchtkerk@gmail.com of bel 06-46013366.

]]>
Sat, 15 Dec 2012 00:00:00 +0100
<![CDATA[Open huis: Wij ontmoeten graag de buren!]]> b.makkinje@stcamsterdam.nl (Brigitte) http://devluchtkerk.nl//feestje-in-de-vluchtkerk
Om 16:00 zal hoogleraar migratiereacht Thomas Spijkerboer uitleg geven over het migratiebeleid in Nederland. Je kan met de bewoners in gesprek en ze gaan graag in gesprek om verhalen te delen. 

Rond 18:00 is er soep en als afsluiting komen onze vrienden van How To Throw A Christmas Party een optreden verzorgen. Kom je ook op bezoek?

Wil je als bezoeker nog iets meenemen, dat mag, we hebben nog behoefte aan:

- Kaas en ander beleg (als vlees dan halal)
- Houdbare melk.
- Pakken sap.
- Koffiemelk
- Oploskoffie

]]>
Wed, 12 Dec 2012 00:00:00 +0100
<![CDATA[Filmpje van de verbouwing!]]> b.makkinje@stcamsterdam.nl (Brigitte) http://devluchtkerk.nl//filmpje-van-de-verbouwing
]]>
Sun, 09 Dec 2012 00:00:00 +0100
<![CDATA[Persbericht 7 december 2012]]> devluchtkerk@gmail.com (vluchtkerk) http://devluchtkerk.nl//persbericht-7-december-2012
In de Jozefkerk, een voormalig kerkgebouw in het Amsterdamse stadsdeel Bos & Lommer, is de afgelopen week door honderden vrijwilligers gewerkt aan een leefbaar verblijf voor circa 100 onuitzetbare vluchtelingen. Samen met de eigenaar van de kerk, een Amsterdamse vastgoedontwikkelaar, is voortvarend te werk gegaan. Hij wil de komende wintermaanden aan deze groep menswaardig onderdak bieden. Steungroep de Vluchtkerk – een brede coalitie van betrokken burgers - maakt dit met hem mogelijk.


Overweldigende hulpstroom

Individuen en organisaties uit het hele land leverden onder meer een mobiele keuken, een wasmachine, een droger, vloerbedekking, verlichting en verwarming. Bedden, matrassen, dekens en een constante stroom aan voedsel en drinken vanuit de buurt zorgden voor een goede start van het verblijf. De groep vluchtelingen geeft aan voor deze opvang te hebben gekozen, omdat ze zichtbaar blijven en hun situatie op de politieke agenda kunnen houden.

De initiatiefnemers spreken van een overweldigende hulpstroom, die vooral via social media tot stand gekomen is.  Om deze hulp in goede banen te leiden is inmiddels een website ontworpen, waarop vrijwilligers zich kunnen aanmelden voor klussen en projecten. Ook kan hier geld worden gedoneerd, om de hoge kosten die verbouwing en verwarming met zich meebrengen te financieren.

Contact met autoriteiten

Een delegatie van vertegenwoordigers van brandweer, GGD, stadsdeel en politie heeft intussen donderdag 6 december een uitgebreide inspectie kunnen houden. Betrokken van de steungroep overlegden de instanties hun bouw- en veiligheidsplannen en gaven aan op welke wijze gezondheidsrisico’s worden voorkomen. Ook in de komende maanden hoopt de steungroep in goed overleg met de professionals uit deze instanties voor een veilige leefomgeving te zorgen. Het is namelijk in het belang van de groep aan wie de Steungroep gastvrijheid verleent om veiligheid, zorg en hygiene goed te organiseren.

In het weekend van 8 en 9 december zullen vrijwillige klussers en bouwers onder supervisie van ervaren architecten brandveilige slaapruimtes maken die worden voorzien van verwarming en elektra. In de overige vertrekken zal ruimte worden geschapen voor gebedsruimtes, medische verzorging en ontspanning. Voor warm water is intussen gezorgd, en op korte termijn zal ook de aanwezige elektra worden uitgebreid.

Contract met eigenaar

Naast een brede coalitie van betrokken burgers heeft ook de Protestantse Diaconie zich achter de Vluchtkerk geschaard. Met begeleiding van de leegstandsadviseurs van Urban Resort tekenden zij een verbruiksovereenkomst met de eigenaar van de kerk. Onderdeel van deze overeenkomst is de afspraak dat de grootte van de groep niet zal veranderen gedurende de periode waarvoor de overeenkomst geldt. Hierop zal door de groep vluchtelingen en door de steungroep op worden toegezien.

De steungroep roept vrijwilligers op zich via devluchtkerk.nl aan te melden als vrijwilliger en daarnaast financieel bij te dragen aan de kosten voor verbouwing, gas, warm water en elektra. De steungroep stelt verder met nadruk dat zij dankbaar is voor alle steun die ook van buren gekomen is. De moslimgemeenschap, bijvoorbeeld, betoont zich zeer betrokken door dagelijks voedsel en kleding langs te brengen.

De steungroep zelf heeft geen politieke of religieuze kleur, maar stelt lobbygroepen, activisten en politici graag in staat om de politieke boodschap van de vluchtelingen zelf te komen beluisteren en vervolgens te versterken. Daarbij wordt nadrukkelijk gevraagd rekening te houden met de eigen politieke agenda van de vluchtelingengroep.

Niet voor publicatie:

Journalisten kunnen op afspraak de Vluchtkerk bezoeken. Fotografen en cameramensen wordt gevraagd de privacy van onze gasten in acht te nemen. Kortom: geen foto’s van slapende mensen, geen portretfoto’s zonder toestemming van de geportretteerden.

Openingstijden zijn tussen 14 en 16, en tussen 18 en 20, tenzij anders afgesproken met woordvoerder Karel Smouter (06-46013366).


]]>
Fri, 07 Dec 2012 00:00:00 +0100
<![CDATA[Update: 6 december]]> b.makkinje@stcamsterdam.nl (Brigitte) http://devluchtkerk.nl//update-6-december


Dat kunnen we niet alleen, en dus riepen we via internet de hulp in van onze netwerken. Dat heel Nederland zijn hart liet spreken toen wij daar om vroegen hebben we wel geweten. Van het buurmeisje dat een potje nagellak kwam brengen voor de dames, tot de busjes vol voedsel en kleding die elke avond uit de Turkse en Marokkaanse gemeenschap komen aanrijden. Vanuit plaatsen als Spakenburg, Sneek, Papendrecht en Ridderkerk kwamen de hele dag nieuwe voorraden aan. Met dagelijkse benodigdheden, met kachels, met matrassen en dekens. Met een wasmachine, een droger, toiletten, met dixies een mobiele keuken.

Dit blijft de website waar we – steeds beter – de hulpvraag en het hulpaanbod blijven coordineren. We steken de website momenteel in een nieuw jasje. Intussen gebeurt hetzelfde met de kerk. De komende dagen zullen we het bouwplan, dat we hebben laten opstellen door deskundigen uit de wereld van bouw en architectuur, uitvoeren dat de brandveiligheid moet waarborgen en de warmte moet verhogen.

Om al die energie en menskracht in goede banen te leiden zijn er taakgroepen ingesteld. De coördinatoren zien elkaar geregeld om af te stemmen en houden meetings met hun eigen groep. Je kunt je per mail aan een van de groepen verbinden. We zoeken voor de komende maanden voornamelijk mensen die zorg kunnen dragen voor veiligheid, goed gastheerschap en evenementen in en rondom de Vluchtkerk.

HET VLUCHTKERKTEAM


Dagelijks Bestuur:
Leila Galadi (lijn met groep vluchtelingen)
Wilfred van de Poll (lijn met groep praktische ondersteuning)
Coördinatoren:
Maintenance / Building: Vincent Feith
Medical and physical Care: Jasper Klapwijk
Political Action: Antonie Fountain
Finance: Matthias de Vries
Volunteers: Marlieke van der Sar en Brigitte Makkinje
Daily Suplies: Annerike Hekman
Daily Operations: Annelee te Pas
Events: Savannah Koolen en Karsten de Vreugd
Communication: Karel Smouter
Relatiebeheer (website,email,FB,Twitter): Inger van Nes

Contact:
Algemeen: devluchtkerk@gmail.com -> we sturen je bericht door naar desbetreffende coördinator.
Aanmelden als vrijwilliger: vrijwilligers.devluchtkerk@gmail.com
Aanmelden m.b.t. events: devluchtkerk.events@gmail.com

HET NIEUWE DEURBELEID

Om de vluchtelingen rust te geven, is er voorlopig een deurbeleid ingesteld. Tussen 14 en 16 uur, en tussen 18 en 20 uur, is de kerk open voor bezoekers die met goederen en materialen voor de deur staan. Vrijwilligers blijven ook buiten die uren welkom.

DE POLITIEK

Al vanaf zondagavond, toen de vluchtelingen de kerk in trokken, was er sprake van een legale woonsituatie. Die situatie zullen we nu bekrachtigen, door – deo volente – morgenmiddag een verbruiksovereenkomst te tekenen met de eigenaar. We willen het hier nog eens zeggen: de eigenaar – die anoniem wil blijven – is de echte held van de Vluchtkerk ! Hij heeft fantastisch meegewerkt, om in korte tijd grote stappen te zetten om de ruimte te verwarmen en te beveiligen.

Donderdagmiddag (vandaag) staat de Vluchtkerk op de agenda van de gemeenteraad. In de commissie Algemene Zaken zal de Burgemeester zijn standpunt over de Vluchtkerk toelichten. Zijn assistent liet weten dat het waarschijnlijk een van de eerste agendapunten van de vergadering zal zijn.

De komende dagen zullen er (net als de vorige) veel lokale, regionale en landelijke politici van allerlei kleur een kijkje komen nemen. Kunt u zich aanmelden via antonie@stopthetraffik.nl ? Dan kunnen we tekst en uitleg bij ons initiatief geven. We hechten eraan het nog eens te benadrukken: dit is geen politieke kwestie, maar een beleidskwestie. Er zit een hiaat in het vreemdelingenrecht,  waardoor deze mensen tussen de wal en het schip belanden. Het is aan beleidsmakers om dat te repareren.
]]>
Thu, 06 Dec 2012 00:00:00 +0100
<![CDATA[Update & Opiniestuk NRC.Next]]> b.makkinje@stcamsterdam.nl (Brigitte) http://devluchtkerk.nl//update-opiniestuk-nrcnext

Hoe dat gaat?  Zomaar wat voorbeelden:


Stichting Opwekking bracht een mobiele keuken en de lampen uit hun grote festivaltent. Een tapijthandelaar brengt 11.5000 m2 tapijt, voor in de grote zaal. Een electricien kwam gisteravond de electra verbeteren en uitbreiden. Er is voor vandaag een nieuwe CV-ketel besteld. Inmiddels is al ruim 7.000 euro aan giften binnengestroomd, waardoor we nú al kunnen gaan bouwen voor een warm, veilig verblijf. Vanmorgen op het programma: een rondgang door het gebouw met een architect en een adviseur die de (brand-)veiligheid waarborgt. Zij zullen het bouwplan in werking zetten en er op toezien dat dit niet alleen snel, maar ook veilig gebeurd. En toen ChristenUnie-kamerlid @joelvoordewind gisteravond langs kwam bracht hij ons direct in contact met twee aannemers, die hierin kunnen faciliteren.

Er is ook teleurstelling. De twee moties, gister in de kamer, zijn door Voordewind (ChristenUnie) hoofdelijk in stemming gebracht. Zie dit nieuwsbericht, inclusief foto´s en video van de petitie. Ze waren bedoeld om de overheid op te roepen voor opvang te zorgen, zoals burgers dat nu zélf doen. 39 van de 150 kamerleden stemden er mee in. Voordewind reageerde teleurgesteld op de website van zijn partij. Vooral de keuze van de PvdA viel tegen:´Nu de winter inzet, zullen de asielzoekers in Den Haag regen en kou moeten doorstaan, nu er geen goede opvang voor hen geregeld wordt. Ik roep gemeente Den Haag op om alternatieve opvang voor de asielzoekers te zoeken, zoals dit nu ook het geval is in de schuilkerk in Amsterdam.´

Deze stemming onderstreept voor de onuitzetbare asielzoekers in de Vluchtkerk de noodzaak om hun protest vol te houden. Zolang dat nodig is, organiseren we een uitvalsbasis voor dit protest. Waarom? Dat brachten we gisteren onder woorden in onderstaand opiniestuk, dat verscheen in Nrc.next:

Staat schuift verantwoordelijkheid vluchtelingen van zich af

Dit weekend zwierf er weer een groep vluchtelingen door de straten van dit land, zonder uitzicht op een menswaardige toekomst. Vrijdagochtend om 10 uur verwijderde de Amsterdamse politie meer dan 90 vluchtelingen uit een actiekamp in Osdorp. Zij hadden daar de afgelopen maanden hun tent opgeslagen om hun even heldere als onmogelijke positie te benadrukken: wij kunnen blijven noch vertrekken, dus zijn wij nu hier. Het gaat hier om onuitzetbare asielzoekers. Hun asielaanvraag in Nederland is afgewezen, maar in hun thuisland, zoals Somalië of Soedan, is het te gevaarlijk om terug te keren. In veel gevallen weigert hun thuisland ook om hen op te nemen. Asiel aanvragen in andere westerse landen is evenmin een optie: die sturen hun steevast terug naar Nederland.

Deze mensen zitten dus klem – en het enige wat de Nederlandse overheid kan bedenken, is hen op straat zetten. Het is een politiek van wegpoetsen: als je het probleem niet ziet, bestaat het niet. Zo worden deze mensen in de illegaliteit gedrukt, een leven als een schim, zonder papieren, kans op werk, of zelfs onderdak.

Het tentenkamp aan de Notweg in Osdorp werd ontruimd omdat de hygiëne er niet te handhaven zou zijn. Aan de vooravond van de ontruiming verklaarde burgemeester Van der Laan zich bereid om hen vijf weken nachtopvang te bieden, te midden van daklozen en junkies. Dat mag een symphatieke geste lijken – het was niet meer dan symptoombestrijding. Het echte probleem blijft onaangeroerd. De avond voor de ontruiming bezocht de burgemeester het kamp met een waarschuwing: maak gebruik van de noodopvang of weet je verzekerd van vreemdelingendetentie. Daarmee wist de gemeente zich van een schone taak ontdaan: het openbare orde probleem is opgeheven.

Maar voor de vluchtelingen is er nog steeds niets opgelost. De groep uit Osdorp legt zich daar niet bij neer en heeft besloten samen te blijven, hun protestactie voort te zetten en zich niet te laten versplinteren. Alleen zo kunnen zij hun voornaamste doel bereiken: zichtbaarheid. Zondagmiddag hebben wij, een brede groep van betrokken burgers en maatschappelijke organisaties, daarom een leegstaande kerk in Amsterdam-West voor ze bezet. De Jozefkerk in Bos en Lommer deed al lang niet meer dienst als kerk. De afgelopen tien jaar was er een klimhal in. Sinds mei stond het leeg. Met onze bezetting krijgt het gebouw weer de functie die een kerk moet hebben: bescherming bieden, opkomen voor de verdrukten in de samenleving. Bijzonder is dat de eigenaar van het gebouw zich inmiddels solidair met de vluchtelingen heeft verklaard: hij doet geen aangifte en heeft de groep toegezegd er de hele winter te kunnen blijven.

Is het probleem daarmee de wereld uit? Nee, want ook dit is maar een tijdelijke plek. En de structurele lacunes in de Nederlandse wetgeving zijn nog steeds niet verdwenen. De vluchtelingen doen een beroep op de samenleving: zoek een duurzame, rechtvaardige oplossing voor onze situatie. Geef ons onderdak; een kans op een menswaardig bestaan.

Den Haag is nu aan zet. Vandaag buigt de Tweede Kamer zich over de kwestie, naar aanleiding van een motie ingediend door Joël Voordewind van de ChristenUnie. Vanuit de Vluchtkerk en het tentenkamp in Den Haag – mits daar een vergunning vergeven is – staan wij vandaag op het plein van de Tweede Kamer om een petitie te overhandigen aan Kamerleden, met name de woordvoerders asiel van de verschillende partijen. De oplossing die wij voor ogen hebben: een langdurige, beschaafde opvang voor deze vluchtelingen, net zolang totdat hun thuisland weer veilig is of bereid is om mee te werken aan hun terugkomst. Want de straat is nóóit een oplossing. En vanuit de straat vind je die ook niet.

Wij roepen onze volksvertegenwoordigers op gehoor te geven aan de oproep van deze vluchtelingen. Het is onacceptabel dat de overheid onder invloed van een Haagse law and order mentaliteit liever mensen verder de illegaliteit indrukt dan een humane opvang te bieden. Evenzeer is het onacceptabel dat een hele bevolking medeplichtig wordt gemaakt aan een schandalig ontmoedigingsbeleid.

Wij vinden het een schande dat men over een kwetsbare groep mensen alleen maar spreekt in termen van criminalisering en egoïsme. Dankzij hun moedige verzet confronteren deze vluchtelingen ons hiermee. Burgemeester Van der Laan stelt dat het niet aan de stad Amsterdam is om alle problemen van de wereld op te lossen. Wij stellen: nog veel minder is het aan particuliere initiatieven om basale menselijke zorg op zich te nemen. Deze mensen verdienen meer dan de toevallige barmhartigheid van individuele burgers die zich hun lot aantrekken. Ze hebben domweg recht op een goede behandeling. De vluchtelingen wensen niet meer dan een erkenning van hun aanwezigheid en de handeling die daarop dient te volgen. Het is allereerst aan de Tweede Kamer om aan die oproep gehoor te geven.

Namens de Vluchtkerk in Amsterdam-West
Merijn Oudenampsen is socioloog en politicoloog
Matthijs Ponte is dichter en filosoof
Karel Smouter en Inger van Nes werken bij de Protestantse Diaconie Amsterdam
Ernst van den Hemel is filosoof en letterkundige

www.devluchtkerk.nl
]]>
Wed, 05 Dec 2012 00:00:00 +0100
<![CDATA[De Vluchtkerk bouwt door]]> b.makkinje@stcamsterdam.nl (Brigitte) http://devluchtkerk.nl//de-vluchtkerk-bouwt-door
Warm is het alleen nog lang niet. De kerk bestaat uit een grote betonnen ruimte die niet met straalkachels warm te krijgen is. Daarom willen we nu tussen de betonnen pilaren aparte kamers maken.  Met deze kamers zullen we ruimtes realiseren die brandveilig, warm en besloten zijn.

Op die manier toveren we een koude kerk in tot een warme thuishaven. In ieder geval tot de kerst, en – als dat nodig is, omdat de politiek het af laat weten – een langere periode.

Komend weekend willen we vijf Amsterdamse aannemers uitdagen om voor een scherpe prijs kamers neer te zetten in de centrale kerkhal.
Gisteren zamelden we met jullie hulp al 1.777 euro in.
Als we dit volhouden zijn we in het weekend op ons streefbedrag en gaat de bouw door!

Met je bijdrage – groot, of klein – zorg je ervoor dat de vluchtelingen een veilige uitvalsbasis voor hun protest hebben. En er zo nog beter in slagen om hun doel bereiken: zichtbaar blijven, totdat ze een menswaardige oplossing hebben.

Donaties kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer 97593 t.n.v. de Protestantse Diaconie Amsterdam, o.v.v. ‘de Vluchtkerk’. Zie hier ook voor een online mogelijkheid om geld over te maken. (De Protestantse Diaconie heeft een ANBI-status – i.v.m. belastingaftrek)]]>
Wed, 05 Dec 2012 00:00:00 +0100
<![CDATA[Update: intentieverklaring gesloten met eigenaar]]> b.makkinje@stcamsterdam.nl (Brigitte) http://devluchtkerk.nl//update-intentieverklaring-gesloten-met-eigenaar - AT5 maakte deze mooie reportage . 

- RTV N-H bracht deze reportage.
 Intussen spraken we met tal van andere media, van De Volkskrant  tot het Reformatorisch Dagblad en werden we overspoeld met kleine en grote gebaren uit heel het land.
 

In de kerk is intussen vooral nog behoefte aan meer warmte. Kleinere en grotere straalkachels blijven welkom.


Vanuit de organisatie intussen het volgende:

  • Tijdens een ingelaste meeting om 20 uur vanavond met alle betrokken partijen moet duidelijkheid komen over verantwoordelijkheden in de aankomende periode.
  • Er wordt hard gewerkt aan een gebruiksovereenkomst met de eigenaar van de kerk. Om onze intenties vast leggen ondertekenden we vanmiddag onderstaande overeenkomst.


Intentieovereenkomst De Vluchtkerk:

Sinds zondag 2 december biedt steungroep de Vluchtkerk onderdak aan een groep asielzoekers die geen opvang kunnen krijgen. Eigenaar en de Vluchtkerk hebben deze intentieovereenkomst opgesteld.

- Het is van humanitair belang dat de vluchtelingen de komende winter een onderdak hebben.

- De Sint Josephkerk aan de Erik de Roodenstraat 16 is beschikbaar om de vluchtelingen op te vangen tot en met maart 2013.

- Er wordt tussen de Vluchtkerk en Eigenaar op dit moment gewerkt aan een bewaringsovereenkomst die deze intentie gaat bezegelen.

- De bewaringsovereenkomst wordt of door de Protestantse diaconie of door een Stichting in oprichting ondertekend. De Protestantse diaconie en de Vluchtkerk worden ondersteund door Urban Resort.

- Er is reeds een nieuwe C.V. aangeschaft. Waardoor er snel warm water zal zijn en vertrekken verwarmd kunnen worden. Een brandveiligheidplan is reeds opgesteld.

- In overleg met Stadsdeel West  gaat gewerkt worden aan alle benodigde waarborgen voor veilig verblijf.

- In de drie maanden dat deze mensen in Osdorp aan het kamperen waren hebben deze mensen de harten van Amsterdammers veroverd. Het lot van de vluchtelingen gaat ook ons aan. Wij zien het als onze menselijke plicht om voor elkaar te zorgen en dat niemand in de winter op straat komt staan.

Ondertekend door beide partijen.

]]>
Wed, 05 Dec 2012 00:00:00 +0100
<![CDATA[De Vluchtkerk gaat naar Den Haag (voor één dag)]]> b.makkinje@stcamsterdam.nl (Brigitte) http://devluchtkerk.nl//de-vluchtkerk-gaat-naar-den-haag-voor-n-dag
Om dit doel te steunen sponsort de Protestantse Diaconie in Amsterdam samen met Kerk in Actie twee bussen die zo van de Vluchtkerk naar de Tweede Kamer rijden. In die bus zitten 60 papierloze migranten. Ze bieden sámen met de groep die op het Haagse Malieveld een tentenkamp heeft de volgende petitie aan bij Joel Voordewind, van de commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel. Vanmiddag zullen er in het vragenuurtje vijf kamervragen over de kwestie worden gesteld. Op deze wijze wil de groep laten zien: je kunt ons probleem wegpoetsen, maar we blijven bij elkaar tot het opgelost is.

Geachte volkvertegenwoordigers,

De afgelopen periode is er veel over ons gezegd en geschreven. We zijn neergezet als asielzoekers die helemaal niet willen meewerken aan een oplossing.  Dit is onjuist.

We willen graag meewerken aan een echte oplossing en niet onszelf en onze problemen verplaatsen in tijd en plaats. Om uit elkaar te gaan en voor maximaal 30 dagen opvang te krijgen in een andere gemeente om vervolgens tussen Kerst en Oud & Nieuw weer op straat terecht te komen is overduidelijk helemaal geen oplossing.

Een deel van ons is in Amsterdam uit het tentenkamp ontruimd om in de avonduren weer op straat gezet te worden. Dit blijkt dus ook geen oplossing te bieden.

Uw Kamer heeft recentelijk in meerderheid aan de staatssecretaris gevraagd om opvang en een humane oplossing te bieden en het begrip ’meewerken’ ruimer te interpreteren dan tot nog toe.

Daarom willen wij u verzoeken mee te willen werken aan een echte oplossing. Daartoe doen wij het volgende voorstel:

  • Laat onze dossiers beoordelen op basis van de meest recente informatie uit onze landen van herkomst – ook door de betrokken VN organisaties – op criteria van veiligheid en terugkeercondities/ervaringen t.a.v. de diverse doelgroepen.
  • Laat de verantwoordelijke diensten (DT&V en IND) ons ambtshalve toetsen aan het buitenschuld criterium en aan het schrijnendsheidscriterium.
  • Laat ons toe tot de reguliere opvang zolang deze procedure gaande is en wij niet uitzetbaar zijn.
  • Laat een deskundige organisatie toezien op de zorgvuldigheid van de uitvoering van de afgesproken toetsingen.

De jarenlange uitzichtloosheid waarmee velen van ons geconfronteerd zijn maakt dat we maar al te graag willen meewerken aan iedere reële oplossing.

Wij geven u hierbij in overweging dat u zelf al heeft aangegeven dat er een humane oplossing gevonden zou moeten worden, dat uit de cijfers van het ministerie, een brief van de Raad van Kerken in Nederland en de rapportage van Prof Mr Dr Thomas Spijkerboer blijkt dat het probleem veel groter is dan de groep mensen die hier nu voor u staat en dus een structurele oplossing behoeft. Ongeveer 5.000 asielzoekers zijn net als wij in de eerste zes maanden van dit jaar op straat beland. Daarmee is naar onze overtuiging aangetoond dat dit niet alleen in ons van belang is, maar ook voor uzelf.

Wij kunnen ons goed vinden in de door u gesteunde motie en zullen daar dan ook aan willen meewerken.  Een mogelijkheid zou kunnen zij  om een uitgebalanceerde commissie van wijze mensen in het leven te roepen, net zoals de Raad van kerken Nederland al heeft voorgesteld,  die op zoek gaat naar structurele oplossingen voor alle betrokken partijen. Deze commissie zou kunnen bestaan uit vertegenwoordigers van het ministerie, gemeenten, kerken, UNHCR en maatschappelijk betrokken organisaties.]]>
Wed, 05 Dec 2012 00:00:00 +0100
<![CDATA[This is our story]]> b.makkinje@stcamsterdam.nl (Brigitte) http://devluchtkerk.nl//this-is-our-story


The church – dedicated to Joseph, Patron Saint of Families – is empty. Previously it had been used as a climbing club, with showers and sanitary facilities. The refugees chose to accept this location so that they could stay together and continue to draw attention to their cause. Namely: a dignified process for asylum-seekers and a solution for receiving them in civilized society.

In the evening of 2 December, the owner of the church – an Amsterdam real estate developer – arrived on the scene. He decided not to press charges with the police or to pursue legal proceedings. Instead, he committed himself to preparing the facility as a refugee shelter for the winter months.

A coalition of churches, individuals and aid organizations decided that evening – in session – to stand with the refugee group on a provisional basis. The goal: to help them secure a safe base from which to organize themselves in a plea to Dutch policy makers.

Along the way, this website will distribute press releases, updates and videos. We also offer practical suggestions to help the asylum-seekers. There is a broad group of Amsterdammers who support the refugees in their struggle to remain visible. But this group can always be broader. DeVluchtKerk is open to anyone of good will who shares our goal: collective action so the refugees’ protest can continue. You can register at the entrance (Erik de Roodestraat 14-16), or via devluchtkerk@gmail.com.]]>
Mon, 03 Dec 2012 00:00:00 +0100
<![CDATA[Wat is er nodig?]]> () http://devluchtkerk.nl//wat-is-er-nodig
    We willen de komende dagen de leefbaarheid in de kerk vergroten.

De kerk is gevestigd aan de Erik de Roodestraat 14-16 in Stadsdeel West (Bos & Lommer) te Amsterdam.

- Kom spelletjes spelen, muziek maken, voetballen & praten.

- Breng houdbaar eten & drinken (dit wordt verzameld op het altaar voor in de kerk).

UPDATE 17.00 uur, 3 december: op DEZE PAGINA staat een lijst met spullen die nodig zijn en waar we bijhouden wat er al gebracht is. Mail ons ( devluchtkerk@gmail.com ) als je iets van de lijst wilt afstrepen.

Organisatie


Maandag 3 december, 20 uur, is er een bijeenkomst in de kerk voor betrokken burgers en organisaties. Hier zullen taken worden verdeeld en werkgroepen worden ingericht om veiligheid en leefbaarheid te vergroten. Organisaties kunnen max. 1 á 2 personen hiervoor afvaardigen. Als u nog niet bent uitgenodigd, stelt u zich dan eerst even voor via een mail aan devluchtkerk@gmail.com .

Annerike Hekman houdt een rooster bij, zodat er voorlopig altijd mensen bij zijn. Ze is te bereiken via 06-44646422.


Niet in de gelegenheid om langs te komen?

De Protestantse Diaconie heeft aangeboden financieel bij te springen, waar nodig. U kunt de diaconie steunen door geld over te maken naar rekening 97593 t.n.v. de Protestantse Diaconie Amsterdam, o.v.v. ‘De Vluchtkerk’. Mail devluchtkerk@gmail.com met uw donatie, dan houden we het bij. We zorgen er dan voor dat het geld terecht komt bij de groep en degenen die hen steunen. Zie hier voor een online mogelijkheid om geld over te maken en op die manier te steunen. De Protestantse Diaconie heeft een ANBI-status (i.v.m. belastingaftrek)


Wat kunt u nog meer doen?

Zorg ervoor dat uw omgeving wordt ingeschakeld, door het doel van de vluchtelingen (´menswaardige opvang en een duurzame oplossing, vanuit de overheid, voor onuitzetbare asielzoekers´) onder de aandacht te brengen van buren, burgers, politici en beleidsmakers.]]>
Wed, 05 Dec 2012 00:00:00 +0100
<![CDATA[Persbericht]]> b.makkinje@stcamsterdam.nl (Brigitte) http://devluchtkerk.nl//persbericht Vluchtelingen zetten actie voort in bezette kerk
De vluchtelingen die de afgelopen maanden hun tenten hadden opgeslagen in Osdorp zetten hun actie voort in een bezette kerk in Amsterdam-West. Een brede groep van betrokken burgers en organisaties trekt zich hun lot aan en ondersteunt hun met een nieuwe verblijfsplek.

Bij het initiatief zijn ook de Protestantse Kerk Amsterdam en enkele andere kerken en organisaties betrokken. Paul van Oosten, directeur van de Protestantse Diaconie, juicht deze betrokkenheid van harte toe en ondersteunt de poging om zichtbaar te blijven. ‘Wij zijn van mening dat onuitzetbare asielzoekers niet op straat mogen belanden. Zolang daar geen betere oplossing voor is, steunen wij de vluchtelingen in hun protest.’

Nadat hun tentenkamp vrijdag op last van de burgemeester was ontruimd, besloten deze circa 80 mensen om als groep samen te blijven. Zij willen niet opnieuw in de onzichtbaarheid verdwijnen. Zolang er nog geen bevredigende politieke oplossing is voor het probleem van onuitzetbare asielzoekers, zullen zij actie blijven voeren.

Daarom trokken zij vandaag op uitnodiging van de betrokken steungroep De Vluchtkerk in de Jozefkerk aan de Erik Roodenstraat in Bos en Lommer, die sinds mei leegstaat. In dit huis van God vinden de vluchtelingen warmte en kunnen zij bij elkaar blijven. Met de kerk als uitvalsbasis zullen ze de komende weken hun zaak op de agenda houden.

De eigenaar van de kerk heeft inmiddels laten weten geen aangifte te doen tegen de bezetting.
Voor meer informatie: devluchtkerk@gmail.com
Wilfred van de Poll: 06-21199145
Karel Smouter: 06-46013366]]>
Mon, 03 Dec 2012 00:00:00 +0100
<![CDATA[De Vluchtkerk is geopend]]> () http://devluchtkerk.nl//de-vluchtkerk-is-geopend Vrijdagavond 30 november stonden overal in de stad groepjes vluchtelingen op straat.  Amsterdammers uit alle lagen van de bevolking organiseerden in het voorbije weekend spontane opvang voor de asielzoekers. Intussen werd door een team  gezocht naar een nieuwe uitvalsbasis voor het protest. Inmiddels is deze gevonden. Het Studenten Kraak Spreekuur, deel van de Amsterdamse kraakbeweging, heeft zondagmiddag 2 december de Sint Josephkerk in Amsterdam-West humanitair bezet.

Deze kerk, gewijd aan de heilige Sint Joseph – beschermheilige van de huisgezinnen – staat leeg. Eerder werd het gebruikt door een klimvereniging, waardoor er douches en sanitair aanwezig zijn. De vluchtelingen kozen voor deze optie omdat ze alleen door zo lang bij elkaar te blijven er voor kunnen zorgen voor maximale aandacht voor hun zaak. Namelijk: menswaardige opvang en een oplossing voor het probleem van onuitzetbare asielzoekers.

´s Avonds kwam de eigenaar van de kerk – een Amsterdamse projectontwikkelaar – langs. Hij besloot geen aangifte te doen en mee te werken aan het opstellen van een gebruikersovereenkomst voor de komende wintermaanden.

Een coalitie van kerken, burgers en organisaties besloot diezelfde avond – in vergadering – voorlopig om de vluchtelingen heen te gaan staan. Het doel: hen helpen zelf een veilige uitvalsbasis te organiseren om dit thema op de agenda van beleidsmakers te houden.

Langs deze weg verspreiden we persberichten, updates en filmpjes. Ook delen we praktische manieren om te helpen. Er is een brede groep Amsterdammers die de vluchtelingen ondersteunen in hun strijd om zichtbaar te blijven. Maar. die groep kan altijd breder. De vluchtkerk is open voor iedereen van goede wil die ons doel deelt: opvang, zodat het protest van de vluchtelingen voortduurt. U kunt zich melden bij de ingang (Erik de Roodestraat 14-16), of via devluchtkerk@gmail.com.]]>
Wed, 05 Dec 2012 00:00:00 +0100
<![CDATA[How to Christmas Party – Sandalen]]> () http://devluchtkerk.nl//how-to-christmas-party-sandalen
]]>
Wed, 05 Dec 2012 00:00:00 +0100